ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 89/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 18 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRIỂN KHAI “ĐIỀU TRỊ NGHIỆN CÁC CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN BẰNG THUỐC THAY THẾ (THUỐC METHADONE)”, TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) ngày 12 tháng 7 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 90/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế;

Căn cứ Thông tư số 12/2013/TT-BYT ngày 12 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 96/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau tại Tờ trình số 238/TTr- SYT ngày 27/12/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp triển khai “Điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế (thuốc Methadone)”, trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Điều 2.Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị: Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các sở, ngành có liên quan triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3.Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các đơn vị: Sở Y tế, Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố Cà Mau, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Y tế (báo cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh (báo cáo);
- CVP, PVP UBND tỉnh (VIC);
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp t
nh;
- UBND các huyện v
à thành phố Cà Mau;
- KGVX (AD03.01, VIC);
- Lưu: VT, M.A74/1.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hồng Quân

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP TRIỂN KHAI “ĐIỀU TRỊ NGHIỆN CÁC CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN BẰNG THUỐC THAY THẾ (THUỐC METHADONE)”, TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 89/QĐ-UBND ngày 18/01/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị thuộc ngành Y tế; Lao động - Thương binh và Xã hội; Công an; các ban, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương các cấp trong việc triển khai điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế (thuốc Methadone), trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

2. Đối tượng áp dụng

a) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc phối hợp, tổ chức thực hiện điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone.

b) Người nghiện chất dạng thuốc phiện: Là những người thuộc đối tượng được quy định tại Khoản 2, Điều 2, Nghị định số 90/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ, về quy định điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.

Điều 2. Mục đích, yêu cầu của hoạt động phối hợp

1. Phát huy tối đa hiệu quả, hiệu lực của việc thực hiện các quy định pháp luật, các văn bản của Đảng, Nhà nước nhằm triển khai đạt các chỉ tiêu cấp trên giao trong việc thu dung, điều trị người nghiện các chất dạng thuốc phiện tại cơ sở điều trị Methadone.

2. Việc phối hợp phải tuân thủ pháp luật, thống nhất trong công tác quản lý nhà nước giữa các ngành, chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan trong tổ chức thực hiện điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone tại tỉnh Cà Mau.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

1. Đảm bảo thống nhất trong công tác quản lý nhà nước về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone từ cấp tỉnh, huyện, xã; tránh chồng chéo hoặc bỏ trống nhiệm vụ làm ảnh hưởng tới hiệu quả công tác phối hợp.

2. Xác định rõ cơ quan chịu trách nhiệm chính và cơ quan có trách nhiệm phối hợp trong việc triển khai điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone đúng theo quy định.

3. Hoạt động phối hợp phải dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan, tổ chức đã được pháp luật quy định.

4. Đảm bảo tính hiệu quả, kỷ luật trong hoạt động phối hợp; thực hiện đầy đủ vai trò, trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan chủ trì; cơ quan, đơn vị phối hợp và cán bộ, công chức, viên chức tham gia phối hợp.

5. Cùng phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh trên cơ sở kinh nghiệm và nguồn lực của các cơ quan, tổ chức, địa phương có liên quan.

6. Các ngành có trách nhiệm cung cấp thông tin chính xác, kịp thời theo yêu cầu của mỗi bên để phục vụ cho việc xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động hàng năm của từng ngành liên quan đến điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone tại địa phương.

7. Tôn trọng quyền, lợi ích hp pháp, đảm bảo tính bảo mật thông tin cá nhân của bản thân và gia đình người nghiện chất dạng thuốc phiện khi tham gia điều trị, không kỳ thị, phân biệt đối xử.

Điều 4. Nội dung phối hợp

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch, báo cáo, sơ kết, tổng kết hằng năm về việc điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone.

2. Tuyên truyền tác hại của ma túy, cơ chế gây nghiện, biện pháp phòng ngừa và cung cấp các kiến thức về điều trị bằng Methadone; động viên người nghiện và gia đình người nghiện tự giác tham gia chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone.

3. Tổ chức các hoạt động điều trị, theo dõi, động viên giúp đỡ người nghiện, trong quá trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone.

4. Kết nối, cung cấp các dịch vụ điều trị khác cho bệnh nhân điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone như: Xét nghiệm, điều trị các bệnh lao, tâm thần, viêm gan B, C, HIV/AIDS...

