THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 882/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG THÀNH VIÊN VÀ GIA HẠN NHIỆM KỲ CÔNG TÁC CỦA HỘIĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ NHÀ NƯỚC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ LuậtTổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 06 năm 2005;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tạicông văn số 5921/BGDĐT-TCCB ngày 12 tháng 06 năm 2007 về việc xét công nhậnchức danh giáo sư và phó giáo sư năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung thay một số thành viêncủa Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước được thành lập theo Quyết định số 138/2001/QĐ-TTg ngày 19 tháng 09 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ, như sau:

- GS.TS Nguyễn Thiện Nhân, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo giữ chứcChủ tịch Hội đồng, thay GS.TSKH Phạm Minh Hạc đã nghỉ hưu;

- GS.TSKH Đỗ Sanh, giảng viên cao cấp Trường Đại học Bách khoa Hà Nội,làm uỷ viên Hội đồng, thay GS.TS Nguyễn Văn Đạo;

- GS.TS Nguyễn Ngọc Thanh, Trung tướng, Bộ Quốc phòng, làm uỷ viênHội đồng, thay GS. Đỗ Trình;

- GS.TSKH Nguyễn Duy Tiến, giảng viên cao cấp Đại học Quốc gia HàNội, làm uỷ viên Hội đồng, thay GS.TSKH Trần Đức Vân.

Điều 2. Gia hạn nhiệm kỳ công tác củaHội đồng Chức danh giáo sư nhà nước đến hết năm 2007.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thihành kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơquan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các thành viên Hội đồng Chức danh giáosư nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
cơ quan thuộc Chính phủ;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước;
- Các thành viên của Hội đồng
Chức danh giáo sư nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Website Chính phủ, Ban Điều hành 112,
Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu : VT, KG (5). M

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng