ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THÁI BÌNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Ban chỉ đạo Chương trình phát triển Thể dục Thể thao xã, phường đến năm 2010

______________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 849/QĐ-UBND ngày 04/5/2006 của UBND tỉnh Thái Bình về việc thành lập Ban chỉ đạo Chương trình phát triển TDTT xã phường, thị trấn đến năm 2010;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Văn hóa Thông tin Thể thao Thành phố,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo Chương trình phát triển Thể dục Thể thao xã, phường đến năm 2010 của Thành phố Thái Bình gồm:

1- Đ/c Nguyễn Văn Hưng – Phó chủ tịch UBND Thành phố: Trưởng ban.

2- Đ/c Trưởng phòng Văn hóa Thông tin Thể thao: Phó trưởng ban thường trực

3- Đ/c Giám đốc Trung tâm TDTT: Phó trưởng ban.

4- Đ/c Trưởng phòng Nội vụ-LĐ-TB và Xã hội: Ủy viên

5- Đ/c Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch: Ủy viên

6- Đ/c Trưởng phòng Tài nguyên Môi Trường: Ủy viên

7- Đ/c Giám đốc Đài phát thanh: Ủy viên

8- Đ/c Phó giám đốc Trung tâm TDTT: Ủy viên

9- Đ/c Chuyên viên phòng VHTT-TT, phụ trách TDTT: Thư ký

Điều 2. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, chỉ đạo và triển khai thực hiện kế hoạch chương trình phát triển TDTT xã phường của Thành phố đến năm 2010.

Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên do trưởng Ban chỉ đạo phân công.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND-UBND Thành phố, các ông(bà) có tên ở điều 1, Trưởng các phòng, ban, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Văn Tỉnh