UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 891/2009/QĐ-UBND

Huế, ngày 29 tháng 4 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ PHỤCẤP CHO LỰC LƯỢNG BẢO VỆ DÂN PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứLuật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghịđịnh số 38/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ về Bảo vệ dânphố;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 02/2007/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC ngày 01 tháng 3 năm 2007 của Bộ Công an - Lao độngThương binh và Xã hội - Bộ Tài chính hướngdẫn thực hiện Nghị định 38/2006/NĐ-CP ngày 17tháng 4 năm 2006 của Chính phủ về Bảo vệ dân phố;

Căn cứ Nghịquyết số 7h/ 2009/NQCĐ-HĐND ngày 09 tháng 4 năm 2009 của Hội đồng Nhân dân tỉnhvề chế độ phụ cấp đối với lực lượng Bảo vệ dân phố;

Xét đề nghịcủa Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 329/TTr-SNV ngày 22 tháng 4 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định chế độ phụ cấp cho lực lượng Bảo vệdân phố ở các phường, thị trấn có bố trí lực lượng công an chính quy, như sau:

1. Mức phụcấp cho các chức danh Bảo vệ dân phố được tính bằng hệ số theo mức lương tốithiểu chung của cán bộ, công chức và được điều chỉnh tương ứng theo quy địnhcủa Nhà nước.

2.Hệsố phụ cấp đối với các chức danh:

- Trưởngban: hệ số: 1,0

- PhóTrưởng ban: hệ số: 0,7

- Tổtrưởng: hệ số: 0,5

- Tổ phó: hệsố: 0,4

- Tổ viên: hệsố: 0,3

3.Cánbộ, công chức và cán bộ không chuyên trách phường, thị trấn nếu kiêm chức danhBảo vệ dân phố được hưởng 35% mức phụ cấp của chức danh kiêm nhiệm.

4. Ngoàichế độ phụ cấp, Bảo vệ dân phố được hưởng các chế độ khác theo quy định tạiNghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2006 và Thông tư Liên tịch số02/2007/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC ngày 01 tháng 3 năm 2007 và các văn bản liên quankhác của Trung ương và của tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 4năm 2009.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh; Giám đốc SởNội vụ; Giám đốc Công an tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy banNhân dân thành phố Huế và các huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Nguyễn Ngọc Thiện