ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

V/v uỷ quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

_____________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khắc gắn liền với đất;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 2427/STNMT-QLĐĐ ngày 28/12/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Uỷ quyền cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ.

 Điều 2. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ được uỷ quyền nêu trên; quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh, kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh để chỉ đạo xử lý.

Điều 3.

Quyết định này thay thế Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 27/01/2006 của UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Văn Thiện