SỞ TÀI CHÍNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 2 tháng 4 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

V/v sửa đổi quyết định số 03/QĐ - STC ngày 10/01/2007 của Giám đốc Sở Tài chính về ban hành “Nội dung 5 công việc bổ sung thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế 1 cửa

________________________

 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH TỈNH THANH HÓA

- Căn cứ Quyết định số 699/QĐ-UB ngày12/3/2004 của UBND tỉnh qui định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Tài chính Thanh Hoá;

- Căn cứ Quyết định số 685/2007/QĐ-UBND ngày 02/03/2007 của UBND tỉnh Thanh Hoá qui định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ công chức;

- Căn cứ quyết định số 2387/2006/QĐ-UBND ngày 30/8/2006 của UBND tỉnh Thanh Hoá “ Phê duyệt chương trình thực hiện CCHC Nhà nước giai đoạn 2006-2010”;

- Căn cứ KH số 1988/KH-STC ngày 09/10/2006 của Sở Tài chính ban hành kế hoạch CCHC giai đoạn 2006-2010;

- Sau khi triển khai thực hiện quyết định số 03/QĐ -STC ngày 10/01/2007 của Giám đốc sở và theo đề nghị của ông Chánh Văn phòng Sở.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Sửa đổi thay thế tiểu mục 2.4, điểm 2, phần B của “Nội dung 5 công việc bổ sung thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế 1 cửa” ban hành kèm theo quyết định số 03/QĐ-STC ngày 10/01/2007 của Giám đốc Sở như sau:

2.4. Thời gian thực hiện

1. Đối với những Hồ sơ gửi đến xin ý kiến tham gia không giới hạn thời gian (hoặc có giới hạn nhưng với thời gian dài)

a. Giao nhận hồ sơ và trả kết quả : 1/2 ngày làm việc

b. Thời gian đọc và chuẩn bị nội dung tham gia ý kiến của các phòng nghiệp vụ:

+ Các phòng nghiệp vụ chuẩn bị ý kiến tối đa: 05 ngày làm việc

c. Thời gian lãnh đạo Sở chỉnh sửa: 1/2 ngày làm việc

+ Nếu phải xin ý kiến các đồng chí lãnh đạo Sở thì được cộng thêm 01 ngày làm việc

d.Tổng thời gian tối đa:

+ Các nhiệm vụ yêu cầu có trao đổi trong Ban Giám đốc: 07 ngày làm việc

2. Đối với những hồ sơ gửi đến xin ý kiến tham gia có giới hạn thời gian ngắn (hoặc gấp):

a. Chánh văn phòng Sở trực tiếp giao nhận hồ sơ (kể cả vào cuối giờ ngày thứ 6 hàng tuần) và quy định rõ thời gian thực hiện xong văn bản góp ý theo thời gian khách hàng yêu cầu.

b. Phòng nghiệp vụ tiếp nhận xử lý hồ sơ có trách nhiệm giao ngay cho cán bộ nghiệp vụ (hoặc trưởng, phó phòng trực tiếp giải quyết) thực hiện đọc, chuẩn bị ý kiến tham gia. Khi tiếp nhận hồ sơ là tổ chức làm ngay kể cả ngày nghỉ ( 02 ngày nghỉ cuối tuần, ngày nghỉ khác trong năm ) và làm thêm giờ buổi tối để hoàn thành công việc theo phiếu giao nhận của Chánh văn phòng. Chế độ làm thêm giờ được thanh toán theo quy định của nhà nước.

c. Đối với những dự thảo khách hàng gửi đến có nội dung liên quan đến nghiệp vụ của 02 phòng trở lên, giao cho Chánh văn phòng phân công phòng chủ trì và giao hồ sơ cho phòng chủ trì nhận xử lý.

d. Đọc ý kiến tham gia, thực hiện chỉnh sửa của Lãnh đạo Sở: Khi tiếp nhận dự thảo của Trưởng phòng nghiệp vụ gửi đến, Lãnh đạo Sở phải đọc, chỉnh sửa ngay (nếu có) và ký để phát hành.

 Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/04/2007.

 Điều 3: Các ông Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng nghiệp vụ, Chánh Thanh tra sở và cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Giám Đốc

(Đã ký)

Phạm Cường Vinh