ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 875/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 10 tháng 05 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH KINH PHÍ THỰC HIỆN CÁC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNGNGHỆ ĐỢT 1 NĂM 2013

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 32/2007/QĐ-UBND ngày 13/9/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành quy địnhquản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng;

Căn cứ Quyết định số 2481/QĐ-UBND ngày 05/12/2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc giao chỉ tiêu kếhoạch kinh tế - xã hội năm 2013;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoahọc và Công nghệ tại Tờ trình số 18/TTr-SKHCN ngày 24/4/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạchkinh phí thực hiện các đề tài, dự án khoa học và công nghệ đợt 1 năm 2013 (kèmtheo danh mục).

Điều 2.Giao Sở Khoa học vàCông nghệ hướng dẫn và triển khai thực hiện theo đúng quy định tại Quyết địnhsố 32/2007/QĐ-UBND ngày 13/9/2007 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định quảnlý nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng; Quyết định số 43/2007/QĐ-UBND ngày 22/11/2007 của UBND tỉnh về việc ban hành định mức và phân bổ dự toán kinhphí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhànước tại tỉnh Lâm Đồng và các quy định hiện hành có liên quan của cấp có thẩmquyền trong việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí từ nguồn ngânsách nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBNDtỉnh, Giám đốc các Sở: Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quancăn cứ Quyết định thi hành từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu: VT, VX1.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm S

DANH MỤC

CÁCĐỀ TÀI, DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số 875/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Ủyban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

Stt

Tên nhiệm vụ

Đơn vị chủ trì thực hiện

Kinh phí (triệu đồng)

Ghi chú

Tổng kinh phí

Kế hoạch năm 2013

1

Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật gây trồng cây Hoàng Liên Ô rô, Bá bệnh và Đảng sâm dưới tán rừng thông ba lá tại Lâm Đồng

Trung tâm Nghiên cứu Lâm sinh Lâm Đồng

420

200

2

Nghiên cứu, điều tra đánh giá trữ lượng, chất lượng nguồn nước khoáng nóng Đạ Long và Đạ Tông huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng; đề xuất giải pháp khai thác, sử dụng hợp lý

Công ty TNHH KH&CN Cao Bình Nguyên

1.008

847

3

Nghiên cứu thành phần ký sinh trùng, nấm, vi khuẩn và thử nghiệm một số biện pháp phòng trị bệnh có hiệu quả trên cá giống và trứng của cá Hồi và cá Tầm tại Lâm Đồng

Viện nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III

430

152

4

Xây dựng các mô hình áp dụng tiến bộ kỹ thuật nâng cao năng suất chất lượng một số nông sản tại huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng

UBND huyện Đơn Dương

500

235

Cộng

2.358

1.434