BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
---------------

Số: 886/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO VÀ TỔ ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÁC CÔNG ƯỚC

CỦA TỔ CHỨC HÀNG HẢI QUỐC TẾ MÀ VIỆT NAM LÀ THÀNH VIÊN THEO

HƯỚNG DẪN CỦA TỔ CHỨC HÀNG HẢI QUỐC TẾ

---------------------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị quyết A.946 (23) về Kế hoạch đánh giá tự nguyện của quốc gia thành viên Tổ chức Hàng hải quốc tế (gọi tắt là IMO), Bộ luật thực hiện các văn bản bắt buộc và các văn bản có liên quan của IMO;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam và Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam,

>> Xem thêm:  Tranh chấp về việc đòi nhà cho thuê ? Làm đơn khởi kiện về tranh chấp đất đai ?

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Đánh giá việc thực hiện các Công ước của IMO mà Việt Nam là thành viên theo hướng dẫn của IMO (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo và Tổ Đánh giá) gồm các thành viên có danh sách tại Phụ lục I và Phụ lục II kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1. Giúp Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tổ chức thực hiện Kế hoạch đánh giá việc thực hiện các Công ước của IMO mà Việt Nam là thành viên theo hướng dẫn của IMO (sau đây gọi tắt là Kế hoạch đánh giá);

2. Chỉ đạo, tổ chức xây dựng, phê duyệt và triển khai thực hiện Kế hoạch đánh giá đối với quyền và nghĩa vụ chung của quốc gia thành viên IMO, của quốc gia tàu treo cờ, của quốc gia có cảng biển và của quốc gia ven biển;

3. Phê duyệt Dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch đánh giá do Cục Hàng hải Việt Nam trình;

4. Quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền nội dung, chương trình hợp tác quốc tế với IMO và các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài trong quá trình thực hiện Kế hoạch đánh giá;

5. Phối hợp với các Bộ, ngành ở Trung ương và địa phương để thực hiện Kế hoạch đánh giá;

6. Giải quyết các kiến nghị, đề xuất của Tổ Đánh giá trong quá trình thực hiện Kế hoạch đánh giá.

Điều 3. Tổ Đánh giá có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

>> Xem thêm:  Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng cho thuê lại đất ? Xử lý tranh chấp bất động sản liền kề ?

1. Xây dựng Kế hoạch đánh giá và các tiêu chí đánh giá theo Bộ luật thực hiện các văn bản bắt buộc của IMO trình Ban Chỉ đạo phê duyệt.

2. Tổ chức thực hiện kế hoạch đánh giá sau khi Ban Chỉ đạo phê duyệt;

3. Tổng hợp báo cáo kết quả đánh giá trình Ban Chỉ đạo phê duyệt;

4. Có quyền yêu cầu các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện các nội dung của Kế hoạch đánh giá.

5. Thực hiện chương trình hợp tác quốc tế với IMO và các cơ quan, tổ chức có liên quan ở nước ngoài trong quá trình thực hiện Kế hoạch đánh giá sau khi được sự chấp thuận của cấp có thẩm quyền;

6. Đề xuất các kiến nghị, biện pháp giải quyết vượt thẩm quyền, các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện với Ban Chỉ đạo để xem xét, quyết định;

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chỉ đạo giao.

Điều 4. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ Đánh giá được bố trí từ ngân sách nhà nước, các nguồn kinh phí khác và được quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Ban Chỉ đạo và Tổ Đánh giá hoạt động theo Quy chế do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành, được sử dụng con dấu của Bộ Giao thông vận tải để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Ban Chỉ đạo và Tổ Đánh giá tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Điều 6.

>> Xem thêm:  Tranh chấp sai diện tích ranh giới đã phân lô sẳn ? Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng nhà đất ?

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký cho đến khi Ban Chỉ đạo và Tổ Đánh giá hoàn thành nhiệm vụ.

2. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ thuộc Bộ, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải, Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Ngoại giao, Tư pháp;
- Các Thứ trưởng;
- Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam;
- Các Hiệp hội: Chủ tàu Việt Nam, Cảng biển Việt Nam, Đại lý và Môi giới hàng hóa Việt Nam;
- Các cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên;
- Webiste Bộ GTVT;
- Lưu: VT, PC.

BỘ TRƯỞNG
Hồ Nghĩa Dũng

>> Xem thêm:  Khởi kiện tranh chấp hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất ? Tranh chấp đất khi xây nhà mới ?