BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8785/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHỈ ĐỊNH TỔCHỨC GIÁM ĐỊNH PHÂN BÓN VÔ CƠ

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổchức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng12 năm 2008 củaChính phủ quy định chitiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Căn cứ Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng11 năm 2013 của Chính phủ về quản lý phân bón;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BCT ngày 30 tháng9 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một sốđiều về phân bón vô cơ, hướng dẫn việc cấp phép sản xuất phân bón vô cơ đồngthời sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác tại Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quản lý phân bón;

Căn cứ Thông tư số 09/2009/TT-BKHCN ngày 08tháng 4 năm 2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về yêu cầu, trình tự,thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sựphù hợp;

Căn cứ Thông tư số 48/2011/TT-BCT ngày 30 tháng11 năm 2012 của Bộ Công Thương quy định quản lý chất lượng các sản phẩm, hànghóa nhóm 2 thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Côngnghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chỉ định Trung tâm Kỹ thuật Tiêuchuẩn Đo lường Chất lượng 3, địa chỉ: số 49 Pasteur, phường Nguyễn Thái Bình,quận I, TP. Hồ Chí Minh thực hiện việc giám định phân bón vô cơ. Phạm vi đượcgiám định đối vớiphân bón vô cơ được quyđịnh tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 85. 2014/QĐ-VPCNCL ngày 14 tháng 3 năm2014 của Văn phòng công nhận chất lượng (Vias 004).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực 03 năm,kể từ ngày ký.

Điều 3. Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đolường Chất lượng 3 có trách nhiệm thực hiện công tác đánh giá sự phù hợp phânbón vô cơ phục vụ quản lý nhà nước khi có yêu cầu và phải tuân thủ các quy địnhvà hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩmquyền.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng VụKhoa học và Công nghệ, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chứcliên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Tổng Cục Hải quan;
- Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất Iượng;
- Các Cục: Hóa chất, Quản lý thị trường, TMĐT&CNTT (đăng trên Website);
- Cục Trồng trọt - Bộ NN&PTNT;
- Lưu: VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Quốc Hưng