5. Phối hợp trong việc bảo đảm an ninh, trật tự tại Cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone.

6. Phối hợp, vận động các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ sở dạy nghề trong việc tổ chức dạy nghề để tạo việc làm cho người nghiện đang trong quá trình điều trị, khi kết thúc điều trị nhằm giúp họ ổn định cuc sống, phòng, chng tái nghiện.

7. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tạo điều kiện việc làm ổn định, không sa thải, buộc thôi việc đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện khi họ tự giác khai báo và tham gia điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone theo quy định.

8. Dự toán, cân đối, bố trí các nguồn tài chính để điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone.

9. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone.

Chương II

TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN CỦA CÁC CƠ QUAN TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 5. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành

1. SY tế

a) Là cơ quan chủ trì, tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế (thuốc Methadone) theo quy định của pháp luật.

b) Căn cứ các văn bản chỉ đạo về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế và kế hoạch cấp trên giao; chủ trì, phối hợp với các ban, ngành, các đơn vị, địa phương tổ chức triển khai theo nhiệm vụ được phân công.

c) Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau, quy hoạch mạng lưới các Cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone; đồng thời tổ chức tốt việc điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; tổ chức đào tạo, tập huấn nghiệp vụ tư vấn, điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện cho công chức, viên chức tại các Cơ sở điều trị Methadone trên địa bàn tỉnh.

d) Chủ trì việc thẩm định, cấp phép hoạt động cho các Cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone trên địa bàn tỉnh.

đ) Hướng dẫn, giám sát việc thực hiện các quy định về điều trị Methadone theo quy định của Bộ Y tế. Thẩm định và xác nhận nhu cầu thuốc Methadone gửi Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế để đảm bảo cung ứng kịp thời, đủ nguồn thuốc cho các Cơ sở điều trị Methadone.

e) Chủ trì hướng dẫn việc thực hiện quy trình quản lý, cấp phát sử dụng thuốc Methadone tại các Cơ sở điều trị Methadone trên địa bàn tỉnh.

f) Hằng năm, chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, lập dự toán kinh phí bảo đảm cho các hoạt động của Cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

g) Kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc, các Cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone lập dự toán, sử dụng kinh phí và thanh quyết toán theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định khác có liên quan.

h) Chỉ đạo Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Phối hợp với Cơ sở cai nghiện ma túy, Chi Cục phòng, chng tệ nạn xã hội thuộc Sở Lao động -Thương binh và Xã hội; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Phòng PC04) thuộc Công an tỉnh, thực hiện các nội dung hoạt động của đơn vị đầu mối về quản lý nhà nước đối với các Cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone trên địa bàn tỉnh.

- Chịu trách nhiệm dự toán nhu cầu sử dụng thuốc Methadone, trình Sở Y tế ký duyệt đề nghị Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế và các tổ chức tài trợ cung ứng thuốc Methadone kịp thời, đảm bảo cho các Cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện có thuốc để điều trị thường xuyên, liên tục cho bệnh nhân.

- Chủ động xây dựng Kế hoạch tư vấn, dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS cho bệnh nhân đang điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tại các Cơ sở điều trị theo quy định của Bộ Y tế.

- Tham mưu lập Kế hoạch chi tiết để triển khai điều trị Methadone trên địa bàn tỉnh nhằm đạt mục tiêu kế hoạch đề ra. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát các hoạt động chuyên môn và đánh giá hiệu quả của kế hoạch triển khai điều trị Methadone.

- Phối hợp Trung tâm Y tế các huyện, thành phố Cà Mau, Bệnh viện đa khoa tỉnh, huyện, thành phố Cà Mau thực hiện tư vấn, xét nghiệm, điều trị các bệnh truyền nhiễm (lao, viêm gan B, C, HIV/AIDS...), các bệnh nhiễm trùng cơ hội và các bệnh tật khác cho bệnh nhân khi tham gia điều trị bằng thuốc Methadone tại Cơ sở điều trị.

- Chuyển tiếp bệnh nhân đang điều trị Methadone có các bệnh lý kèm theo tiếp cận các dịch vụ chăm sóc y tế, tâm lý, xã hội phù hợp trên địa bàn toàn tỉnh.

- Tham mưu, hướng dẫn công tác chăm sóc điều trị cũng như tổng quan điều trị Methadone cho các ban, ngành tham gia phi hợp thực hiện Quy chế này.

- Hằng tháng phối hợp với các ban, ngành tại xã, phường có người nghiện chích ma túy tổ chức các hoạt động truyền thông nhằm quảng bá, giới thiệu thủ tục và đăng ký tham gia điều trị Methadone.

- Triển khai các hoạt động của Cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone đúng theo hướng dẫn của Bộ Y tế và các quy định khác của Nhà nước, đúng kế hoạch và chỉ tiêu cấp trên giao.

- Chịu trách nhiệm về việc thu dung điều trị người nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tại Cơ sở điều trị Methadone theo hướng dẫn của Bộ Y tế và hoạt động của Cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone trực thuộc Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS.

- Cơ sở điều tr chu skiểm tra, theo dõi của Sở Y tế và Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS.

- Tham mưu việc đánh giá, sơ kết, tổng kết, đề xuất nhân rộng mô hình điều trị tại các địa bàn trọng điểm, có nhiều người nghiện chất dạng thuốc phiện theo quy định tại Nghị định số 90/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.

- Định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu, báo cáo hoạt động của Cơ sở điều trị về Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Y tế và Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế.

l) Chỉ đạo Trung tâm Y tế các huyện và thành phố Cà Mau:

- Đẩy mạnh công tác tư vấn xét nghiệm HIV, đồng thời giới thiệu các đối tượng nghiện các chất dạng thuốc phiện đến tư vấn tại Cơ sở điều trị Methadone.

- Giao nhiệm vụ tiếp cận và giới thiệu người nghiện chích ma túy trên địa bàn đến Cơ sở điều trị Methadone cho nhân viên tiếp cận cộng đồng tại các địa phương.

- Chỉ đạo các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn:

+ Phối hợp với các thành viên Tổ cai nghiện cộng đồng để thường xuyên rà soát, cập nhật người nghiện chích ma túy trên địa bàn;

+ Đẩy mạnh công tác truyền thông và truyền thông lồng ghép phòng, chống HIV/AIDS cho các đối tượng có hành vi nguy cơ cao, ưu tiên truyn thông vận động tiếp cận Cơ sở điều trị Methadone cho người nghiện chích ma túy trên địa bàn;

+ Tăng cường quản lý và phối hợp hỗ trợ tuân thủ điều trị Methadone cũng như các hỗ trợ tâm lý, xã hội khác cho các bệnh nhân đang tham gia điều trị Methadone.

m) Chỉ đạo các Bệnh viện đa khoa:

- Phối hợp với các Cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuc Methadone trong công tác cấp phát thuốc cho bệnh nhân đang tham gia điều trị khi họ nằm viện;

- Cử các y, bác sỹ có năng lực về chuyên môn nghiệp vụ, có kinh nghiệm về điều trị bằng thuốc Methadone tham gia hội chẩn kịp thời tại các Cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone theo quy định của Bộ Y tế.

n) Chỉ đạo Trung tâm Truyền thông, Giáo dục sức khỏe tăng cường quảng bá giới thiệu Cơ sở điều trị Methadone trên các kênh thông tin thích hợp.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế tạo điều kiện và hướng dẫn về các thủ tục đăng ký cho người nghiện hiện đang cai nghiện tại Cơ sở cai nghin ma túy được tiếp cận điều trị Methadone; lập hồ sơ và tiếp nhận người nghiện các chất dạng thuốc phiện vào điều trị bằng thuốc Methadone tại Cơ sở cai nghiện ma túy của tỉnh; tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng về tư vấn, điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone cho đội ngũ cán bộ làm công tác điều trị tại Cơ sở cai nghiện ma túy của tỉnh.

b) Chủ trì, xây dựng Chương trình phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các Tổ chức thành viên của Mặt trận, tuyên truyền tác hại của ma túy, biện pháp phòng ngừa nghiện ma túy, vận động người nghiện, gia đình người nghiện chất dạng thuốc phiện đăng ký tự nguyện tham gia điều trị bằng thuốc Methadone.

c) Củng cố và chỉ đạo các Tổ công tác cai nghiện ma túy hoạt động theo hướng dẫn Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BL ĐTBXH-BCA-BYT của liên Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Công An, Y tế nhằm hỗ trợ cho công tác tư vấn tuân thủ điều trị, chăm sóc hỗ trợ xã hội cho người nghiện tham gia điều trị Methadone tại cộng đồng.

d) Phát huy vai trò của Tổ cai nghiện ma túy cộng đồng, tăng cường cập nhật thông tin người nghiện chích ma túy trên địa bàn, tuyên truyền, vận động, giới thiệu những người nghiện các chất dạng thuốc phiện đang quản lý tại cộng đồng đến Cơ sở điều trị Methadone.

