THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 87-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 13 tháng 2 năm 1995

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về việc thành lập Uỷ ban Quốc gia kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Liên Hợp Quốc

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30/9/1992;

Theo đề nghị của Bộ Ngoại giao tại tờ trình số 127/TCQT-NG ngày 26 tháng 1 năm 1995;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1 - Thành lập Uỷ ban Quốc gia kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Liên Hợp Quốc gồm các thành viên sau đây:

1 - Chủ tịch: Ông Nguyễn Mạnh Cầm, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao,

2 - Các Phó chủ tịch:

Ông Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin,

Ông Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước,

Ông Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

3 - Các Uỷ viên: Đại diện Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm, Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Thuỷ lợi, Bộ Lâm nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Uỷ ban Quốc gia Dân số và KHHGĐ, Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc Trẻ em, Tổng cục Bưu điện, Báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam, Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội.

Điều 2 - Uỷ ban Quốc gia có nhiệm vụ dự thảo đề án tổ chức kỷ niệm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, làm đầu mối quan hệ quốc tế và phối hợp các hoạt động kỷ niệm trong toàn quốc trong năm 1995.

Điều 3.- Các ông Chủ tịch Uỷ ban quốc gia kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Liên Hợp quốc, Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng các cơ quan trực thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các ông có tên nêu tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

Phan Văn Khải