UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 876/2005/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 01 tháng 6 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH QUY ĐỊNH KÝ QUĨ PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG TRONG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20 tháng 3 năm 1996 và Nghị định số 76/2000/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Khoáng sản (sửa đổi);

Căn cứ Lụât Bảo vệ môi trường ngày 27 tháng 12 năm 1993;

Căn cứ Thông tư liên tịch giữa Bộ Tài chính – Bộ Công nghiệp - Bộ Khoa học công nghệ và Môi trường số 126/1999/TTLT-BCN-BKHCNMT ngày 22 tháng 10 năm 1999 về việc hướng dẫn ký quĩ phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản;

Xét đề nghị của Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này “Quy định về ký quỹ phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; các Tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Nam có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Cục kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp (để báo cáo)
- Vụ Pháp chế Bộ TN&MT, (để báo cáo)
- TTTU, HĐND, (để báo cáo)
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh,
- Như điều 3,
- LĐVP (2), TCTM, TH, NC, NN, TTTH
Lưu VT, NN.
2005.1/VP3/98

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
CHỦ TỊCH
Đinh Văn Cương

QUY ĐỊNH

V/V KÝ QUỸ PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG TRONG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN (Ban hành kèm theo quyết định số 876/2005/QĐ-UB ngày 01/6/2005 của UBND tỉnh Hà Nam)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.

1. Tất cả các tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Nam phải thực hiện việc ký quỹ phục hồi môi trường theo qui định này.

2. Tiền ký quỹ phục hồi môi trường là tiền của đơn vị được phép khai thác khoáng sản gửi vào một tài khoản phong toả tại một tổ chức tín dụng để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ bắt buộc phục hồi môi trường sau khi kết thúc khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật về hoạt động khoáng sản.

3. Thời hạn khai thác khoáng sản từ 03 năm trở xuống (khai thác tận thu) ký quỹ 1 lần, từ 03 năm trở lên có thể ký quĩ một lần hoặc nhiều lần trong thời gian hoạt động theo giấy phép quy định (khai thác công nghiệp).

4. Trường hợp hoạt động khai thác trong khoảng thời gian được gia hạn mà không gây tác động xấu đến môi trường và được sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, chấp thuận thì không phải thực hiện ký quỹ bổ xung; nếu gây tác động xấu đến môi trường, thì phải thực hiện ký quỹ một lần tiếp theo.

Điều 2.

1. Đối với trường hợp ký quỹ một lần và ký quỹ lần đầu của trường hợp ký quỹ nhiều lần: Việc ký quỹ phải thực hiện trước ngày bắt đầu tiến hành khai thác khoáng sản.

2. Đối với trường hợp ký quỹ nhiều lần (tính từ lần thứ hai trở đi): Việc ký quỹ phải thực hiện hàng năm (chậm nhất là trước ngày 31 tháng 12).

3. Đối với trường hợp gia hạn: Việc ký quỹ phải thực hiện xong trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được giấy phép chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền cho phép gia hạn.

Điều 3.

1. Ngay sau khi cấp giấy phép khai thác khoáng sản UBND tỉnh Hà Nam uỷ quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường ra Thông báo yêu cầu đối tượng được cấp phép phải tiến hành ký quỹ vào tài khoản phong toả tại một Ngân hàng trên địa bàn tỉnh được sở Tài nguyên và Môi trường qui định.

2. Trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày nhận được Thông báo yêu cầu ký quỹ, đối tượng được phép khai thác khoáng sản phải ký quỹ và thông báo cho Sở Tài nguyên và Môi trường. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh, Cục địa chất và khoáng sản, Cục môi trường theo quy định.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4.

1. Mức tiền ký quỹ phục hồi môi trường được xác định trên cơ sở tổng dự toán chi phí phục hồi môi trường theo Báo cáo nghiên cứu khả thi, Thiết kế mỏ, Báo cáo đánh giá tác động môi trường (hoặc Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường ) được sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt.

