UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 3 tháng 6 năm 1995

QUYẾT ĐỊNH

Điều chỉnh mức thu cước qua nhà, cầu phao, cầu treo

trên địa bàn thành phố

_____________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân;

Căn cứ Quyết định số 137/HĐBT ngày 27 tháng 04 năm 1992 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) quy định về công tác quản lý giá;

Theo đề nghị của Liên Sở Tài chính – Giao thông Công chính số 28/TT-GT ngày 16 tháng 05 năm 1995 về việc điều chỉnh mức thu cước qua phà, cầu phao, cầu treo trên địa bàn thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh mức thu cước qua phà, cầu phao, cầu treo do Công ty đường bộ Hải Phòng quản lý (có biểu cước cụ thể kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 16 tháng 06 năm 1995

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: Tài chính, Giao thông Công chính, Giám đốc Công ty đường bộ Hải Phòng cùng các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Đỗ Gia Phách