e) Chỉ đạo Cơ sở cai nghiện ma túy và Chi Cục phòng, chống tệ nạn xã hội:

- Phối hợp với Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS thuộc Sở Y tế và các cơ quan chức năng, tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng về tư vấn, điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone cho đội ngũ cán bộ làm công tác điều trị tại Cơ sở cai nghiện ma túy của tỉnh; thẩm định hồ sơ đủ điều kiện, tư vấn, khám bệnh để quyết định tiếp nhận người đủ điều kiện vào do liều và tiến hành điều trị cho người nghiện chất dạng thuốc phiện tại Cơ sở theo quy định.

- Hướng dẫn người nghiện hoặc gia đình người nghiện viết đơn đăng ký, cam kết (theo mẫu của Bộ Y tế) tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone.

- Xem xét hồ sơ đủ điều kiện, tư vấn, khám bệnh để quyết định tiếp nhận người đủ điều kiện vào do liều và tiến hành điều trị cho người nghiện chất dạng thuốc phiện tại Cơ sở theo quy định. Trường hợp hồ sơ và người đăng ký không đủ điều kiện tiếp nhận thì phải có văn bản thông báo gửi cho cá nhân và gia đình người nghiện chất dạng thuốc phiện biết để tìm hướng giải quyết cho phù hợp.

f) Xây dựng Kế hoạch liên kết với các trung tâm, cơ sở dạy nghề, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để tiếp nhận, hỗ trợ, dạy nghề cho những người tham gia điều trị bng thuc Methadone phù hợp với trình độ văn hóa, năng lực, sở trường, sức khỏe của người tham gia điều trị nhằm giúp họ ổn định cuộc sống, phòng chng tái sử dụng các loại ma túy khác.

3. Công an tỉnh

a) Chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Phòng PC04) và Công an các huyện, thành phố Cà Mau:

- Phối hợp với Trung tâm PC HIV/AIDS thuộc Sở Y tế, rà soát danh sách và đối chiếu hồ sơ nhằm tránh bỏ sót các đối tượng nghiện tiếp cận Cơ sở điều trị Methadone trên địa bàn tỉnh cũng như các hình thức cai nghiện phù hợp khác.

- Phối hợp với cơ sở điều trị Methadone triển khai các biện pháp nghiệp vụ phù hợp nhằm ngăn ngừa các biểu hiện móc nối buôn bán ma túy ở những bệnh nhân tham gia điều trị Methadone.

- Tăng cường công tác đấu tranh với các loại tội phạm ma túy; tập trung triệt phá các tụ điểm sử dụng trái phép các chất ma túy; đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế và các sở, ngành liên quan thực hiện tốt công tác quản lý các loại tiền chất, thuốc gây nghiện, thuc hướng thn và thuc Methadone đảm bảo sử dụng đúng mục đích, quy trình, quy định.

b) Chỉ đạo Công an xã, phường, thị trấn:

- Tham mưu cho cấp ủy Đảng và Ủy ban nhân dân cùng cấp, đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng tại xã, phường, thị trấn làm tốt công tác quản lý các đối tượng tạm trú, tạm vắng nhất là người nghiện ma túy, người sau cai nghiện về cư trú tại địa bàn.

- Cử lực lượng trấn áp tội phạm gây rối tại Cơ sở điều trị bằng thuốc Methadone, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội tại các Cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bng Methadone.

- Rà soát, nắm chắc danh sách, số người nghiện chất dạng thuốc phiện tại xã, phường để hướng dẫn, động viên họ tự nguyện, tự giác làm đơn đăng ký tham gia điều trị bằng thuốc Methadone tại Cơ sở điều trị theo quy định.

- Quản lý địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho các Cơ sở điều trị bằng thuốc Methadone đóng trú tại địa bàn; theo dõi tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn đánh giá tình hình hiệu quả công tác tại địa phương.

- Phối hợp với các thành viên của Tổ cai nghiện cộng đồng thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, thường xuyên rà soát cập nhật danh sách người nghiện đang quản lý trên địa bàn.

- Công an phường 5, thành phố Cà Mau cần tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh trật tự tại Cơ sở điều trị Methadone hiện đang đóng trên địa bàn.

c) Chỉ đạo và phân công các đơn vị nghiệp vụ khác thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone.

4. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

a) Chỉ đạo các lực lượng Bộ đội Biên phòng phối hợp với Công an tỉnh ngăn chặn, triệt phá các , nhóm buôn bán, sử dụng, lôi kéo tái sử dụng ma túy.

b) Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng Cảnh sát, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật gây rối trật tự tại các Cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone; tăng cường lực lượng hỗ trợ khi cần thiết.

5. Sở Nội vụ

a) Có trách nhiệm phối hợp với Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập thêm Cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone trên địa bàn tỉnh Cà Mau (theo nhu cầu thực tế tại địa phương).

b) Phối hợp với các Sở, ngành liên quan đảm bảo chế độ chính sách cho các cán bộ, nhân viên làm việc tại Cơ sở điều trị Methadone trên địa bàn tỉnh.

6. Sở Tài chính

a) Phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị có liên quan, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone trong dự toán hằng năm theo phân cấp của Luật Ngân sách nhà nước hiện hành.

b) Hướng dẫn Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc lập dự toán, sử dụng kinh phí, quyết toán kinh phí về điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định khác có liên quan.

7. Sở Kế hoạch và Đầu tư

a) Có trách nhiệm phối hợp với Sở Y tế, tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí nguồn lực đầu tư cho công tác điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone.

b) Phối hợp với các ngành có liên quan, thẩm định các chính sách, chương trình, kế hoạch có liên quan đến điều trị nghiện các chất dạng thuc phiện bng thuốc Methadone.

8. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức của lãnh đạo các cấp về ý nghĩa, tầm quan trọng của điều trị Methadone.

b) Tăng cường thông tin, tuyên truyền, giáo dục về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone đến mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là người nghiện ma túy và gia đình của họ, tăng cường phổ biến các văn bản hướng dẫn để chính quyền địa phương và người dân hiểu đúng các quy định hiện hành liên quan đến người nghiện ma túy.

9. Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố Cà Mau

a) Phối hợp với Sở Y tế, chỉ đạo các Bệnh viện, Trung tâm Y tế huyện, thành phố phối hợp với Cơ sở cai nghiện ma túy của tỉnh để điều trị các bệnh lây truyền khác đối với các bệnh nhân đang điều trị cai nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone theo quy định của Bộ Y tế.

b) Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cùng cấp, vận động bản thân người nghiện, gia đình người nghiện chất dạng thuốc phiện tự nguyện tham gia chương trình điều trị tại các Cơ sở điều trị bằng thuốc Methadone trên địa bàn tỉnh.

c) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn:

- Tổ chức các hoạt động truyền thông, tạo môi trường đồng thuận cho việc triển khai điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone, xét chọn người nghiện tham gia điều trị, quản lý, giáo dục và hỗ trợ người nghiện tham gia điều trị.

- Phân công Đội hoạt động xã hội tình nguyện cấp xã để quản lý, hỗ trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện cho những đối tượng đã và đang tham gia điều trị bằng thuốc Methadone được học nghề hoặc chuyển đổi nghề, có việc làm ổn định cuộc sống, phòng ngừa tái nghiện ma túy ngay tại nơi cư trú.

d) Chỉ đạo Công an xã, phường, thị trấn, tổ dân phố:

- Tham gia phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn cho các Cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone.

- Không để phát sinh các hàng quán bán nước vỉa hè gần nơi Cơ sở điều trị Methadone đóng trú, không để các đối tượng lợi dụng việc điều trị bằng thuốc Methadone ngoài cộng đồng để mua bán, sử dụng ma túy.

đ) Tổ chức quản lý, giám sát, hỗ trợ người đang tham gia điều trị và sau khi kết thúc điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tại cộng đồng, giúp đỡ người nghiện đã và đang điều trị bằng thuốc Methadone, không phân biệt đối xử, tạo điều kiện học nghề, tạo cơ hội việc làm giúp cho họ ổn định cuộc sống.

e) Duy trì các chỉ số về phòng, chống ma túy và giảm tỷ lệ người nghiện ma túy theo Kế hoạch của tỉnh.

f) Thực hiện công tác thống kê, báo cáo với cơ quan chức năng về số lượng người nghiện chất dạng thuốc phiện thuộc địa phương quản lý để có biện pháp thích hợp tuyên truyền vận động cai nghiện và quản lý sau cai nghiện phù hợp với quy định của pháp luật và của tỉnh Cà Mau.

