ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 88/2004/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH

VỀ GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2004CHO QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒCHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Nghị quyết số 45/2004/NQ-HQ ngày 09 tháng 01 năm 2004 của Hội đồng nhândân thành phố về nhiệm vụ kinh tế-xã hộinăm2004 và Nghị quyết số 47/2004/NQ-HĐ ngày 09 tháng 01 năm 2004 của Hội đồng nhândân thành phố vềkế hoạch đầu tư xây dựng cơbản năm 2004 từ nguồn vốn ngân sách thành phố;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 1156/KHĐT-TH ngày 23 tháng 3 năm 2004 và của Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển đô thị tạiTờ trình số 41/TT-QĐT ngày 09 tháng 01 năm 2004;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2004 cho Quỹ Đầu tư phát triển đô thịvới tổng vốn đầu tư 1.655,9 tỷ đồng (theo danh mục dự án đính kèm); trong đóvốn của Quỹ Đầu tư phát triển đô thị 724,4 tỷ đồng, các ngân hàng cho vay dướihình thức hợp vốn và hình thức khác 931,5 tỷ đồng ; cơ cấu đầu tư như sau :

1.1. Các dự án vay vốn theo chươngtrình kích cầu (y tế, giáo dục) : 523,0 tỷ đồng ;

1.2. Các dự án thuộc chương trình didời các doanh nghiệp gây ô nhiễm : 215,0 tỷ đồng ;

1.3. Các dự án đầu tư xây dựng cáccông trình hạ tầng kỹ thuật trọng điểm : 734,73 tỷ đồng ;

1.4. Các dự án đầu tư phát triển hệthống giao thông công cộng : 48,18 tỷ đồng ;

1.5. Cho vay từ Quỹ xoay vòng : 15tỷ đồng.

1.6. Các dự án do Quỹ Đầu tư pháttriển đô thị đầu tư trực tiếp : 120 tỷ đồng; đầu tư vào các dự án sau :

+ Mua cổ phần của các doanh nghiệp : 20 tỷ đồng ;

+ Tham gia đầu tư nhà máy nước ThủĐức : 80 tỷ đồng ;

+ Tham gia góp vốn đầu tư cao ốcTrung tâm Báo chí : 10 tỷ đồng ;

+ Tham gia góp vốn với Công ty bảohiểm Bảo Minh : 10 tỷ đồng.

Điều 2. Các dự án do Quỹ Đầu tư phát triểnđô thị cho vay hoặc hợp vốn cho vay được quản lý theo Nghịđịnhsố 07/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về sửađổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựngban hành kèm theo Nghịđịnhsố 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 1999 và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 của Chính phủ.

Điều 3. Trong tổng mức vốn và cơ cấu vốn đầutư năm 2004 nêu tại điều 1, Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển đô thị đượcquyết định cho vay các dự án theo chương trình mục tiêu của thành phố đầu tư hạtầng kỹ thuật và xã hội có mức vốn tham giacủa Quỹ dưới 20 tỷ đồng cho một dự án và với tổng mức vốn đầu tư cả năm là 100tỷ đồng ; Quỹ Đầu tư phát triển đô thị tự quyết định và tự chịu trách nhiệm với Ủy ban nhân dân thành phố về cho vay đối với các dự án này và việc tham giagóp vốn vào các dự án đầu tư đầu tư trực tiếp.

Điều 4. Lãi suất cho vay vốn đối với cácloại dự án nêu trên được áp dụng như sau :

4.1. Đối với các dự án vay vốn theochương trình kích cầu (y tế, giáo dục) : Lãi suất cho vay hàng năm được tínhbằng mức lãi suất huy động tiết kiệm 12 tháng bình quân của 4 ngân hàng thươngmại quốc doanh trên địabàn thành phố cộng thêm tối đa 1% phí quản lý.

4.2. Đối với các dự án cho vay theochương trình mục tiêu và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố: Thực hiện theomức lãi suất do Ủy ban nhân dân thành phố quy định đối với từng dự án cụ thể.

4.3. Đối với các dự án cho vay đểđầu tư phát triển kinh tế, giao cho Hội đồng quản lý Quỹ quyết định theo cơ chếthị trường về lãi suất cho vay.

Điều 5. Cho phép Quỹ Đầu tư phát triển đô thị được giảingân theo đúng khối lượng phát sinh thực tế khi có sự khác nhau giữa khối lượnggiải ngân thực tế với kế hoạch giải ngân hàngnăm của Quỹ đối với các dự án trọng điểm do Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo,nhưng vẫn đảm bảo theo tổng mức vốn đầu tư của dự án đã được Ủy ban nhân dânthành phố phê duyệt.

Điều 6. ChánhVăn phòng Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc SởTài chính, Hội đồng quản lý và Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển đô thị, cáctổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


Nơi nhận :
- Như điều 6
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Ủy ban nhân dân thành phố
- VPHĐ-UB : các PVP
- Các Tổ NCTH, TH (6b)
- Lưu (TH/Tg)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Hải