BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 871/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC SOẠN THẢO THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 12/2010/TT-BVHTTDL NGÀY 22 THÁNG 12 NĂM 2010 QUY ĐỊNH MẪU VỀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNGVÀ TIÊU CHÍ CỦA TRUNG TÂM VĂN HÓA - THỂ THAO XÃ VÀ THÔNG TƯ SỐ 06/2011/TT-BVHTTDL NGÀY 08 THÁNG 3 NĂM 2011 QUY ĐỊNH MẪU VỀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNGVÀ TIÊU CHÍ CỦA NHÀ VĂN HÓA - KHU THỂ THAO THÔN

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Xét đề nghị của Cục trưởng CụcVăn hóa cơ sở,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Giao Cục Văn hóa cơsở chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan soạn thảo Thông tư sửa đổi, bổsung một số điều của Thông tư số 12/2010/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2010quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Trung tâm Văn hóa - Thể thaovà Thông tư số 06/2011/TT-BVHTTDL ngày 08 tháng 3 năm 2011 quy định mẫu về tổchức, hoạt động và tiêu chí của Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn.

Thời gian hoàn thành tháng 5 năm2014.

Điều 2. Kinh phí thực hiệnsoạn thảo Thông tư trích từ kinh phí hoạt động năm 2014 của Cục Văn hóa cơ sở.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ,Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;
- Lưu: VT, VHCS (01), DQ.15.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Vĩnh Ái