BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 889/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH MẪU SỔ THEO DÕI HOẠT ĐỘNGHÒA GIẢI Ở CƠ SỞ

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Luật hòa giải ở cơ sở;

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BộTư pháp;

Căn cứ Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2014của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hòa giảiở cơ sở;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này mẫu Sổ theo dõi hoạt động hòa giải ởcơ sở: TP/HG-2014-TDHĐ.

Kích cỡ của Sổ được thống nhất sử dụng khổ giấy (210 x297mm).

Điều 2. Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổchức in và phát hành Sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở theo mẫu quy địnhtại Quyết định này đảm bảo sử dụng thống nhất trong cả nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật - Bộ Tưpháp, Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Ủy ban TƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, Vụ PBGDPL( ).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thúy Hiền

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định 889/QĐ-BTP năm 2014 mẫu Sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở