UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 89/2005/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

CỦA UBND THÀNH PHỐ VỀ VIỆC: BAN HÀNHĐIỀU LỆ QUẢN LÝ XÂY DỰNG THEO QUY HOẠCH CHI TIẾT MỞ RỘNG PHÍA BẮC VÀ TÂY BẮCKHU ĐÔ THỊ MỚI ĐẠI KIM - ĐỊNH CÔNG, TỶ LỆ 1/500
Địa điểm: tại các phường Đại Kim và Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;
Căn cứ Pháp lệnh Thủ đô Hà nội;
Căn cứ Nghị định số 08/2005/CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về quyhoạch xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 108/1998/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 1998 của Thủ tướngChính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm2020;
Căn cứ Quyết định số: 88/2005/QĐ-UB ngày 17 tháng 6 năm 2005 của UBND Thành phốHà Nội về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết mở rộng phía Bắc và Tây Bắc Khu đôthị mới Đại Kim - Định Công, tỷ lệ 1/500;
Xét đề nghị của Sở quy hoạch Kiến trúc,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Ban hành kèm theo Quyết định này Điều lệ quản lý xây dựng theo quyhoạch chi tiết mở rộng phía Bắc và Tây Bắc khu đô thị mới Đại Kim - Định Công,tỷ lệ 1/500.

Điều 2 : Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3 : Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Quyhoạch Kiến trúc, Tài nguyên Môi trường và Nhà đất, Xây dựng, Giao thông Côngchính; Chủ tịch UBND Quận Hoàng Mai; Chủ tịch UBND các Phường Định Công, ĐạiKim; Tổng giám đốc Tổng công ty đầu tư và phát triển nhà Hà nội, Giám đốc Côngty Kinh doanh Phát triển nhà Hà Nội; Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành,các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Triệu

ĐIỀU LỆ

QUẢN LÝ XÂY DỰNG THEO QUY HOẠCH CHITIẾT MỞ RỘNG PHÍA BẮC VÀ TÂY BẮC KHU ĐÔ THỊ MỚI ĐẠI KIM - ĐỊNH CÔNG, TỶ LỆ1/500
Địa điểm: Tại các phường Đại Kim và Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
(Ban hành theo Quyếtđịnh số 89/2005/QĐ-UB ngày 17 tháng 6 năm 2005 của UBND Thành phố Hà Nội)

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1 : Điều lệ này hướng dẫn việc quản lý xây dựng, cải tạo, tôn tạo, bảovệ, sử dụng các công trình theo đúng đồ án Quy hoạch chi tiết mở rộng phía Bắcvà Tây Bắc khu đô thị mới Đại Kim - Định Công, tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt.

Điều 2 : Ngoài những quy định nêu trong Điều lệ này, việc quản lý xây dựng ởkhu đô thị Đại Kim - Định Công mở rộng phía Bắc và Tây Bắc phải tuân thủ cácquy định khác của Pháp luật có liên quan.

Điều 3 : Việc điều chỉnh, bổ sung hoặc thay đổi Điều lệ phải được Uỷ ban nhândân Thành phố xem xét, quyết định.

Điều 4 : Chủ tịch UBND Quận Hoàng Mai, Giám đốc Sở Quy Hoạch Kiến trúc, Giámđốc Sở Xây dựng chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND Thành phố về việc quản lýxây dựng tại Khu mở rộng phía Bắc và Tây Bắc khu đô thị mới Đại Kim - Định Côngtheo đúng quy hoạch chi tiết được duyệt và quy định của pháp luật.

Chương 2:

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 5 : Vị trí, ranh giới va quy mô quy hoạch:

Vị trí: Khu mở rộng phía Bắc và Tây Bắc khu đô thị mới ĐạiKim - Định Công, tỷ lệ 1/500 nằm về phía Tây và Tây Nam thành phố Hà Nội, thuộcđịa giới hành chính các phường: phường Đại Kim và phường Định Công, quận HoàngMai, thành phố Hà Nội.

Ranh giới:

- Phía Bắc và Đông Bắc giáp đường quy hoạch có mặt cắt ngang40m (đường vành đai 2,5) và khu đô thị mới Định Công.

- Phía Tây Bắc giáp khu dân cư thôn Thượng – Phường ĐịnhCông.

- Phía Tây Nam giáp sông Tô Lịch.

- Phía Nam giáp khu di dân dự án thoát nước Hà Nội, khu nhàở Bắc Linh Đàm mở rộng và sông Lừ.

- Phía Đông giáp sông Lừ và khu đô thị mới Bắc Đại Kim -Định Công.

- Phía Đông Nam giáp Khu đô thị mới Đại Kim - Định Công vàdân cư thôn Đại Từ Phường Đại Kim.

Quy mô: Tổng diện tích đất trong phạm vi nghiên cứu: 1.357.650m2 ( 135,77 ha) với tổng số dân đạt đượckhoảng 20.000 dân.

Điều 6 : Khu khu đô thị mới Đại Kim - Định Công mở rộng phía Bắc và Tây Bắcđược quy hoạch chia thành các khu chức năng như sau :

a. Đất công cộng khu ở (công trình hỗn hợp): (ký hiệu: HH-1.2, HH-1.1, HH-2.1,HH-2.2, HH-3.1, HH-3.2, HH-3.3, HH-3.4)

b. Đất cây xanh, thể dục thể thao: (ký hiệu: CX-1.1, CX-1.2, CX-1.3,CX-2.1, CX-2.2, CX-2.3, CX-2.4, CX-3.1, CX-3.2, CX-3.3, CX-3.4, CX-3.5)

c. Đất xây dựng trường phổ thông trung học (ký hiệu TH-3.3)

d. Đất công cộng đơn vị ở: (ký hiệu CC-1.1, CC-1.2, CC-1.3,CC-2.1, CC-2.2, CC-2.3, CC-3.1, CC-3.2, CC-3.3, TH-1.1, TH-1.2, TH-2.1, TH-3.1)

e. Đất ở: (ký hiệu NO, DD, LX)

Đất ở thấp tầng (ký hiệu NO-1.5, NO-1.8, NO-1.9, NO-3.4,NO-3.5)

Đất ở cao tầng (ký hiệu: NO-1.1, NO-1.2, NO-1.3, NO-1.4,NO-1.6, NO-1.7, NO-2.1, NO-3.1, NO-3.2, NO-3.3)

Đất ở dãn dân: (ký hiệu: DD-1.1, DD-1.2, DD-2.1, DD-2.2,DD-3.1, DD-3.2, DD-3.3)

Đất làng xóm cải tạo chỉnh trang: (ký hiệu: LX-1.1, LX-1.2,LX-2.1, LX-2.2, LX-2.3, LX-2.4, LX-2.5, LX-2.6, LX-2.7, LX-2.8, LX-2.9,LX-2.10, LX-3.1, LX-3.2, LX-3.3, LX-3.4, LX-3.5, LX-3.6)

g) Đất xây dựng bãi đỗ xe: (ký hiệu: ĐX-1.1, ĐX-1.2, ĐX-2.1, ĐX-3.1)

h) Đất công trình văn hoá: (ký hiệu: VH-2.1, VH-2.2, VH-2.3, VH-2.4, VH-2.5)

BẢNG TỔNG HỢP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

Stt

Chỉ tiêu các loại đất quy hoạch

Diện tích (m2)

Tỷ lệ (%)

Tổng diện tích nghiên cứu

1.357.650

100,00

1

Đất Di tích lịch sử, văn hoá, tôn giáo

16.515

1,22

2

Đất quốc phòng

41.458

3,05

3

Hồ điều hoà, hồ sen

198.174

14,60

4

Sông Lừ (Dự án riêng)

39.358

2,90

5

Đất xây dựng trạm cấp nước sạch (Dự án riêng)

3.578

0,26

6

Đất khu ở

1.058.567

77,97

100,00

6.1

Đất công cộng khu ở (đất xây dựng công trình hỗn hợp)

70.504

6,66

6.2

Đất giao thông

233.796

22,09

- Đất đường giao thông Thành phố

25.970

- Đất đường giao thông khu ở

175.987

- Đất đường ven sông Lừ có mặt cắt ngang ³ 13,5m (dự án riêng)

8.640

- Bãi đỗ xe

23.199

6.3

Đất cây xanh, TDTT

113.721

10,74

6.4

Đất trường Phổ thông trung học (PTTH)

12.685

1,20

6.5

Đất ở (gồm 03 đơn vị ở)

627.861

59,31

(Đất công cộng đơn vị ở bao gồm: Đất xây dựng trường học,nhà trẻ – mẫu giáo, trạm y tế, Công an phường…)

Điều 7 : Đất xây dựng nhà ở:

Bao gồm đất ở cao tầng, đất ở thấp tầng, đất dãn dân, đất làngxóm.

TT

Ký hiệu ô đất

Chức năng CT

 DT đất (m2)

 DT đất XD (m2)

Mật độ XD (%)

Tầng cao

 Diện tích sàn(m2)

Hệ số SDĐ (lần)

 Số người (người)

Đơn vị ở số 1

NO-1.1

Nhà ở 11 tầng

 7.878

 2.048,28

26

11

 22.531,1

2,86

 644

NO-1.2

Nhà ở 11 tầng

 11.156

 2.900,56

26

11

 31.906,2

2,86

 912

NO-1.3

Nhà ở 18 tầng

 6.834

 1.776,84

26

18

 31.983,1

4,68

 914

NO-1.4

Nhà ở 9 tầng

 9.716

 3.011,96

31

09

 27.107,6

2,79

 774

NO-1.6

Nhà ở 9 tầng

 12.290

 3.810,00

31

09

 34.290,0

2,79

 980

NO-1.7

Nhà ở 9 tầng

 8.432

 2.613,92

31

15

 39.208,8

4,65

 1.120

NO-1.5

Nhà ở thấp tầng

 8.317

 3.742,65

45

03

 11.228,0

1,35

 187

NO-1.8

Nhà ở thấp tầng

 12.962

 5.832,90

45

03

 17.498,7

1,35

 291

NO-1.9

Nhà ở thấp tầng

 4.075

 1.833,75

45

03

 5.501,3

1,35

 92

DD-1.1

Đất dãn dân

 5.604

 2.802,00

50

03

 8.406,0

1,50

 206

DD-1.2

Đất dãn dân

 10.433

 5.216,50

50

03

 15.649,5

1,50

 384

LX-1.1

Đất làng xóm

 2.513

 1.005,20

40

02

 2.010,4

0,80

 59

LX-1.2

Đất làng xóm

 11.225

 4.490,00

40

02

 8.980,0

0,80

 263

Tổng

 111.435

 41.084,56

 256.300,6

 6.826

Đơn vị ở số 2

NO-2.1

Nhà ở 18 tầng

 8.104

 2.106,76

26

18

 37.921,7

4,68

 1.083

DD-2.2

Đất dãn dân

 2.552

 1.276,00

50

03

 3.828,0

1,50

 94

DD-2.1

Đất dãn dân

 9.489

 4.744,50

50

03

 14.233,5

1,50

 349

LX-2.2

Đất làng xóm

 15.842

 6.336,80

40

02

 12.673,6

0,80

 371

LX-2.3

Đất làng xóm

 32.771

 13.108,40

40

02

 26.216,8

0,80

 768

LX-2.4

Đất làng xóm

 40.757

 16.302,80

40

02

 32.605,6

0,80

 956

LX-2.5

Đất làng xóm

 36.729

 14.691,60

40

02

 29.383,2

0,80

 861

LX-2.6

Đất làng xóm

 4.165

 1.666,00

40

02

 3.332,0

0,80

 98

LX-2.7

Đất làng xóm

 8.327

 3.330,80

40

02

 6.661,6

0,80

 195

LX-2.8

Đất làng xóm

 6.066

 2.426,40

40

02

 4.852,8

0,80

 142

LX-2.9

Đất làng xóm

 4.304

 1.721,60

40

02

 3.443,2

0,80

 101

LX-2.10

Đất làng xóm

 3.280

 1.312,00

40

02

 2.624,0

0,80

 77

LX-2.1

Đất làng xóm

 15.131

 6.052,40

40

02

 12.104,8

0,80

 355

Tổng

 187.517

 75.076

 189.881

 5.450

Đơn vị ở số 3

NO-3.2

Nhà ở 9 tầng

 17.566

 5.445,00

31

09

 49.005,0

2,79

 1.400

NO-3.1

Nhà ở 9 tầng

 8.378

 2.597,00

31

15

 38.955,0

4,65

 1.113

N0-3.3

Nhà ở 9 tầng

 14.104

 4.372,00

31

09

 39.348,0

2,79

 1.124

NO-3.4

Nhà ở thấp tầng

 19.927

 8.967,15

45

03

 26.901,5

1,35

 448

NO-3.5

Nhà ở thấp tầng

 19.124

 8.605,80

45

03

 25.817,4

1,35

 430

DD-3.1

Đất dãn dân

 7.886

 3.943,0

50

03

 11.829,0

1,50

290

DD-3.3

Đất dãn dân

 4.017

 2.008,5

50

03

 6.025,5

1,50

148

DD-3.2

Đất dãn dân

 3.144

 1.572,0

50

03

 4.716,0

1,50

 116

LX-3.1

Đất làng xóm

 32.915

 13.166,00

40

02

 26.332,0

0,80

 772

LX-3.2

Đất làng xóm

 22.892

 9.156,80

40

02

 18.313,6

0,80

 537

LX-3.3

Đất làng xóm

 36.105

 14.442,00

40

02

 28.884,0

0,80

 846

LX-3.4

Đất làng xóm

 9.455

 3.782,00

40

02

 7.564,0

0,80

 222

LX-3.5

Đất làng xóm

 8.873

 3.549,20

40

02

 7.098,4

0,80

 208

LX-3.6

Đất làng xóm

 2.971

 1.188,40

40

02

 2.376,8

0,80

 70

Tổng

 207.357

 82.795

 293.166

 7.724

Tổng cộng

 506.309

 198.955

 739.348

 20.000

Các ô đất NO-1.6, NO-3.1, NO-3.3 là các ô đất giành để bổsung vào quỹ nhà ở Thành phố theo quyết định 123/2001/QĐ-UB ngày 6/12/2001 củaUBND thành phố Hà Nội với tổng diện tích đất: 34.772 m2 (khoảng 20% quỹ đất ởmới):

STT

Kí hiệu ô đất

Loại đất và chức năng CT

DT đất (m2)

DT đất XD (m2)

Mật độ XD (%)

Tầng cao

Diện tích sàn (m2)

Hệ số SDĐ (lần)

1

NO-1.6

Nhà ở 9 tầng

 12.290

 3.810

31

09

 34.290

 2,79

2

NO-3.1

Nhà ở 15 tầng

 8.378

 2.597

31

15

 38.955

4.65

3

NO-3.3

Nhà ở 9 tầng

 14.104

 4.372

31

09

 39.348

2,79

Tổng

34.772

10.779

112.593

Các yêu cầu về quy hoạch kiến trúc và hạ tầng kỹ thuật:

- Khi thiết kế, xây dựng công trình phải đảm bảo các chỉtiêu kinh tế - kỹ thuật đã khống chế: về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng,mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất.

- Đối với từng công trình nhà ở cao tầng cụ thể. Khi thiếtkế kỹ thuật sẽ được xem xét bố trí dịch vụ công cộng, chỗ để xe trên cơ sở cânđối các chỉ tiêu chung.

- Khu vực làng xóm nằm trên trục đường quy hoạch, khi cảitạo chỉnh trang phải theo đúng các chỉ tiêu quy hoạch.

Điều 8: Đất xây dựng các công trình công cộng đơn vị ở (nhà trẻ, mẫu giáo,trạm y tế, đồn công an, trường học...):

Đơn vị ở

Kí hiệu ô đất

Loại đất và chức năng CT

 DT đất (m2)

 DT đất XD (m2)

Mật độ XD (%)

 Diện tích sàn(m2)

Tầng cao

Hệ số SDĐ (lần)

Số 1

CC-1.1

Công trình nhà trẻ, mẫu giáo, trạm y tế, trụ sở công an (xây mới)

 6.589

 2.636

40

 5.271

02

0,8

CC-1.3

Công trình nhà trẻ mẫu giáo (cải tạo)

 1.301

 520

40

 1.041

02

0,8

CC-1.2

Công trình nhà trẻ, mẫu giáo (xây mới)

 3.531

 1.412

40

 2.825

02

0,8

TH-1.2

Trường THCS (cải tạo)

 4.580

 1.374

30

 4.122

03

0,9

TH-1.1

Trường Tiểu học (cải tạo)

 6.517

 1.955

30

 5.865

03

0,9

Số 2

CC-2.3

Công trình nhà trẻ mẫu giáo (cải tạo)

 3.661

 1.464

40

 2.929

02

0,8

CC-2.1

Công trình nhà trẻ, mẫu giáo (xây mới)

 4.052

 1.621

40

 3.242

02

0,8

CC-2.2

UBND phường Định Công, trạm y tế phường Định Công (xây mới)

 3.807

 1.523

40

 3.046

02

0,8

TH-2.1

Trường tiểu học

 10.988

 3.296

30

 9.889

03

0,9

Số 3

CC-3.1

Trạm y tế phường Định Công (xây mới)

 3.584

 1.434

40

 2.867

02

0,8

CC-3.3

Công trình nhà trẻ mẫu giáo

 2.897

 1.159

40

 2.318

02

0,8

CC-3.2

Công trình nhà trẻ mẫu giáo (cải tạo)

 1.832

 733

40

 1.466

02

0,8

TH-3.1

Trường tiểu học

 10.512

 3.154

30

 9.461

03

0,9

Tổng

63.851

22.281

54.341

Khi thiết kế các công trình công cộng đảm bảo các chỉ tiêukinh tế – kỹ thuật đã được xác định. Các công trình công cộng được bố trí ở vịtrí trung tâm đảm bảo khả năng phục vụ tốt nhất, nhà trẻ và trường học kết hợpcây xanh tạo cảnh quan đẹp và không gian thoáng mát. Hình thức kiến trúc củanhà trẻ và trường học cần đẹp, hài hoà với các công trình xung quanh và với khíhậu nhiệt đới.

Điều 9: : Đất xây dựng công trình chức năng hỗn hợp:

Đơn vị ở

Kí hiệu ô đất

Loại đất và chức năng công trình

DT đất (m2)

DT đất XD (m2)

Mật độ XD (%)

Diện tích sàn(m2)

Tầng cao

Hệ số SDĐ (lần)

Số 1

HH-1.2

Công trình hỗn hợp

 7.490

 2.996

40

 14.980

05

2,0

HH-1.1

Công trình hỗn hợp

 8.537

 3.415

40

 17.074

05

2,0

Số 2

HH-2.1

Công trình hỗn hợp

 14.190

 5.676

40

 39.732

07

2,8

HH-2.2

Công trình hỗn hợp

 8.138

 3.255

40

 16.276

05

2,0

Số 3

HH-3.1

Công trình hỗn hợp

 7.610

 3.044

40

 15.220

05

2,0

HH-3.2

Công trình hỗn hợp

 9.513

 3.805

40

 19.026

05

2,0

HH-3.3

Công trình hỗn hợp

 10.944

 4.378

40

 21.888

05

2,0

HH-3.4

Công trình hỗn hợp

 4.082

 1.633

40

 8.164

05

2,0

Tổng

 70.504

 28.202

 152.360

- Các ô đất có chức năng hỗ hợp dự kiến bố trí các khuthương mại dịch vụ công cộng, văn phòng.

- Trong ô đất HH-3.2 bố trí khu bán xăng, dầu có diện tích1.000-1500m2. Khi thiết kế xây dựng phải đảm bảo khoảng lùi theo quy định vàkhông ảnh hưởng đến khu dân cư hoặc các công trình khác.

Điều 10 : Đất xây dựng trường học:

Đất xây dựng trường học là đất xây dựng trường phổ thôngtrung học. Diện tích đất: 12.685 m2 với chỉ tiêu cụ thể:

Đơn vị ở

Kí hiệu ô đất

Loại đất và chức năng CT

DT đất (m2)

DT đất XD (m2)

Mật độ XD (%)

Tầng cao

Diện tích sàn (m2)

Hệ số SDĐ (lần)

Số 3

TH-3.3

Trường PTTH

12.685,00

3.805,50

30

05

19.027,50

1,50

Điều 11 : Đất xây dựng công trình di tích lịch sử, văn hoá:

TT

Kí hiệu ô đất

Loại đất và chức năng CT

DT đất (m2)

DT đất XD (m2)

Mật độ XD (%)

Tầng cao

Diện tích sàn (m2)

Hệ số SDĐ (lần)

1

VH-2.1

Chùa Định Công

5.714

2

VH-2.2

Chùa Liên Hoa thôn Hạ

4.546

3

VH-2.3

Khu tưởng niệm Bác Hồ phường Định Công

3.334

4

VH-2.4

Khu tưởng niệm Bác Hồ phường Định Công

1.209

5

VH-2.5

Đền Đầm Sen

1.712

Tổng

16.515

Điều 12 : Đất xây xanh, thể dục thể thao:

Đơn vị ở

Kí hiệu ô đất

Loại đất và chức năng CT

DT đất (m2)

DT đất XD (m2)

Mật độ XD (%)

Tầng cao

Diện tích sàn (m2)

Hệ số SDĐ (lần)

Số 1

CX-1.1

Cây xanh, TDTT

7.252

CX-1.2

Cây xanh, TDTT

21.301

CX-1.3

Cây xanh, TDTT

3.624

Số 2

CX-2.1

Cây xanh, TDTT

8.945

CX-2.3

Cây xanh, TDTT

5.333

CX-2.2

Cây xanh, TDTT

4.933

CX-2.4

Cây xanh, TDTT

45.970

Số 3

CX-3.1

Cây xanh, TDTT

1.338

CX-3.2

Cây xanh, TDTT

2.811

CX-3.3

Cây xanh, TDTT

464

CX-3.4

Cây xanh, TDTT

10.959

CX3-5

Cây xanh, TDTT

791

Tổng cộng

 113.721

- Trong ô đất CX-2.1 bố trí khu bán xăng, dầu có diện tích1.000 – 1.500m2 nằm tiếp giáp đường 2,5. Khi thiết kế xây dựng phải đảm bảokhoảng lùi theo quy định và không ảnh hưởng đến khu dân cư hoặc các công trìnhkhác.

- Yêu cầu về quy hoạch, kiến trúc và hạ tầng kỹ thuật: Ngoàicác công trình phục vụ, không xây dựng công trình có chức năng khác. Khi thiếtkế xây dựng phải đảm bảo hệ thống thoát nước hoàn chỉnh cùng với hệ thống chiếusáng và đường dạo, bố trí cây bóng mát, cây xanh kết hợp với sân luyện tập, sânchơi, tạo cảnh quan và cải thiện điều kiện vi khí hậu cho khu dân cư.

Điều 13 : Đất giao thông tĩnh

Đơn vị ở

Kí hiệu ô đất

Loại đất và chức năng CT

DT đất (m2)

DT đất XD (m2)

Mật độ XD (%)

Tầng cao

Diện tích sàn (m2)

Hệ số SDĐ (lần)

Đơn vị ở

Số1

ĐX-1.1

Bãi đỗ xe

7.672

ĐX-1.2

Bãi đỗ xe

6.896

Số 2

ĐX-2.1

Bãi đỗ xe

4.559

Số 3

ĐX-3.1

Bãi đỗ xe

4.072

Tổng cộng

 23.199

Các bãi đỗ xe được bố trí phù hợp với các khu vực xây dựngcông trình, gần khu cây xanh trong từng nhóm ở, bao gồm các các lô đất ký hiệuĐX-1.1, ĐX-1.2, ĐX-2.1, ĐX-3.1 có tổng diện tích 2,3199 ha.

Điều 14 : Hệ thống giao thông:

Khu đô thị Đại Kim -Định Công mở rộng phía Bắc và Tây Bắcgồm các loại đường sau:

+ Đường phân khu vực theo hướng Đông Bắc - Tây Nam có chiềudài 865m, chiều rộng mặt cắt ngang 30m (lòng đường 15m, hè hai bên rộng7,5m) là trục giao thông chính của khu đô thị, đồng thời là hành lang bốtrí các công trình hạ tầng kỹ thuật chính. Tuyến đường này sẽ xây dựng kéo dàiqua sông Tô Lịch nối vào đường vành đai 3.

+ Các đường nhánh : có tổng chiều dài 5.440m gồm các tuyếnđường mặt cắt 17,5m (lòng đường rộng 7,5m, hè hai bên rộng 5m) và đườngmặt cắt 24m (lòng đường 11,25m, hè hai bên rộng 6,5m và 6,25m).

+ Đường biên phía Tây - Bắc giáp ranh thôn Thượng có mặt cắtngang 13,5m (lòng đường 7,5m, hè hai bên rộng 3m).

+ Các tuyến đường vào nhà có mặt cắt ngang 11,5m (lòngđường 5,5m, hè hai bên rộng 3,0m) là tuyến giao thông nội bộ trong từng khuchức năng.

Điều 15 : San nền và thoát nước mưa:

a) San nền:

Cao độ tim đường tại các ngả giao nhau trong khu vực nghiêncứu được thiết kế trên cơ sở cao độ mực nước tính toán tại vị trí đặt cống cộngvới độ sâu chôn cống theo quy định từ 0,7m – 0,9m.

Cao đội tối đa và thối thiểu của đường thiết kế san nền đượcchọn phù hợp với cao đội khống chếchung của khu vực. Có xét tới cao độsan nền của các dự án và công trình đã được xây dựng những năm trước đây để đảmbảo yêu cầu thoát nước, yêu cầu về lụt úng.

b) Thoát nước mưa:

Dọc theo các tuyến đường quy hoạch sẽ đặt các đường cống f 400 ¸ f 2.000 (mm), chia lưu vực nước khu vực nghiên cứutheo 3 tuyến thoát nước chính:

- Tuyến cống có kích thước f1000 ¸ f2000 (mm) chạy dọc theo đường phân khu vực mặt cắt 30 (m) đổ ra sông Tô Lịch.Tuyến này thu toàn bộ nước mưa của khu vực xây dựng mới phía Tây Bắc khu đô thịmở rộng.

- Tuyến cống có kích thước f 800 ¸ f1500 (mm) chạy dọc theo đường nhánh mặt cắt 17,5 (m) đổ ra sông Lừ. Tuyến đườngnày thu toàn bộ nước mưa của khu vực xây dựng mới phía Nam khu đô thị mới mở rộng.

- Khu vực công viên cây xanh phía Nam khu đất xây dựng đườngcống thoát nước mưa đổ trực tiếp ra sông Lừ.

Dọc theo tuyến cống thoát nước dự kiến xây dựng hệ thốnggiếng thu, giếng thăm để thoát nước mặt; đồng thời là các điểm đấu nối cáctuyến cống có kích thước khác nhau hoặc thay đổi hướng tuyến. Trong quá trìnhsử dụng sau này là nơi nạo vét hoặc bảo dưỡng cống định kỳ.

- Hệ thống cống liên hoàn hồ điều hoà: Hồ Định Công nằmtrong hệ thống hồ điều hoà của Thành phố, nằm giữa hồ Đầm Bông và hồ Linh Đàm.Trong hệ thống thoát nước mưa cần xây dựng 2 hệ thống cống ngầm. Hệ thống cốngdẫn nước từ Hồ Đầm Bông sang hồ Định Công và hệ thống cống dẫn nước từ hồ ĐịnhCông sang hồ Linh Đàm bằng cống bản 2x(3mx3m).

Điều 16 : Hệ thống cấp nước:

Trong giai đoạn đầu (tính đến năm 2010), Chủ đầu tư cần kếthợp với trạm cấp nước đang xây dựng tại Phường Định Công (trạm cấp nước này nằmtrong ranh giới quy hoạch cấp nước tạm thời cho dự án).

Giai đoạn sau: nước cấp cho khu quy hoạch được lấy từ ốngtruyền dẫn D400 dự kiến xây dựng dọc theo trục đường 2,5 (mặt cắt 40 m) ở phíabắc. Nguồn nước do nhà máy nước Nam Dư (đang xây dựng cung cấp) thiết kế đườngống cấp nước đảm bảo được tính toán hợp lý cho hai giai đoạn trên.

Do khả năng lâu dài sẽ có đường ống cấp nước Thành phố theođường vành đai 2,5 nên đặt thêm đường ống F400 dọc trục đường 30(m) về phía Đông Bắc (từ trạm cấp đến điểm nối tại ngảgiao nhau từ 2 đường 2,5 và đường quy hoạch 30m). Tuyến ống này được đấu nốivới tuyến ống truyền dẫn F 600 hiện có trên đường Giải Phóng.

Nước lấy từ trạm cấp nước đường ống truyền dẫn Nf 400 vào đường dẫn ống Nf 350 đặt theo tuyến đường phân khu vực mặt cắt 30(m)(mặt cắt 1 – 1). Từ đường ống Nf 350 này dẫnnước vào các đường ống Nf 150 và các đường ống đặt dọc theocác tuyến đường quy hoạch để dẫn nước đến từng công trình và nhóm nhà ở.

Các tuyến ống cấp nước chôn trong hè đường có độ sâu từ 0,7- 1,2 m tính đến đỉnh ống.

* Cấp nước cứu hoả: Bố trí trên vỉa hè của 1 số tuyếnđường chính các họng cứu hoả. Các họng cứu hoả này sẽ có dự án xây dựng riêngvà cần có sự thống nhất của cơ quan phòng cháy chữa cháy cấp Thành phố. Ngoàira có thể tận dụng các bể chứa nước trong các khu nhà cao tầng, nước sông Lừ,sông Tô Lịch để sử dụng khi có sự cố hoả hoạn.

Điều 17 : Thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường:

a). Hệ thống thoát nước bẩn:

Về lâu dài, hệ thống thoát nước mưa và nước bẩn phải đượcthiết kế riêng. Giai đoạn đầu nước bẩn sau khi được sử lý cục bộ được đấu nốitạm tại một số điểm với hệ thống thoát nước mưa.

Nước bẩn sinh hoạt thoát theo hệ thống cống ngầm xây dựngtrong vỉa hè dọc theo các tuyến đường, phân luồng vào 3 tuyến cống chính về 2trạm bơm chuyển bậc: 2 trạm ở phía Nam tiếp giáp với sông Lừ. Nước thải đổ rasông Tô Lịch về trạm xử lý 3 Thôn.

Đối với các thôn xóm hiện có còn có phương hướng cải tạo vàxây dựng hệ thống cống thoát nước bẩn sinh hoạt từ các tuyến đường lớn trongthôn để đấu nối vào hệ thống thoát nước chung của toàn khu vực.

b). Vệ sinh môi trường:

Việc thu gom xử lý rác thải được bố trí các khu vực thu gom,trung chuyển, từ đó liên hệ với công ty vệ sinh môi trường đảm nhận chuyển đếnkhu xử lý rác của Thành phố.

Để việc thu gom được hiệu quả và giữ vệ sinh môi trường tốt.Bố trí các thùng rác công cộng ở những nơi tập trung đông người qua lại và trêncác hè phố chính. Đồng thời mỗi khu nhà cao tầng xây dựng các bể chứa rácriêng, vận động các hộ gia đình phân loại rác thải vào túi trước khi cho vào bểchứa rác.

Đối với khu vực làng xóm tổ chức các đội thu gom rác theo từngkhu vực vào giờ cố định, rác sau khi thu gom được tập trung theo từng khu vực,sau đó vận chuyển tới nơi quy định của thành phố.

Điều 18: Hệ thống cấp điện và thông tin liên lạc:

a). Cấp điện:

Nguồn điện cấp cho khu quy hoạch dự kiến lấy từ tuyến cáp ngầm22KV đặt dọc theo đường quy hoạch mặt cắt 40m ở phía Bắc, từ trạm 110/220KVThượng Đình cấp.

Tổng công suất của 09 trạm biến thế: 11.340 KVA. Các trạmđược xây kín. Vị trí, công suất trạm biến thế sẽ được xác định trong giai đoạnthiết kế kỹ thuật sau.

b). Thông tin liên lạc:

Hệ thống đường dây thông tin bưu điện khu quy hoạch được đấunối từ tuyến cáp quang bưu điện dự kiến xây dựng theo đường quy hoạch mặt cắt40m ở phía Bắc khu đất.

Mạng lưới thông tin trong khu vực nghiên cứu được thiết kếthông qua mạng cáp gốc từ tổng đài của Quận Hoàng Mai đến các tủ trong khu vực.

Hệ thống thông tin liên lạc của khu đô thị được lấy từ tuyếncáp quang bưu điện xây dựng dọc theo đường vành đai 2,5 ở phía Bắc khu đô thị.

Trong khu đô thị xây dựng một tổng đài vệ tinh 10.000 số và07 tủ cáp khu vực.

Chương 3:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 19: Điều lệ này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 20: Các cơ quan có trách nhiệm quản lý xây dựng căn cứ Đồ án quy hoạch chitiết mở rộng phía Bắc và Tây Bắc khu đô thị mới Đại Kim - Định Công, tỷ lệ1/500 được duyệt và quy định cụ thể của Điều lệ này để hướng dẫn thực hiện xâydựng theo quy hoạch và quy định của pháp luật.

Điều 21: Mọi vi phạm các điều khoản của Điều lệ này, tuỳ theo hình thức và mứcđộ vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quyđịnh của pháp luật.

Điều 22: Đồ án Quy hoạch chi tiết mở rộng phía Bắc và Tây Bắc khu đô thị mớiĐại Kim - Định Công, tỷ lệ 1/500 và Điều lệ này được lưu giữ tại các cơ quandưới đây để các tổ chức, cơ quan và nhân dân biết và thực hiện.

- UBND Thành phố Hà Nội

- Sở Quy hoạch Kiến trúc

- Sở Xây dựng

- Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đât

- UBND Quận Hoàng Mai

- Tổng công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà nội

- (Công ty Kinh doanh phát triển nhà Hà nội)