UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Số: 876/GD-ĐT /TK
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 2 tháng 10 năm 2008

V/v Cấp giấy phép dạy thêm năm 2009.

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS.

Tiếp tục thực hiện Quyết định số 38/2007/QĐ-UBND ngày 11/7/2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về Quy định quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, công văn số 2689/GD &ĐT-VP ngày 08/8/2007 của Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng về việc Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 38 của UBND thành phố Đà Nẵng; để việc quản lý dạy thêm, học thêm đi vào nề nếp, Phòng GD-ĐT đề nghị các ông, bà Hiệu trưởng các trường THCS thực hiện việc xét cấp giấy phép dạy thêm cho cá nhân năm 2009 như sau:

Dựa vào đơn xin của giáo viên, các nhà trường lập Hội đồng kiểm tra, xét chọn và đề nghị về Phòng GD-ĐT để xét cấp giấy phép dạy thêm. Hồ sơ gửi về Phòng GD-ĐT gồm có:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép dạy thêm (theo mẫu).

- Nếu là cá nhân đề nghị, thì nộp 01 ảnh 3 x 4 có ghi họ tên, ngày tháng năm sinh ở mặt sau.

- Danh sách đề nghị cấp giấy phép dạy thêm có chữ ký của Hiệu trưởng nhà trường.

- Biên bản kiểm tra của nhà trường về điều kiện dạy thêm của các cá nhân đề nghị cấp giấy phép.

Tất cả bỏ vào bì hồ sơ lớn, ngoài có ghi tên đơn vị trường học. Thời gian nộp về Phòng GD-ĐT là trước ngày 15/10/2008.

Nhận được công văn này, Phòng GD-ĐT đề nghị các ông, bà Hiệu trưởng trường THCS triển khai thực hiện để việc dạy thêm, học thêm đi vào nề nếp đúng quy định.

Trưởng Phòng

(Đã ký)

vĩ sách