UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 891/2004/QĐ-UB

Hà Nam, ngày 30 tháng 6 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH

V/V QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA TRUNG TÂM KHẢO SÁT - QUY HOẠCH - BẢN ĐỒ TỈNH HÀ NAM TRỰC THUỘC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2003/TTLT-BTNMT-BNVngày 15/7/2003 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp UBND quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường ở địa phương;

Căn cứ Quyết định số 647/2000/QĐ-UB ngày 08/8/2000 của UBND tỉnh Hà Nam về việc phân công, phân cấp, quản lý tổ chức bộ máy cán bộ, công chức và lao động;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm Khảo sát - Quy hoạch - Bản đồ tỉnh Hà Nam như sau:

a- Vị trí chức năng:

Trung tâm Khảo sát - Quy hoạch - Bản đồ tỉnh Hà Nam là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Có chức năng tổ chức thực hiện lập quy hoạch tài nguyên, môi trường, đo đạc, thành lập các loại lưới toạ độ, độ cao địa chính, đo đạc lập bản đồ địa chính các loại tỷ lệ theo sự phân công của Sở, phân cấp của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Lập các loại bản đồ hành chính, các loại bản đồ chuyên ngành phục vụ nhu cầu sử dụng của các cấp, các ngành trong tỉnh theo quy định của pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ sự nghiệp khác thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

b. Nhiệm vụ và quyền hạn

- Khảo sát, thống nhất lập phương án kinh tế kỹ thuật cho các khu vực xây dựng dưới toạ độ, độ cao địa chính, bảo đồ địa chính và các loại bản đồ khác theo phân cấp.

- Tổ chức thực hiện việc đo đạc xây dựng lưới toạ độ, độ cao địa chính, bản đồ địa chính và các loại bản đồ khác theo phương án kinh tế kỹ thuật đã được duyệt bao gồm: Đo mới, đo bổ sung, chỉnh lý biến động.

- Biên soạn và phát hành các loại bản đồ phục vụ cho công tác quản lý tài nguyên và các lĩnh vực khác.

- Thực hiện công tác quy hoạch sử dụng tài nguyên môi trường, tham gia phân hạng, định giá, điều tra phân loại đất và khoáng sản theo quy định của Giám đốc Sở.

- Tổ chức thí điểm, thực hiện các chương trình khoa học công nghệ. Tiếp nhận và thực hiện các dự án nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực đo đạc bản đồ trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

- Được thực hiện các nhiệm vụ sự nghiệp khác thuộc các lĩnh vực có liên quan theo quy định của pháp luật.

- Quản lý về tổ chức cán bộ và lao động theo quy định của Nhà nước và phân cấp của tỉnh.

- Quản lý tài chính, tài sản theo quy định của Nhà nước.

Điều 2. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các ngành chức năng quy định nhiệm vụ cụ thể cho Trung tâm hoạt động.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các quy định trước đây trái với quyết định này, nay bãi bỏ.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Nội vụ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3
- Lưu VT-NC.

TM. UBND TỈNH HÀ NAM
CHỦ TỊCH
Đinh Văn Cương