BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 888/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2013

QUYẾTĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, THẨM QUYỀN BANHÀNH VĂN BẢN, QUẢN LÝ VĂN BẢN VÀ QUẢN LÝ CON DẤU TRONG HỆ THỐNG BHXH VIỆT NAM

TỔNGGIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căncứ Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ Quy định chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam và Nghị định số 116/2011/NĐ-CP ngày 14/12/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định94/2008/NĐ-CP ;

Căncứ Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 của Chính phủ về quản lý và sửdụng con dấu và Nghị định số 31/2009/NĐ-CP ngày 01/4/2009 của Chính phủ sửađổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ;

Căncứ Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thưvà Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08/2/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung mộtsố điều của Nghị định 110/2004/NĐ-CP ;

Căncứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tụchành chính;

Căncứ Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thứcvà kỹ thuật trình bày văn bản hành chính;

Căncứ Thông tư số 07/2012/TT-BNV ngày 22/11/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn quản lývăn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan;

Căncứ Thông tư số 04/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xây dựngQuy chế công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức;

Căncứ Quyết định số 1760/QĐ-BHXH ngày 21/12/2012 của BHXH Việt Nam về việc banhành Quy chế làm việc của BHXH Việt Nam;

Xétđề nghị của Chánh Văn phòng,

QUYẾTĐỊNH:

Điều1. Ban hành kèm theo Quyết định nàyQuy định về trình tự, thủ tục, thẩm quyền ban hành văn bản, quản lý văn bản vàquản lý con dấu trong hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Điều2.Quyết định này có hiệu lực thihành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 790/QĐ-BHXH ngày 18/7/2011 củaTổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy định về trình tự, thủ tục,thẩm quyền ban hành văn bản, quản lý văn bản và con dấu trong hệ thống Bảo hiểmxã hội Việt Nam.

Điều3. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộcBảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương, Giám đốc BHXH quận, huyện, thành phố trực thuộc tỉnh chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
Văn phòng Chính phủ;
- Tổng Giám đốc;
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- BHXH Bộ Quốc phòng;
- BHXH Công an nhân dân;
- BHXH Ban Cơ yếu Chính phủ;
- Văn phòng Hội đồng quản lý;
- Văn phòng Đảng ủy;
- Lưu: VT, VP.

TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Bạch Hồng

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN