ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 879/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 23 tháng 5 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNHMỨC KHOÁN CHI PHÍ ĐỂ TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN VIPHẠM HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: số 137/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 9 năm 2010 quy định việc xác định giá khởi điểmcủa tài sản nhà nước bán đấu giá và chế độ tài chính của Hội đồng bán đấu giátài sản; số 12/2010/TT-BTC ngày 20 tháng 01 năm 2010 hướng dẫn việc xử lý tangvật vi phạm hành chính là hàng hóa, vật phẩm dễ bị hư hỏng và quản lý số tiềnthu được từ xử lý tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ Nhà nước do vi phạmhành chính; số 139/2011/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2011 về sửa đổi, bổ sungThông tư số 12/2010/TT-BTC;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 182/TTr-STC ngày 29 tháng 01 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức khoán chi phí để tổchức bán đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trên địabàn tỉnh, cụ thể như sau:

- Đối với Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sảntỉnh: 1.000.000 đồng/01 cuộc đấu giá;

- Đối với Hội đồng bán đấu giá tài sản cấphuyện: 600.000 đồng/01 cuộc đấu giá.

* Nguồn kinh phí trên được trích từ nguồn thuphí của người tham gia đấu giá và nguồn thu được do bán đấu giá tài sản.

Điều 2. Giám đốc Sở Tài chính hướng dẫnchi tiết thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tàichính, Tư pháp; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thịxã, thành phố, Thủ trưởng các ngành liên quan và Giám đốc Trung tâm Dịch vụ bánđấu giá tài sản tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHNguyễn Quân Chính