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận

a) Chỉ đạo các thành viên của Mặt trận, chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan trong công tác thông tin, truyền thông, tạo sự đồng thuận của xã hội nhằm đẩy mạnh tuyên truyền cho hội viên và các tầng lớp nhân dân phát hiện, vận động người nghiện các chất dạng thuốc phiện tự nguyện tham gia điều trị bằng thuc Methadone và tái hòa nhập cộng đồng.

b) Vận động các tổ chức, đơn vị sản xuất kinh doanh, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh tham gia giúp đỡ, hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm, không sa thải hoặc cho thôi việc đối với người nghiện tự giác tham gia điều trị bằng thuốc Methadone; giúp họ có cuộc sống ổn định.

11. Liên đoàn Lao động tỉnh

a) Chủ trì xây dựng kế hoạch triển khai trong công nhân, viên chức lao động tại các cơ quan, doanh nghiệp; hỗ trợ, giúp đỡ, không sa thải hoặc cho thôi việc đối với công chức, viên chức, công nhân, người lao động khi họ nghiện chất dạng thuốc phiện mà tự giác tham gia điều trị bằng thuốc Methadone.

b) Tuyên truyền trong các cơ quan, doanh nghiệp không phân biệt, kỳ thị đối với người nghiện, tạo cơ hội để họ ổn định việc làm, yên tâm điều trị, hòa nhập cộng đồng thành công.

12. Tỉnh đoàn

Chỉ đạo, phân công các cơ sở Đoàn các cấp phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể cùng cấp, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động người nghiện chất dạng thuốc phiện trong độ tuổi thanh, thiếu niên tự nguyện tham gia điều trị bằng thuốc Methadone; đảm nhận giúp đỡ người tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone để họ hòa nhập cộng đồng; phòng, chống tái nghiện ma túy thành công.

13. Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Nông dân

Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tổ chức các hoạt động tuyên truyền pháp luật phòng, chống ma túy; nâng cao trách nhiệm của các Hội viên và của từng thành viên trong gia đình, nhất là những hộ gia đình có người nghiện chất dạng thuc phiện, vận động người nghiện chất dạng thuc phiện tham gia điều trị bằng thuốc Methadone; định hướng nghề nghiệp, dạy nghề, giúp người nghiện chất dạng thuốc phiện phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống.

Chương III

CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA; THÔNG TIN, BÁO CÁO; KHEN THƯỞNG, XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 6. Công tác thanh tra, kiểm tra

1. SY tế

Chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan, định kỳ hằng năm tổ chức thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện tại các Cơ sở điều trị Methadone trên địa bàn tỉnh.

2. Các sở, ngành có liên quan

Phối hợp với Sở Y tế cử cán bộ có chuyên môn tham gia đoàn thanh tra, kiểm tra. Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện kịp thời hạn chế, thiếu sót, đề xuất biện pháp khắc phục nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều trị nghiện các chất dạng thuc phiện bng thuc Methadone trên địa bàn tỉnh.

Điều 7. Chế độ thông tin, báo cáo

1. SY tế

- Định kỳ 6 tháng (trước ngày 30/6) và hằng năm (trước ngày 15/12), tổng hợp từ các cơ quan, đơn vị, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Y tế về tình hình triển khai điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

- Tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh, định kỳ tổ chức họp sơ kết, tổng kết, nhằm đánh giá công tác phối hợp giữa các cơ quan theo Quy chế này và đề xuất, kiến nghị, khen thưởng (nếu có).

2. Các sở, ngành có liên quan

Trao đổi, cung cấp thông tin về công tác tuyên truyền về phòng, chống ma túy, cai nghiện ma túy; điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone, công tác quản lý sau cai nghiện...với Sở Y tế theo quy định về chế độ thông tin, báo cáo.

Điều 8. Khen thưởng, xử lý vi phạm

1. Các cơ quan, đơn vị và các cá nhân có thành tích xuất sắc được đề nghị Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng.

2. Các tổ chức, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ hoặc vi phạm Quy chế, vi phạm pháp luật, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Điều khoản thi hành

1. Quy chế này có hiệu lực trên địa bàn tỉnh Cà Mau kể từ ngày ký ban hành.

2. Giám đốc các sở; Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố Cà Mau, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn được giao có trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc Quy chế này và các quy định pháp luật khác có liên quan.

3. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau và các tổ chức, cá nhân có liên quan kịp thời phản ánh, đề xuất để Sở Y tế tổng hợp, báo cáo trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi cho phù hợp./.