ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 88/2004/QĐ-UB

Cần Thơ, ngày 09 tháng 01 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH

V/V ĐỔI TÊN TRUNG TÂM SỨC KHOẺ LAOĐỘNG VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH CẦN THƠ THÀNH TRUNG TÂM SỨC KHOẺ LAO ĐỘNG VÀ MÔI TRƯỜNGTHÀNH PHỐ CẦN THƠ

CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 01/1998/NĐ-CP ngày 03/01/1998 của Chínhphủ về hệ thống tổ chức y tế địa phương ;

Căn cứ Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 của Chínhphủ về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu;

Căn cứ công văn số 2941/BNV-TCBC ngày 16/12/2003 của Bộ NộiVụ về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương mới được chia tách;

Xét đề nghị Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đổi tênTrung tâm Sức khoẻ Lao động và môi trườngtỉnh CầnThơ thành Trung tâm Sức khoẻ Lao động và môi trường thành phố Cần Thơ làđơn vị sự nghiệp có thu, tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên,trực thuộc Sở Y tếthành phố Cần Thơ;

Trung tâm Sức khoẻ Lao động và môi trườngthuộc Sở Ytế quản lý, chỉ đạo trực tiếp. Trung tâm có tư cách pháp nhân và có con dấuriêng.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Y tếphối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ:

- Thẩm định đề án chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổchức và chức danh cán bộ, viên chức của Trung tâm Sức khoẻ Lao động và môitrường theo quy định của Bộ Y tế, tại Thông tư liên tịch số 02/1998/TTLT-BYT-BTCCBCP ngày 27/06/1998 của liên Bộ Y tế - Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ ( nay là Bộ Nộivụ ) hướng dẫn thực hiện Nghị định số 01/1998/NĐ-CP .

 - Hàng năm lập kế họach biên chế theo định mức lao động củaBộ Y tế trình ủy ban nhân dân thông qua Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơquyết định.

Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốcSở Y tế, Giám đốc Trung tâm Sức khoẻ Lao động và môi trường, Thủ trưởng các cơquan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngàyký ./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3.
- TT.TU - TT.HĐNDTP.
- Lưu TTLT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TP CẦN THƠ
CHỦ TỊCH
Võ Thanh Tòng