BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 879/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH MẪU CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CỦA BỘTƯ PHÁP

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Quyết định số 161/2003/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2003 của Thủ tướng Chínhphủ ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức;
Căn cứ Quyết định số 05/2007/QĐ-BNV ngày 17 tháng 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nộivụ về việc ban hành Quy chế Chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theoQuyết định này Mẫu Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ của Bộ Tư pháp (Mẫu và Bản quyđịnh chi tiết kèm theo).

Điều 2. Các cơ sở đàotạo, bồi dưỡng của Bộ Tư pháp được phép in chứng chỉ bồi dưỡng thực hiện việcin ấn và quản lý phôi chứng chỉ theo quy định tại Quy chế quản lý chứng chỉ đàotạo, bồi dưỡng của Bộ Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 878/QĐ-BTP ngày15 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Điều 3. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng,Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thuộc Bộ,Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành ándân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hànhquyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4 (để thi hành);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Hà Hùng Cường

BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT

CHỨNGCHỈ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CỦA BỘ TƯ PHÁP
(Ban hành kèm theo Quyết định số:879/QĐ-BTP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởngBộ Tư pháp)

I- MỘT SỐQUY ĐỊNH CHUNG

1. Kích thướcchứng chỉ: 13cm X 19cm.

2. Màu chứngchỉ: Mặt ngoài có màu đỏ, mặt trong màu trắng, nền hoa văn trống đồng màu hồngnhạt.

3. Phông chữ:Sử dụng phông chữ tiếng Việt, kiểu chữ chân phương, đảm bảo tính trang trọng vànghiêm túc của chứng chỉ.

II- GIẢITRÌNH CHI TIẾT

Khi gập lạitheo chiều ngang, chứng chỉ gồm 04 trang. Cụ thể như sau (theo thứ tự từ trênxuống dưới của trang trình bày chứng chỉ):

Trang 1

Nội dung

Phông chữ

Cỡ chữ

Kiểu chữ

Màu sắc

Ghi chú

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VnTimeH

12

Đậm

Nhũ vàng

Quốc huy

2.5 cm X 2.5 cm

Vàng + Đỏ

CHỨNG CHỈ

VnTimeH

20

Đậm

Nhũ vàng

Trang 2

Nội dung

Phông chữ

Cỡ chữ

Kiểu chữ

Màu sắc

Ghi chú

Logo của Bộ Tư pháp

BỘ TƯ PHÁP

VnTimeH

13

Thường

Đen

Tên cơ sở đào tạo

(Ví dụ: HỌC VIỆN TƯ PHÁP)

VnTimeH

14

Đậm

Đen

Ảnh của học viên

VnTimeH

4cm X 6cm

Mầu

Số:

VnTime

13

Đậm

Đen

Số QĐ cấp CC

Trang 3

Nội dung

Phông chữ

Cỡ chữ

Kiểu chữ

Màu sắc

Ghi chú

I – PHẦN QUỐC HIỆU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VnTimeH

12

Đậm

Đen

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VnTime

13

Đậm

Đen

Gạch chân liền

II – PHẦN CHỨNG NHẬN

Thủ trưởng cơ sở đào tạo

(Ví dụ: GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN TƯ PHÁP)

VnTimeH

13

Thường

Đen

Chứng nhận: Ông (Bà)…….

VnTime

13

Thường

Đen

Sinh ngày…..tháng….năm….

VnTime

13

Thường

Đen

Đơn vị công tác:……….

VnTime

13

Thường

Đen

Đã hoàn thành chương trình:………

VnTime

13

Thường

Đen

Từ ngày….tháng….năm…..

VnTime

13

Thường

Đen

Đến ngày….tháng….năm…..

VnTime

13

Thường

Đen

Nơi cấp, ngày….tháng….năm….

VnTime

13

Nghiêng

Đen

Thủ trưởng cơ sở đào tạo

(Ký tên, đóng dấu)

VnTime

13

Đậm

Đen

Trang 4: Không trình bày.