ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 87/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐÓN TIẾP ĐOÀN ĐẠI BIỂU NGƯỜI CÓ UY TÍN TIÊU BIỂU TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ CỦA TỈNH SÓC TRĂNG

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 84/2012/NĐ-CP ngày 12/10/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn vàcơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 676/QĐ- UBDT ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí đặc thù phục vụ công tác của y ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 31/QĐ-UBDT ngày 20 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng, Chủ nhiệmy ban Dân tộc về ban hành Quy định đón tiếp các Đoàn đại biểu dân tộc thiểu số đến thăm và làm việc tại cơ quan y ban Dân tộc;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Dân tộc thiểu số và Chánh Văn phòng Ủy ban Dân tộc,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch đón tiếp Đoàn đại biểu người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Sóc Trăng ( Kế hoạch chi tiết kèm theo).

Kinh phí thực hiện: Chi từ nguồn chính trị phí năm 2016 của Ủy ban Dân tộc.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng y ban, Vụ trưởng Vụ Dân tộc thiểu số, Thủ trưởng các Vụ, đơn vcó liên quan thuộc Ủy ban Dân tộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng, CNUB (để b/c);
- TT, PCN Đỗ Văn Chiến;
- VPUB HC
QT (04b);
-
Website UBDT;
- Lưu: VT, DTTS (03b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Hà Hùng

KẾ HOẠCH

ĐÓN TIẾP ĐOÀN ĐẠI BIỂU NGƯỜI CÓ UY TÍN TIÊU BIỂU TỈNH SÓC TRĂNG
(Kèm theo Quyết định số 87/QĐ-UBDT ngày 11 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

Căn cứ kế hoạch số 08/KH-BDT ngày 21/01/2016 của Ban Dân tộctỉnh Sóc Trăng vviệc tổ chức Đoàn người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tham quan Th đô Hà Nội và các tnh Tây Bc; công văn s 49/BDT-VP ngày 25/02/2016 về việc tổ chức Đoàn đại biểu người có uy tín trongđồng bào dân tộc thiểu số đi thăm lãnh đạo Ủy ban Dân tộc; và ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc; Vụ Dân tộc thiu số phi hợp với Văn phòng y ban xây dựng Kế hoạch đón tiếp Đoàn như sau:

1. Chủ trì tiếp đoàn: Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc

2. Thời gian, địa điểm tiếp Đoàn:

- Thời gian: 17h00 ngày 22/3/2016 (Chiều Thứ Ba)

- Địa điểm đón tiếp: Nhà khách 299 Hồ Tây, số 145 Phố Trích Sài, Tây Hồ, Hà Nội.

3. Thành phần tham dự:

a) Ủy ban Dân tộc:

- Đại diện Lãnh đạo Vụ Dân tộc thiểu số, Văn phòng Ủy ban, Vụ Tuyên truyền, Vụ Chính sách Dân tộc, Văn phòng Điều phối Chương trình 135, Nhà khách Dân tộc; chuyên viên Vụ Dân tộc thiểu số và chuyên viên Văn phòng Ủy ban;

- Báo Dân tộc và Phát trin, Trung tâm thông tin cử phóng viên dự, đưa tin.

b) Đoàn đại biểu người có uy tín tiêu biểu tỉnh Sóc Trăng: 25 người, trong đó 18 đại biểu là người có uy tín.

Tổng số người tham dự: dự kiến 32 người.

4. Kinh phí thực hiện:

a) Nguồn kinh phí: Chi từ nguồn chính trị phí năm 2016 của Ủy ban Dân tộc.

b) Tổng kinh phí chi đón tiếp Đoàn tạm tính theo dự toán do Văn phòng Ủy ban lập ngày 10/3/2016 là: 26.580.000 đng (Hai mươi sáu triệu năm trăm tám mươi ngàn đồng chẵn).

( dự toán chi tiết do Văn phòng y ban lp ngày 10/3/2016 kèm theo).

5. Phân công thực hiện

a) Vụ Dân tộc thiểu số:

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng y ban lập kế hoạch đón tiếp trình Lãnh đạo Ủy ban phê duyệt;

- Chuẩn bị nội dung, chương trình và phối hợp với Văn phòng Ủy ban, các Vụ, đơn vị liên quan tổ chức đón tiếp Đoàn theo Kế hoạch được phê duyệt;

b) Văn phòng Ủy ban:

- Chủ trì, phối hợp với Vụ Dân tộc thiểu số lập dự toán kinh phí và tham gia đón tiếp Đoàn;

- Chủ trì, phối hợp với Nhà khách Dân tộc bố trí kinh phí, chuẩn bị các điều kiện hậu cần và phục vụ đlãnh đạo Ủy ban gặp mặt, tiếp Đoàn tại Nhà khách 299 Hồ Tây, số 145 Phố Trích Sài, Tây Hồ, Hà Nội:

+ Hội trường, ma két (3.500.000 đ/cuộc); nước uống (15.000đ/người x 32 người). Nội dung ma két:

- Nội dung ma két tại Nhà khách 299 Hồ Tây, số 145 Phố Trích Sài, Tây Hồ, Hà Nội, như sau:

ỦY BAN DÂN TỘC

GẶP MẶT

ĐOÀN ĐẠI BIỂU NGƯỜI CÓ UY TÍN TIÊU BIỂU

TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH SÓC TRĂNG

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2016

+ Bố trí mời cơm đại biểu dự gặp mặt tại Nhà khách 299 Hồ Tây vào 18h00 ngày 22/3/2016 (200.000đ/đại biểu x 32 đại biểu).

+ Hỗ trợ tiền ngủ (02 tối) đại biểu người có uy tín của Đoàn: (500.000 đồng/người/tối x 18 đại biểu).

+ Chun bị quà tặng đại biểu người có uy tín (bằng hiện vật, trị giá 400.000 đồng/người x 18 đại biểu).

- Thực hiện thanh quyết toán theo thực tế kinh phí tổ chức tiếp Đoàn theo Kế hoạch được phê duyệt đảm bảo đúng các quy định tài chính hiện hành.

c) Nhà khách Dân tộc:

- Phối hợp với Văn phòng Ủy ban phục vụ và tham dự đón tiếp Đoàn theo kế hoạch được phê duyệt;

- Chủ trì, phối hợp với Đoàn liên hệ và cử người tham gia hướng dẫn, giúp Đoàn tổ chức đi thăm, viếng Lăng Chtịch Hồ Chí Minh, vào sáng ngày 22/3/2016 theo đề nghị của Đoàn.

d) Báo Dân tộc và Phát triển, Trung tâm thông tin cử phóng viên dự và đưa tin về bui gặp mặt.

đ) Các Vụ, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với Vụ Dân tộc thiểu số tham dự và phục vụ Lãnh đạo y ban gặp mặt, đón tiếp Đoàn theo Kế hoạch được phê duyệt./.

ỦY BAN DÂN TỘC