BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
------------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
------------------------
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
Căn cứ Quyết định số 29/2008/QĐ-BNN ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản;
Căn cứ Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 08/9/1998 của Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Cục,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản gồm các ông bà có tên sau đây:

>> Xem thêm:  Cách tính thuế thu nhập cá nhân khi mua bán đất ? Hợp đồng mua bán đất có phải công chứng ?

1. Ông Nguyễn Như Tiệp, Cục trưởng, Bí thư Đảng ủy Cục, trưởng ban.
2. Ông Lê Bá Anh, Phó Cục trưởng, Chủ tịch Ban Chấp hành Công đoàn Cục, Phó trưởng ban thường trực.
3. Ông Phạm Xuân Tuyên, Chánh Thanh tra Cục, thành viên.
4. Ông Nguyễn Hữu Sơn, Chánh Văn phòng Cục, thành viên.
5. Ông Đinh Đăng Huy, Bí thư Đoàn thanh niên cơ quan Cục, thành viên.
6. Bà Nguyễn Hồng Mai, Trưởng phòng KH-TH, Trưởng Ban nữ công cơ quan Cục, thành viên.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Cục, Chủ tịch Ban Chấp hành công đoàn, Trưởng Ban thanh tra nhân dân Cục và các ông, bà có tên trên cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Cục chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Đảng ủy CQ Bộ NN và PTNT (b/c);
- Đảng ủy cơ quan Cục (để b/c);
- Công đoàn cơ quan Bộ (để b/c);
- Công đoàn, Đoàn THCSHCM Cục;
- Lưu: VT, TTra Cục.
CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Như Tiệp

>> Xem thêm:  Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng mua bán đất đai ? Tư vấn thủ tục mua bán đất đai ?