ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 886/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 23 tháng 5 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI VẬN ĐỘNG VIÊN, HUẤNLUYỆN VIÊN THỂ THAO THÀNH TÍCH CAO TỈNH QUẢNG TRỊ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 32/2011/QĐ-TTg ngày 06 tháng6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đối với huấn luyện viên,vận động viên thể thao được tập trung tập huấn và thi đấu; Thông tư liên tịchsố 149/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH-BVHTTDL ngày 12 tháng 9 năm 2012 hướng dẫn thựchiện Quyết định số 32/2011/QĐ-TTg ngày 06 tháng 6 năm 2011;

Căn cứ Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND ngày 24 tháng 4 năm 2009 của HĐND tỉnh về phát triển sự nghiệp văn hóa, thể dục- thể thao, xây dựng thiết chế văn hóa, thể dục - thể thao cơ sở và phát triểnthể thao thành tích cao đến năm 2015, tầm nhiền đến năm 2020;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tạiTờ trình số 937/TTr-STC-HCSN ngày 06 tháng 5 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chếđộ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tíchcao tỉnh Quảng Trị.

Điều 2. Sở Tài chính phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn cáccơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Cácquy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Chánh Văn phòngUBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thủ trưởngcác đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Cường

QUY ĐỊNH

QUYĐỊNH CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI VẬN ĐỘNG VIÊN, HUẤN LUYỆN VIÊN THỂ THAOTHÀNH TÍCH CAO TỈNH QUẢNG TRỊ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 886/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2013 củaUBND tỉnh Quảng Trị)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng

1. Đối tượng và phạm vi áp dụng

Vận động viên, huấn luyện viên thể thao thuộc độituyển, đội tuyển trẻ, đội tuyển năng khiếu của tỉnh, huyện, thị xã, thành phố,vận động viên khuyết tật được cấp có thẩm quyền triệu tập tập huấn và thi đấu.

2. Thời gian áp dụng: là số ngày có mặt thực tế tậptrung tập luyện và tập trung thi đấu theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

3. Các nội dung khác liên quan đến chế độ chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyệnviên thể thao thành tích cao không quy định trong văn bản này thực hiện theoquy định chế độ hiện hành.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 2. Nội dung chi, mức chi

Chế độ dinh dưỡng được tính bằng tiền cho một ngàycó mặt thực tế tập trung, tập luyện, thi đấu của một vận động viên, huấn luyệnviên quy định cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng/người/ngày

STT

Vận động viên, huấn luyện viên theo tuyến

Mức ăn hàng ngày

I

TRONG THỜI GIAN TẬP TRUNG TẬP LUYỆN

1

Đội tuyển tỉnh

120.000

2

Đội tuyển trẻ tỉnh

90.000

3

Đội tuyển năng khiếu các cấp

70.000

II

TRONG THỜI GIAN TẬP TRUNG THI ĐẤU

1

Đội tuyển tỉnh

150.000

2

Đội tuyển trẻ tỉnh

110.000

3

Đội tuyển năng khiếu các cấp

110.000

Căn cứ khả năng ngân sách và tình hình thực tế, cáchuyện, thị xã và thành phố quyết định cụ thể chế độ dinh dưỡng đối với vận độngviên, huấn luyện viên thuộc cấp mình quản lý nhưng không thấp hơn 70% mức chitheo Quyết định này.

Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện

- Nguồn thu bán vé xem thi đấu;

- Nguồn thu tài trợ, quảng cáo;

- Nguồn ngân sách nhà nước;

- Các nguồn thu hợp pháp khác.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 4. Hàng năm, Sở Văn hóa, Thể thao vàDu lịch lập dự toán chi trả chế độ dinh dưỡngđặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao cùngdự toán chi thường xuyên gửi Sở Tài chính để thẩm định, trình cấp thẩm quyền phêduyệt.

Điều 5. Giao Sở Tài chính, Sở Văn hóa, Thểthao và Du lịch theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quy định này. Trong quá trìnhtổ chức triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh, các cơ quan, đơn vịkịp thời phản ánh về Sở Tài chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp,báo cáo UBND tỉnh xem xét, sửa đổi quy định cho phù hợp.