ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 87/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 01 tháng 02 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LỘ TRÌNH PHÂN PHỐI XĂNG SINH HỌC E5, E10 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 177/2007/QĐ-TTg ngày 22/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Đề án phát triển nhiên liệu sinh học đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025”;

Căn cứ Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học vi nhiên liệu truyền thống; Thông báo số 19/TB-VPCP ngày 19/01/2016 của Văn phòng Chính phủ tại cuộc họp sơ kết 01 năm thực hiện lộ trình sản xuất, kinh doanh xăng E5 và cơ chế giá;

Căn cứ Quyết định số 113/QĐ-BCT ngày 09/01/2013 của Bộ Công Thương về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Công Thương thực hiện lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống;

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 07/SCT-TTr ngày 26/01/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện lộ trình phân phối xăng sinh học E5, E10 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 3. Giám đốc các sở, thủ trưởng cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Giao thông vận tải, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Bắc Giang; Chủ tịch UBND huyện, thành phố; các thương nhân đầu mối, tổng đại lý, đại lý, cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh; các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Công Thương;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂNKT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Văn Thái

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LỘ TRÌNH PHÂN PHỐI XĂNG SINH HỌC E5, E10 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 87/QĐ-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang)

I. MỤC TIÊU

1. Nâng cao nhận thức của các đơn vị sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng về lợi ích của việc sử dụng nhiên liệu sinh học từ đó phát triển tiêu dùng nhiên liệu sinh học, từng bước thay thế dần nhiên liệu truyền thống, góp phần bảo vệ an ninh năng lượng và bảo vệ môi trường.

2. Thực hiện đúng lộ trình phân phối xăng sinh học E5 (thay thế xăng RON 92) phân phối xăng sinh học E10 trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Trung ương.

II. NỘI DUNG

1. Lộ trình thực hiện:

a) Bắt đầu từ ngày 01 tháng 03 năm 2016, tất cả các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bắc Giang triển khai phân phối xăng sinh học E5, song song cùng với xăng RON 92 và RON 95;

b) Đến ngày 31 tháng 12 năm 2016, có tối thiểu 60% lượng xăng RON 92 tiêu thụ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang được thay thế bằng xăng sinh học E5, lưu hành song song cùng xăng RON 95.

c) Từ ngày 01 tháng 12 năm 2017, xăng được phân phối và kinh doanh để sử dụng cho các phương tiện cơ giới đường bộ trên toàn tỉnh Bắc Giang là xăng E10.

2. Đối tượng thực hiện:

a) Tất cả doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh, bao gồm: Doanh nghiệp xăng dầu đầu mối, doanh nghiệp phân phối, tổng đại lý, đại lý, cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

b) Các Sở: Công Thương, Khoa học và Công nghệ và các sở, ban, ngành liên quan có trách nhiệm quản lý và hướng dẫn các doanh nghiệp nâng cấp, sửa chữa các cửa hàng xăng dầu, trang thiết bị, bồn chứa nhm phân phi xăng sinh học E5, E10 theo đúng quy định hiện hành.

3. Nội dung thực hiện:

a) Tiếp tục tổ chức phổ biến, quán triệt thực hiện Quyết định số 177/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Đề án phát triển nhiên liệu sinh học đến năm 2015, tm nhìn đến năm 2025”; Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 113/QĐ-BCT ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch thực hiện lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học của Bộ Công Thương, Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh và các văn bản pháp luật khác có liên quan.liệu sinh học đến cộng đồng, giúp người tiêu dùng hiểu được ý nghĩa của việc sử dụng xăng sinh học E5, E10 và hưởng ứng tích cực việc sử dụng xăng sinh học.

b) Tuyên truyền, công bố các tiêu chuẩn kỹ thuật cho phép sử dụng nhiên liệu sinh học, tuyên truyền lợi ích và khuyến khích cộng đồng sử dụng nhiên liệu sinh học.

c) Hướng dẫn, yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh triển khai phân phối nhiên liệu sinh học theo lộ trình và kế hoạch đề ra.

d) Kiểm tra việc thực hiện phân phối nhiên liệu sinh học của các doanh nghiệp kinh doanh xăng du theo lộ trình và kế hoạch đề ra. Xử lý các vi phạm trong quá trình thực hiện.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Về chđạo điều hành:

Các sở, ngành, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện, định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả đạt được; đồng thời nêu những khó khăn, vưng mắc trong quá trình triển khai thực hiện và các giải pháp tổ chức thực hiện lộ trình phân phối xăng sinh học E5, E10 trên địa bàn tỉnh.

2. Về tuyên truyền:

a) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá về lợi ích của việc sử dụng xăng sinh học E5, E10 trên các phương tiện thông tin truyn thông.

b) Vận động các doanh nghiệp đầu mối, tổng đại lý, đại lý bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh tham gia phân phối xăng sinh học E5, E10.

3. Về chính sách:

Các Sở, ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ đối với các doanh nghiệp đầu mối, doanh nghiệp phân phối, tổng đại lý, đại lý bán lẻ xăng dầu tiếp nhận và phân phối xăng sinh học E5, E10 như: Chính sách cải hoán bồn bể, chính sách hỗ trợ đầu tư, chính sách hoa hồng, chính sách truyền thông...

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. S Công Thương:

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện kế hoạch này và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện với UBND tỉnh; kịp thời, phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình trin khai thực hiện và đề xut các giải pháp tổ chức thực hiện lộ trình phân phối nhiên liệu sinh học trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả cao.

b) Phối hợp với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, các cơ quan truyền thông, đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến vận động các tổng đại lý, đại lý kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh tham gia phân phối xăng sinh học E5 (thay thế xăng RON 92); xây dựng kế hoạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về xăng sinh học E5, E10 đến người tiêu dùng.

c) Tổ chức Hội nghị triển khai lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu xăng sinh học với nhiên liệu truyền thống trên địa bàn tỉnh; thông báo cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu biết, thực hiện Kế hoạch này và các văn bản pháp luật có liên quan.

d) Làm đầu mối phối hợp với các cơ quan liên quan, tổ chức làm việc và ký kết biên bản phối hợp triển khai với Bộ Công Thương, các doanh nghiệp xăng dầu đầu mối về kế hoạch cung ứng và phân phối nhiên liệu xăng sinh học trên địa bàn tỉnh.

đ) Triển khai kế hoạch truyền thông về nhiên liệu xăng sinh học trên địa bàn tỉnh đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

e) Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tổ chức kiểm tra, kiểm soát thị trường về tình hình thực hiện phân phối xăng sinh học E5, E10 theo lộ trình quy định tại Kế hoạch này.

2. SKhoa học và Công nghệ:

a) Hướng dẫn các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh thực hiện theo đúng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn công bố áp dụng đối với các sản phẩm nhiên liệu xăng sinh học.

b) Kiểm tra các thiết bị đo lường trong sản xuất, phân phối nhiên liệu sinh học và việc đảm bảo tỷ lệ phối trộn, chất lượng sản phẩm theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn công bố áp dng đối với sản phẩm nhiên liệu sinh học.

3. S Tài chính:

a) Sở Tài chính chủ động nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ, dự phòng về giá xăng E5, E10 cụ thể đối với các doanh nghiệp đầu mối, tổng đại lý, đại lý kinh doanh xăng dầu tham gia phân phối xăng sinh học E5, E10 trên địa bàn tỉnh (đảm bảo giá xăng E5, E10 luôn bằng hoặc thấp hơn giá xăng RON 92, RON 95), để khuyến khích doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu và người tiêu dùng tham gia phân phối, sử dụng nhiên liệu sinh học.

b) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về sử dụng nhiên liệu sinh học đối với các phương tiện ô tô, xe máy do nhà nước quản lý.

4. Sở Giao thông vận tải:

Chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng, cơ quan truyền thông tham gia công tác tuyên truyền, quảng bá về lợi ích của việc sử dụng xăng sinh học E5, E10 và vận động các chủ phương tiện cơ giới sử dụng xăng sinh học E5, E10.

5. SThông tin và Truyền thông:

Phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan có liên quan hướng dẫn các cơ quan truyền thông đại chúng tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước liên quan đến việc phát triển nhiên liệu sinh học đến mọi tầng lớp nhân dân và các cơ quan trên địa bàn tỉnh.

6. Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh:

a) Các doanh nghiệp đầu mối, phân phối:

- Phối hợp Sở Công Thương triển khai kế hoạch tuyên truyền, phổ biến về lợi ích khi sử dụng nhiên liệu sinh học xăng E5, E10 đến người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp Sở Công Thương tổ chức vận động các tổng đại lý, đại lý kinh doanh xăng dầu tham gia phân phối xăng sinh học E5, E10.

- Có cơ chế, chính sách hỗ trợ đối vi các tổng đại lý, đại lý, cửa hàng bán lẻ xăng dầu tham gia phân phối xăng sinh học E5, E10 như: chính sách cải hoán bồn bể, chính sách hoa hồng, chính sách truyền thông,...

- Xây dựng kế hoạch kinh doanh xăng E5, E10 trên địa bàn tỉnh và triển khai thực hiện phân phối xăng sinh học E5, E10 theo đúng lộ trình ban hành tại kế hoạch này.

- Cung cấp kế hoạch thực hiện lộ trình, cơ chế, chính sách đối với các tổng đại lý, đại lý, cửa hàng bán lẻ cho Sở Công Thương.

- Triển khai thực hiện phân phối xăng sinh học E5, E10 theo đúng lộ trình ban hành tại Kế hoạch này.

- Định kỳ 06 tháng/lần, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch về Sở Công Thương để tổng hợp báo cáo y ban nhân dân tnh.

b) Các tổng đại lý, đại lý, cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh:

- Khẩn trương xây dựng kế hoạch của doanh nghiệp để thực hiện lộ trình quy định tại Kế hoạch này.

- Chủ động và phối hợp với các doanh nghiệp đầu mối nâng cấp, cải tạo cột bơm, bể chứa, đăng ký sản lượng về nguồn cung, tổ chức bán lẻ đến người tiêu dùng,... để thực hiện theo đúng lộ trình của kế hoạch này.

- Định kỳ 06 tháng/lần thực hiện báo cáo đến Sở Công Thương.

7. Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Bắc Giang, Cổng Thông tin Điện tử tỉnh và các cơ quan truyền thông:

Phối hp thực hiện công tác tuyên truyền về Kế hoạch và lộ trình thực hiện, thông qua các chuyên mục, phóng sự, tin bài nhằm ph biến các yếu tan toàn, lợi ích của sản phẩm nhiên liệu sinh học đến cộng đồng, giúp người tiêu dùng hiểu được ý nghĩa của việc sử dụng xăng sinh học E5, E10 và hưởng ứng tích cực việc sử dụng xăng sinh học.

8. y ban nhân dân huyện, thành phố:

a) Phối hợp triển khai thực hiện phân phối xăng sinh học E5, E10 theo đúng lộ trình ban hành tại Kế hoạch này.

b) Tổ chức vận động, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách về phát trin nhiên liệu sinh học nói chung, xăng sinh học E5, E10 đến các tchức và người dân được biết, tham gia hưởng ứng; đồng thời, tham gia giám sát các hoạt động của doanh nghiệp trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện lộ trình phân phối xăng sinh học E5, E10 trên địa bàn tỉnh.

9. Kế hoạch này sẽ được cập nhật, bổ sung theo chỉ đạo của Trung ương và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh. Sở Công Thương là/ đầu mối tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh (nếu cần thiết).