TỔNG CỤC HẢI QUANCỤC HẢI QUAN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 89/QĐ-HQCT

Cần Thơ, ngày 02 tháng 3 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÁC ĐỘI THUỘC CHI CỤC HẢI QUAN TÂY ĐÔ

CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Quyết định số 1919/QĐ-BTC ngày 06/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Tổng cục Hải quan;

Căn cứ Quyết định số 2981/QĐ-TCHQ ngày 10/10/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Quy định về thực hiện phân cấp quản lý công chức, viên chức Tổng cục Hải quan;

Căn cứ Quyết định số 4292/QĐ-TCHQ ngày 12/12/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan trc thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố;

Xét đề nghị của Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Tây Đô và Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Thanh tra,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của các đội thuộc Chi cục Hải quan Tây Đô.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 492/QĐ-HQCT ngày 30/12/2011 của Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Cần Thơ.

Điều 3. Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Thanh tra, Chánh Văn phòng, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Tây Đô, Trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan thành phố Cần Thơ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TCHQ (Vụ TCCB): để b/c;
- Lãnh đạo Cục;
- Lưu: VT, TCCB-TTr.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hùng Hải

QUY ĐỊNH

VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA CÁC ĐỘI THUỘC CHI CỤC HẢI QUAN TÂY ĐÔ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 89/QĐ-HQCT ngày 02/3/2017 của Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Cần Thơ)

A. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYN HẠN

I. Đội Tổng hợp:

1. Thực hiện công tác kế toán thu thuế và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

2. Thực hiện thống kê nhà nước về Hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Chi cục.

3. Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ hồ sơ hải quan và các hồ sơ khác theo quy định.

4. Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan thuộc thẩm quyền của Đội; tham mưu, đề xuất ra quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chính, tạm giữ hàng hóa, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính về hải quan và đề xuất xử lý những hành vi vi phạm phát sinh tại Đội thuộc thẩm quyền xử phạt của Chi cục trưởng.

5. Tham mưu cho Lãnh đạo Chi cục giải quyết khiếu nại quyết định hành chính và giải quyết tố cáo theo thẩm quyền của Chi cục được pháp luật quy định.

6. Thực hiện công tác kiểm tra sau thông quan tại Chi cục.

7. Phối hợp với các Đội khác thuộc Chi cục tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn chính sách pháp luật về Hải quan cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu trên địa bàn.

8. Thực hiện các quy định về quản lý công chức, quản lý tài sản và các trang thiết bị của Chi cục theo phân cấp của Tổng cục Hải quan và Cục Hải quan thành phố Cần Thơ.

9. Đầu mối thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo định kỳ, đột xuất và cung cấp thông tin về hoạt động của Chi cục theo quy định.

10. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo Chi cục.

II. Đội Nghiệp vụ:

1. Thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; kiểm tra, xác định trị giá hải quan; kiểm tra thuế, ấn định thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tất cả loại hình.

2. Thực hiện thủ tục miễn thuế đối với hàng hóa nhập đầu tư; xét miễn thuế theo quy định của pháp luật, không thu thuế hàng nhập trả lại; thủ tục hủy, khai bsung tờ khai xuất nhập khẩu, khai thay đổi mục đích sử dụng hàng hóa xuất nhập khẩu.

3. Kiểm tra thực tế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

4. Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, phòng chống ma túy; công tác thu thập, xử lý thông tin và quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan; công tác thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực hải quan theo quy định của pháp luật.

5. Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan thuộc thẩm quyền của Đội; tham mưu, đề xuất ra quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chính, tạm giữ hàng hóa, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính về hải quan và đề xuất xử lý những hành vi vi phạm phát sinh tại Đội thuộc thẩm quyền xử phạt của Chi cục trưởng.

6. Thực hiện công tác phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; công tác thu lệ phí hải quan, thu hộ lệ phí (nếu có) theo quy định của pháp luật.

7. Phối hợp với các Đội khác thuộc Chi cục tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn chính sách pháp luật về Hải quan cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu trên địa bàn.

8. Thực hiện chế độ ưu tiên đối với doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

9. Thống kê, báo cáo số liệu, tình hình công việc có liên quan cho Đội Tổng hợp báo cáo về trên.

10. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo Chi cục.

III. Đội Quản lý thuế:

1. Tiếp nhận hồ sơ, thanh khoản, hoàn thuế, không thu thuế các loại hình (trừ không thu thuế hàng nhập trả lại); xét giảm thuế theo quy định của pháp luật.

2. Tiếp nhận, kiểm tra báo cáo quyết toán và kiểm tra tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị và sản phẩm xuất khẩu loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất.

3. Tiếp nhận hợp đồng gia công, thông báo cơ sở sản xuất hàng gia công (kể cả trường hợp gia công lại) và thông báo cơ sở sản xuất hàng xuất khẩu.

4. Thực hiện công tác thu thập, phân tích thông tin đối với tổ chức, cá nhân hoạt động gia công, sản xuất xuất khẩu trên địa bàn quản lý. Kiểm tra cơ sở sn xuất, nơi lưu giữ hàng hóa đối với loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu.

5. Tham mưu Lãnh đạo Chi cục xây dựng kế hoạch kiểm tra báo cáo quyết toán hàng năm.

6. Xây dựng kế hoạch dự toán thu Ngân sách Nhà nước hàng năm; theo dõi, đôn đốc, thu hồi nợ đọng thuế.

7. Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan thuộc thẩm quyền của Đội; tham mưu, đề xuất ra quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chính, tạm giữ hàng hóa, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính về hải quan và đề xuất xử lý những hành vi vi phạm phát sinh tại Đội thuộc thẩm quyền xử phạt của Chi cục trưởng.

8. Thống kê, báo cáo số liệu, tình hình công việc có liên quan cho Đội Tổng hợp báo cáo về trên.

9. Phối hợp với các đội khác thuộc Chi cục tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn chính sách pháp luật về Hải quan cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu trên địa bàn.

10. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo Chi cục.

B. CƠ CẤU T CHỨC

1. Các Đội thuộc Chi cục có Đội trưởng, từ 01 đến 02 Phó Đội trưởng và một số công chức thừa hành.

Đội trưởng chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Đội.

Phó Đội trưởng chịu trách nhiệm trước Đội trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công phụ trách.

Công chức thừa hành thực hiện nhiệm vụ do Lãnh đạo Đội phân công và chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Chi cục, Lãnh đạo Đội và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

2. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Đội trưởng, Phó Đội trưởng thuộc Chi cục thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của ngành Hải quan.

3. Biên chế của các Đội do Chi cục trưởng quyết định trong tổng số biên chế được giao của Chi cục.

Căn cứ biên chế được giao và khối lượng công việc, Chi cục trưởng bố trí, luân chuyển công chức trong nội bộ Chi cục theo quy định; sắp xếp nhân s, phân công nhiệm vụ cụ thể cho công chức của các Đội để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

C. MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

1. Các Đội thuộc Chi cục chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp và toàn diện của Chi cục trưởng.

2. Mối quan hệ giữa các Đội thuộc Chi cục là mối quan hệ phối hợp công tác để thực hiện nhiệm vụ được giao.

3. Đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan thành phố Cần Thơ là mối quan hệ phối hợp công tác theo quy định của pháp luật, quy chế phối hợp và sự chỉ đạo của Cục trưởng, Chi cục trưởng./.