BỘ CÔNG THƯƠNG
---------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------
Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT NĂM 2012
----------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG
Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương, Nghị định số 44/2011/NĐ- CP ngày 14 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ;
Căn cứ Thông tư số 25/2011/TT-BCT ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Bộ Công Thương quy định về công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa và theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực công thương;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Chương trình theo dõi thi hành pháp luật năm 2012 của Bộ Công Thương (kèm theo Quyết định này).

>> Xem thêm:  Bồi thường chi phí đầu tư vào đất ra sao ? Đối tượng được hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất khi Nhà nước thu hồi đất ?

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Bộ;
- Bộ Tư pháp;
- Các Sở Công Thương;
- Website Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, PC (05b)
BỘ TRƯỞNG
Vũ Huy Hoàng

CHƯƠNG TRÌNH
THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT NĂM 2012 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG
(Kèm theo Quyết định số 889/QĐ-BCT ngày 29 tháng 02 năm 2012 của Bộ Công Thương)
Thực hiện quy định tại Điều 63 Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ về quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Điều 25 Thông tư số 25/2011/TT-BCT ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Bộ Công Thương xây dựng Chương trình theo dõi thi hành pháp luật năm 2012 của Bộ Công Thương với các nội dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH
Đánh giá thực trạng các điều kiện thi hành văn bản quy phạm luật trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại trên cả 02 phương diện: nội dung văn bản và các điều kiện bảo đảm cho việc thực thi pháp luật trên thực tế. Trên cơ sở đó, kiến nghị các phương án sửa đổi, bổ sung, ban hành mới văn bản nhằm hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện có chế hỗ trợ điều kiện bảo đảm thi hành pháp luật vê công nghiệp và thương mại.
II. NỘI DUNG
Các Vụ, Cục, Tổng cục và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai các hoạt động: Điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật; Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật; Thu thập, xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật nhằm đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ và đúng tiến độ của Chương trình theo dõi thi hành pháp luật năm 2012 theo từng lĩnh vực được phân công với các nội dung sau:

>> Xem thêm:  Giá đất bồi thường khi thu hồi đất được xác định như thế nào ? Bồi thường đất đấu thầu như thế nào ?

a) Tình hình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành; văn bản chỉ đạo, đôn đốc, tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và của cơ quan nhà nước cùng cấp có thẩm quyền:
Số lượng, hình thức văn bản cần được xây dựng, ban hành theo quy định tại văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và của cơ quan nhà nước cùng cấp có thẩm quyền; Đánh giá tính kịp thời, của ban hành văn bản chỉ đạo, đôn đốc, tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật và sự phù hợp với văn bản cấp trên.
b) Mức độ tuân thủ pháp luật của các cơ quan, tổ chức và cá nhân:
Các quy định của pháp luật không được tuân thủ hoặc mức độ tuân thủ không cao trên thực tế; Số lượng, hình thức và mức độ vi phạm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; Tình hình xử lý đối với từng loại vi phạm pháp luật do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện; Nguyên nhân của tình trạng không tuân thủ hoặc mức độ tuân thủ không cao các quy định của pháp luật.
c) Hiệu quả của công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật:
Tác động của công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật đến ý thức tuân thủ pháp luật của các cơ quan, tổ chức và công dân; Tình hình công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật; Các trường hợp vi phạm pháp luật do không hiểu biết pháp luật; Kiến nghị các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật.
d) Tính hợp lý của các quy định pháp luật:
Đánh giá sự phù hợp của các quy định pháp luật với các vấn đề sau đây: Điều kiện kinh tế-xã hội; Yêu cầu thực tiễn đặt ra.
đ) Các biện pháp tổ chức thi hành pháp luật và các điều kiện bảo đảm cho việc thi hành pháp luật:
Các biện pháp tổ chức thi hành pháp luật; Kinh phí dành cho việc tổ chức triển khai thực hiện pháp luật; Thực trạng về tổ chức bộ máy và đội ngũ công chức làm công tác thi hành pháp luật trong việc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Các điều kiện về trang thiết bị và cơ sở vật chất bảo đảm việc thi hành pháp luật; Những khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức thi hành pháp luật; quản lý và sử dụng kinh phí; tổ chức bộ máy và đội ngũ công chức thực hiện nhiệm vụ thi hành pháp luật.

>> Xem thêm:  Xác định mức bồi thường đền bù, hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất ? Quy định thủ tục thu hồi đất ?

III. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO
- Mỗi một chuyên đề, các đơn vị liên quan có trách nhiệm xây dựng báo cáo kết quả đánh giá theo dõi thi hành pháp luật theo các nội dung tại Mục II và các đề xuất kiến nghị các phương án sửa đổi, bổ sung, ban hành mới văn bản nhằm hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện cơ chế hỗ trợ điều kiện bảo đảm thi hành pháp luật.
- Vụ Pháp chế có trách nhiệm tổng hợp kết quả báo cáo trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt gửi Bộ Tư pháp theo quy định của Thông tư số 25/2011/TT-BCT và Thông tư số 03/2010/TT-BTP ngày 03 tháng 03 năm 2010 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Thủ trưởng các đơn vị được giao chủ trì hoặc phối hợp thực hiện có trách nhiệm chủ động, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các hoạt động theo dõi thi hành pháp luật đảm bảo chất lượng, hiệu quả và đảm bảo đúng tiến độ đề ra của Chương trình.

Lãnh đạo Vụ Pháp chế có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chương trình

>> Xem thêm:  Cơ quan nào có thẩm quyền thu hồi đất ? Hướng dẫn chính sách đền bù khi bị thu hồi đất đai ?