HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc******

Số: 89-CP

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 1977

QUYẾT ĐỊNH

THÀNHLẬP BAN ĐIỀU HÒA KẾ HOẠCH VẬT TƯ

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồngChính phủ ngày 14-07-1960;
Căn cứ nghị quyết số 21-CP ngày 01-02-1977 của Hội đồng Chính phủ về kế hoạchNhà nước và ngân sách Nhà nước năm 1977,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay thành lập Banđiều hòa kế hoạch và vật tư của Chính phủ để giúp Chính phủ giải quyết các vướngmắc của các ngành, các cấp về mặt kế hoạch và vật tư, tổ chức việc điều hòa cácloại thiết bị, vật tư, (trừ một số vật liệu xây dựng như: xi-măng, gạch, đá,cát, sỏi, do Ban điều hòa xây dựng giải quyết) nhằm bảo đảm thực hiện thắng lợikế hoạch Nhà nước, trước hết là các nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch.

Điều 2. – Ban điều hòa kếhoạch và vật tư gồm có:

- Đồng chí Lê Thanh Nghị, Phó Thủtướng Chính phủ, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước: Trưởng Ban,

- Đồng chí Nguyễn Hữu Mai, Phó chủnhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, phụ trách thường trực,

- Đồng chí Trần Sâm, Bộ trưởngBộ Vật tư,

- Đồng chí Đặng Việt Châu, Bộ trưởngBộ Ngoại thương,

- Đồng chí Trần Hưu Dư, Bộ trưởngBộ công nghiệp nhẹ,

- Đồng chí Nguyễn Duy Bửu, Thứ trưởngBộ Cơ khí và luyện kim,

- Đồng chí Nguyễn Tuấn, Thứ trưởngBộ Điện và than,

- Đồng chí Phạm Đình Sơn, Thứ trưởngBộ Lâm nghiệp,

- Đồng chí Lê Tự, Tổng cục trưởngTổng cục Hóa chất,

- Đồng chí Hồng Kỳ, Phó chủ nhiệmVăn phòng Phủ Thủ tướng.

Điều 3. – Ban điều hòa kếhoạch và vật tư cần tổ chức sự hoạt động thường xuyên, chặt chẽ để làm tốt nhiệmvụ quy định trong điều 1. Khi cần thiết có thể mời thêm các đồng chí phụ tráchcác ngành hữu quan tham dự.

Điều 4. - Ủy ban Kế hoạchNhà nước, các Bộ Vật tư, Ngoại thương, Công nghiệp nhẹ, Cơ khí và luyện kim, Điệnvà than, Lâm nghiệp, Tổng cục Hóa chất và các đồng chí có tên trong Ban điềuhòa kế hoạch và vật tư, đồng chí Bộ trưởng Phủ Thủ tướng có trách nhiệm thihành quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Duy Trinh