ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2003

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ủy quyền cho sở công nghiệp

cấp giấy phép hoạt động điện lực

________________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (sửa đổi) ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Nghị định số 45/2001/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2001 của Chính phủ về Hoạt động điện lực và sử dụng điện;

Căn cứ Quyết định số 27/2002/QĐ-BCN ngày 18 tháng 6 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về Điều kiện, trình tự và thủ tục cấp Giấy phép hoạt động điện lực;

Theo công văn số 935/CV-KHĐT ngày 14 tháng 3 năm 2003 của Bộ Công nghiệp về việc thống nhất mẫu giấy phép hoạt động điện lực;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công nghiệp tại tờ trình số 35/TT-CN ngày 8 tháng 4 năm 2003,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ủy quyền cho Sở Công nghiệp cấp giấy phép hoạt động điện lực cho các tổ chức, cá nhân trong các lĩnh vực được quy định tại khoản 2 điều 15 Quyết định số 27/2002/QĐ-BCN ngày 18 tháng 6 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về Điều kiện, trình tự và thủ tục cấp Giấy phép hoạt động điện lực.

Điều 2.Sở Công nghiệp có trách nhiệm tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, cấp giấy phép hoạt động điện lực, quản lý, kiểm tra hoạt động của các tổ chức, cá nhân đảm bảo đúng theo lĩnh vực đã đăng ký cấp phép. Gia hạn hoặc thu hồi giấy phép hoạt động điện lực quy định tại điều 16 quyết định số 27/2002/QĐ-BCN ngày 18 tháng 6 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp đối với những giấy phép do Sở Công nghiệp cấp trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Định kỳ hàng năm, trước ngày 30 tháng 11, Sở Công nghiệp báo cáo UBND Tỉnh về các lĩnh vực có liên quan đến việc thực hiện cấp phép.

Điều 3. Các ông: Chánh văn phòng HĐND và UBND Tỉnh, Giám đốc Sở Công nghiệp chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Hoàng Xuân Lộc