ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
ĐẮK NÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 890/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 29 tháng 06 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨCHỖ TRỢ KINH PHÍ ĐỐI VỚI TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG VÀ MỨC PHỤ CẤP KIÊM NHIỆMCHO CÁN BỘ THAM GIA VÀO CÔNG TÁC QUẢN LÝ TRUNG TÂM CỘNG ĐỒNG XÃ, PHƯỜNG, THỊTRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 78/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ,công chức viên chức kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo đứng đầu cơ quan, đơn vị khác;

Căn cứ Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày24/3/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt độngcủa Trung tâm Học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư số 96/2008/TT-BTC ngày27/10/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhànước cho các Trung tâm học tập cộng đồng;

Căn cứ Thông tư số 40/2010/TT-BGDĐT ngày30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều củaquy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường,thị trấn ban hành kèm theo Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24/3/2008 của BộGiáo dục và Đào tạo;

Xét đề nghị của Liên Sở: Tài chính, Nội vụ, Giáodục và Đào tạo tại Tờ trình số 111/TTr-LS : TC-NV-GD&ĐT ngày 09 tháng 6 năm2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức hỗ trợ kinh phí đối vớiTrung tâm học tập cộng đồng và mức phụ cấp kiêm nhiệm cho cán bộ tham gia vàocông tác quản lý Trung tâm học tập cộng đồng, xã, phường, thị trấn đang hoạtđộng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông như sau:

1. Hỗ trợ một lần kinh phí mua sắm trang thiết bịban đầu cho các Trung tâm mới thành lập để mua sắm trang thiết bị phục vụ côngtác quản lý, trang thiết bị, đồ dùng, sách giáo khoa tài liệu phục vụ công tácgiảng dạy và học tập, số tiền là 30 triệu đồng (Ba mươi triệu đồng) đối với mộtTrung tâm mới thành lập.

2. Hỗ trợ kinh phí hoạt động thường xuyên:

a) Hỗ trợ kinh phí chi trả phụ cấp kiêm nhiệm chocán bộ tham gia vào công tác quản lý Trung tâm:

- Giám đốc: Hưởng phụ cấp kiêm nhiệm hàng thángtheo hệ số 0,4 mức lương tối thiểu.

- Phó Giám đốc: Hưởng phụ cấp kiêm nhiệm hàng thángtheo hệ số 0,3 mức lương tối thiểu.

- Kế toán, thủ quỹ: Hưởng phụ cấp kiêm nhiệm hàngtháng theo hệ số 0,15 mức lương tối thiểu.

b) Hỗ trợ kinh phí mua sắm bổ sung tài liệu, sáchgiáo khoa, đồ dùng phục vụ công tác giảng dạy, học tập cho Trung tâm học tậpcộng đồng thuộc các xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định tại Quyếtđịnh số 301/2006/QĐ-UBDT ngày 27/11/2006 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dântộc về việc công nhận 3 khu vực vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độphát triển. Mức hỗ trợ cụ thể như sau:

- Mức hỗ trợ kinh phí đối với các Trung tâm thuộccác xã khu vực I, số tiền là 20 triệu đồng/năm/Trung tâm.

- Mức hỗ trợ kinh phí đối với các Trung tâm thuộccác xã khu vực II và III, số tiền là 25 triệu đồng/năm/Trung tâm.

3. Nguồn kinh phí hỗ trợ cho các Trung tâm học tậpcộng đồng, chi trả phụ cấp kiêm nhiệm: Cân đối trong dự toán ngân sách xã,phường, thị trấn hàng năm.

Điều 2. Điều khoản thi hành:

1. Hàng năm việc lập dự toán, cấp phát và quyếttoán kinh phí được thực hiện theo quy định tại Khoản 3, Mục II Thông tư số96/2008/TT-BTC ngày 27/10/2008 của Bộ Tài chính.

2. Giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Chịu trách nhiệm phối hợp với UBND các huyện, thịxã Gia Nghĩa báo cáo số lượng các Trung tâm học tập cộng đồng đủ điều kiện hoạtđộng theo quy định, số cán bộ quản lý của các Trung tâm học tập cộng đồng gửiSở Tài chính để tổng hợp.

- Chủ trì phối hợp Hội Khuyến học tỉnh, UBND cáchuyện, thị xã Gia Nghĩa chỉ đạo các hoạt động giáo dục của Trung tâm học tậpcộng đồng phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tàichính, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Chủtịch UBND các huyện, thị xã Gia Nghĩa; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấnvà Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VHXH, KHTH, KTTC (Tu).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Diễn