BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
--------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
VỀ HỘI ĐỒNG THI ĐUA – KHEN THƯỞNG CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
------------------------------
TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thực hiện;
Căn cứ Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 154/1998/QĐ-TTg ngày 25/8/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ và thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng các cấp;
Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức cán bộ,
QUYẾT ĐỊNH:

>> Xem thêm:  Điều kiện nào được hưởng tiền bảo hiểm xã hội một lần ? Thủ tục rút tiền BHXH như thế nào ?

Điều 1. Hội đồng Thi đua – Khen thưởng cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam gồm các ông, bà có tên dưới đây:
1. Ông Nguyễn Đình Khương, Phó Tổng Giám đốc – Chủ tịch Hội đồng;
2. Chủ tịch Công đoàn cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam – Phó Chủ tịch Hội đồng;
3. Ông Nguyễn Minh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam - Ủy viên;
4. Ông Hoàng Kiến Thiết, Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng - Ủy viên thường trực Hội đồng;
5. Ông Cù Ngọc Oánh, Trưởng Ban Tổ chức cán bộ - Ủy viên;
6. Ông Trần Phi, Chánh Văn phòng - Ủy viên;
7. Ông Kiều Văn Minh, Trưởng Ban Kế hoạch – Tài chính - Ủy viên;
8. Ông Nguyễn Anh Minh, Trưởng Ban Kiểm tra - Ủy viên;
9. Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam - Ủy viên;

>> Xem thêm:  Vợ đóng bảo hiểm tự nguyện chồng có được hưởng trợ cấp thai sản 1 lần không ?

10. Bà Đặng Thị Thơm, chuyên viên chính, Ban Thi đua – Khen thưởng, Thư ký Hội đồng.
Điều 2. Hội đồng Thi đua – Khen thưởng cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam là tổ chức tư vấn giúp Tổng Giám đốc trong công tác thi đua, khen thưởng hàng năm của cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo quy định của Nhà nước và của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Hội đồng Thi đua – Khen thưởng cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Quyết định số 154/1998/QĐ-TTg ngày 25/8/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ và thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng các cấp; trực tiếp tổ chức tổng kết, đánh giá phong trào thi đua của cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam; xét chọn những đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua làm căn cứ để Tổng Giám đốc khen thưởng.
Điều 3.Quyết định này thay thế Quyết định số 1077/QĐ-BHXH ngày 27/7/2010, Quyết định số 1567/QĐ-BHXH ngày 10/11/2010 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và có hiệu lực thực hiện kể từ ngày ký. Trưởng Ban Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3:
- TGĐ, các Phó TGĐ;
- Lưu VT, TCCB (2)
TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Bạch Hồng

>> Xem thêm:  Cách tính chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần như thế nào ?