2. Các tổ chức, cá nhân đang hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Nam mà chưa thực hiện việc ký quỹ phục hồi môi trường, thì phải lập đề án, tổng dự toán chi phí cho phục hồi môi trường trình sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, làm cơ sở cho việc kiểm tra, nghiệm thu việc phục hồi môi trường của đơn vị sau khi kết thúc khai thác mỏ. Mức tiền ký quỹ phục hồi môi trường trong trường hợp này được tính như sau:

TT

Loại Khoáng sản được khai thác

Các dạng phục hồi môi trường khi kết thúc khai thác mỏ

Đơn giá

(đ/ha)

1

Đất đồi, Đất sét gạch ngói

Khi kết thúc đáy mỏ sâu hơn cốt tự nhiên, phục hồi môi trường để nuôi trồng thuỷ sản, hồ sinh thái….

23.000.000

2

Đất đồi, Đất sét xi măng

Khi kết thúc đáy mỏ bằng cốt tự nhiên xung quanh, phục hồi môi trường bằng trồng cây

25.000.000

3

Khai thác Cát lòng sông

Phục hồi môi trường bằng cách bồi lắng Phù Sa

2.000.000

4

Khai thác Đá Vôi

Khi kết thúc đáy mỏ bằng cốt tự nhiên xung quanh, phục hồi môi trường bằng cây xanh

64.000.000

5

Khai thác Đá Vôi

Khi kết thúc đáy mỏ dở dang cốt tự nhiên xung quanh, phục hồi môi trường bằng cây xanh

45.000.000

Điều 5. Các tổ chức, cá nhân có quyền rút tiền ký quỹ sau khi đã thực hiện xong nghĩa vụ phục hồi môi trường và được sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, xác nhận bằng văn bản.

Trong thời gian 6 tháng sau khi kết thúc khai thác mỏ tổ chức, cá nhân được khai thác phải phục hồi môi trường. Quá thời hạn trên UBND tỉnh giao cho sở Tài nguyên và Môi trường sử dụng tiền ký quỹ vào việc phục hồi môi trường thông qua hình thức đấu thầu.

Trường hợp tổ chức, cá nhân giải thể hoặc phá sản thì toàn bộ tiền ký quỹ được xung vào ngân sách Nhà nước.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6: Trách nhiệm của các cấp, các ngành.

1. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:

- Ra thông báo mức ký quỹ, nơi ký quỹ và đôn đốc, kiểm tra các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản ký quỹ theo đúng quy định.

- Thẩm định và xác nhận các trường hợp gia hạn khai thác mà hoạt động không ảnh hưởng đến môi trường.

- Thẩm định và xác nhận các trường hợp tổ chức, cá nhân đã hoàn thành việc phục hồi môi trường.

- Thông báo cho các tổ chức, cá nhân được rút tiền ký quỹ phục hồi môi trường sau khi đã phục hồi môi trường đạt yêu cầu.

2. Tổ chức tín dụng nơi ký quỹ hướng dẫn về trình tự, thủ tục kỹ quỹ cho các tổ chức, cá nhân ký quỹ và được thu khoản lệ phí dịch vụ ký quỹ theo quy định của pháp luật.

Tiền ký quỹ phục hồi môi trường của các tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản được hưởng lãi suất tiền gửi theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

3. UBND các huyện, thị xã căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, ban, nghành có liên quan tiến hành kiểm tra định kỳ việc thực hiện tiến độ phục hồi môi trường theo phương án và dự toán đã được duyệt.

Điều 7. Khen thưởng và xử lý vi phạm.

Tổ chức, cá nhân nào được phép khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh mà thực hiện nghiêm chỉnh quy định này thì được xét khen thưởng; tổ chức, cá nhân nào không thực hiện, sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật về hoạt động khoáng sản và Luật bảo vệ môi trường

Điều 8. Điều khoản thi hành.

Trong quá trình thực hiện quy định này, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có khó khăn vướng mắc thì phản ánh về sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo trình UBND tỉnh kịp thời sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.