UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 878 QĐ/UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 1992

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Đoàn kiểm tra phòng chống bệnh dại Thành phố Hải Phòng

_____________________

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân;

Căn cứ Luật Bảo vệ sức khoẻ;

Xét đề nghị của Liên ngành: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an Thành phố tại Tờ trình số 56 ngày 11/4/1998 về việc thành lập Đoàn kiểm tra phòng chống bệnh dại liên ngành để thực hiện Quyết định số 90/QĐ-UB ngày 13/1/1998 của Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành quy định phòng chống bệnh dại gia súc trên địa bàn thành phố Hải Phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Đoàn kiểm tra phòng chống bệnh dại của thành phố gồm các ông, bà sau:

1. Bà Trần Thị Thanh Thuỷ, Phó Giám đốc Sở Y tế - Trưởng Đoàn.

2. Ông Trương Minh Sang, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng - Phó Đoàn Thường trực.

3. Ông Trần Như Thuỷ, Chi Cục phó Chi cục Thú y - Phó Đoàn.

4. Ông Lê Đình Quyên, Trưởng phòng Cảnh sát trật tự - Công an thành phố - Phó Đoàn.

Các Ủy viên gồm các ông, bà: Chánh Thanh tra sở Y tế, Chánh Thanh tra chuyên ngành thú y, đại diện Chi Cục Quản lý thị trường, Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

Khi Đoàn làm việc ở địa phương nào thì mời đại điện Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thị xã tham gia ủy viên của Đoàn.

- Các thành viên của Đoàn làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

- Đoàn được sử dụng con dấu của Sở Y tế Hải Phòng trong các văn bản hành chính của Đoàn.

Điều 2. Chức năng nhiệm vụ của Đoàn kiểm tra phòng chống bệnh dại của thành phố:

- Thực hiện chương trình phòng chống bệnh dại gia súc trên địa bàn thành phố.

Kiểm tra việc thực hiện các quy định về phòng chống bệnh dại gia súc như việc nuôi chó và quản lý đàn chó nuôi, việc giết mổ động vật bị mắc hoặc nghi mắc bệnh dại, việc xử lý khi xuất hiện bệnh dại, dịch dại trên địa bàn thành phố.

- Hướng dẫn chỉ đạo hoạt động cho Đoàn kiểm tra cấp dưới.

- Tổ chức một đội chuyên bắt và diết chó thả rông tại nội thành, nội thị, khu lao động tập trung, có từ 5 đến 6 lao động làm hợp đồng có thời hạn với Chi cục thú y thành phố.

- Tùy theo mức độ vi phạm các quy định về phòng chống bệnh dại, Đoàn được áp dụng các biện pháp xử lý theo các Pháp lệnh thú y. Nghị định 93/CP ngày 27/11/1993 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Pháp lệnh thú y và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Điều 3.  Kinh phí hoạt động của Đoàn do ngân sách thành phố cấp trên cơ sở dự trù của Đoàn được Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt.

- Đoàn được giữ lại số tiền thu phạt để bổ sung kinh phí hoạt động của Đoàn.

Điều 4. Ở các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn thành lập Đoàn kiểm tra phòng chống bệnh dại của địa phương do Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã quyết định có sự hướng dẫn của Sở Y tế.

Điều 5. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Thủ trưởng các ngành có cán bộ tham gia thành viên của Đoàn ghi tại Điều I, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp, các thành viên của Đoàn kiểm tra phòng chống bệnh dại của thành phố và các ngành liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này thay thế quyết định số 1010 QĐ/XV ngày 02/10/1989 của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc thành lập Đoàn kiểm tra phòng bệnh, phòng dại liên ngành và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Đào An