UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 1 tháng 6 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành quy định thi tuyển công chức dự bị trong cơ quan hành chính, thi tuyển hoặc xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp của nhà nước thuộc thành phố hà nội

____________________

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Pháp lệnh Cán bộ, công chức sửa đổi, bổ sung ngày 29/4/2003;
Căn cứ Nghị định số 115/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về chế độ công chức dự bị;
Căn cứ Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong đơn vị sự nghiệp của Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong cơ quan nhà nước;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội tại Tờ trình số 219/TTr- SNV ngày 18/4/2006 về việc ban hành Quy định thi tuyển công chức dự bị trong cơ quan hành chính, thi tuyển hoặc xét tuyển viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định thi tuyển công chức dự bị trong cơ quan hành chính, thi tuyển hoặc xét tuyển viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước thuộc thành phố Hà Nội”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

- Quyết định này thay thế Quyết định số 1789/QĐ-UB ngày 21/6/1995; Quyết định số 160/2002/QĐ-UB ngày 29/11/2002, Quyết định số 144/2003/QĐ-UB ngày 03/11/2003 của UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy định tạm thời về việc thi tuyển dụng công chức, viên chức; xét tuyển công chức ngạch giáo viên cho các trường phổ thông công lập, bán công thuộc Thành phố Hà Nội và các văn bản khác trái với quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố, Giám đốc sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND quận, huyện và Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Quốc Triệu