ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

Quy định nội dung và mức hỗ trợ thực hiện việc dạy và học tiếng nói, chữ viết dân tộc H’Mông tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Lào Cai

_______________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2005;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009;

Căn cứ Nghị định số 82/2010/NĐ-CP ngày 15/7/2010 của Chính phủ quy định việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 50/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 03/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 82/2010/NĐ-CP ngày 15/7/2010 của Chính phủ quy định việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 206/TTr-SGD &ĐT ngày 08/10/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định nội dung và mức hỗ trợ thực hiện việc dạy và học tiếng nói, chữ viết dân tộc H’Mông tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Lào Cai, như sau:

1. Đối tượng áp dụng

- Học sinh tiểu học là người dân tộc thiểu số có nguyện vọng và nhu cầu học tiếng nói, chữ viết dân tộc H’Mông tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

- Các cơ sở giáo dục (có dạy bậc tiểu học) tổ chức dạy và học tiếng nói, chữ viết dân tộc H’Mông cho học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số.

2. Nội dung và mức hỗ trợ:

a) Về sách giáo khoa: hỗ trợ kinh phí mua sách giáo khoa cho học sinh mượn, đảm bảo mỗi học sinh được mượn 01 bộ sách giáo khoa/năm học.

b) Về tài liệu tham khảo: hỗ trợ kinh phí mua tài liệu tham khảo cho học sinh mượn, tối đa không quá 03 quyển sách tham khảo/học sinh/năm học.

c) Về vở viết, bút viết: mỗi học sinh được cấp 05 quyển vở và 03 chiếc bút/năm học.

Điều 2. Thời điểm áp dụng và nguồn kinh phí thực hiện

1. Thời điểm áp dụng: Từ 01/9/2014.

2. Kinh phí thực hiện: Nguồn ngân sách nhà nước.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện lập dự toán kinh phí, quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ theo quy định hiện hành của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành của Trung ương, địa phương.

Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ được giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo để tổ chức mua sắm sách giáo khoa, tài liệu tham khảo, học phẩm cung cấp cho các huyện, thành phố đẻ cấp phát đến học sinh.

2. UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm phê duyệt danh sách đối tượng được hỗ trợ theo Điều 1 Quyết định này. Chỉ đạo tiếp nhận sách giáo khoa, tài liệu tham khảo, học phẩm từ Sở Giáo dục và Đào tạo để cấp phát đến học sinh.

3. Sách giáo khoa, tài liệu tham khảo được cấp cho các cơ sở giáo dục để cho học sinh mượn trong năm học theo định mức: 01 bộ/học sinh/năm học đầu tiên; các năm học tiếp theo chỉ mua sắm bổ sung tối đa 30% số sách giáo khoa, tài liệu tham khảo bị mất, rách, nhàu, nát không còn sử dụng được.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

5. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các cá nhân, tổ chức có liên quan phản ánh về Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Doãn Văn Hưởng