UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 892/2004/QĐ-UB

Hà Nam, ngày 30 tháng 6 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH

V/V QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA TRUNG TÂM QUAN TRẮC PHÂN TÍCH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH HÀ NAM TRỰC THUỘC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2003/TTLT-BTNMT-BNV ngày 15/7/2003 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp UBND quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường ở địa phương;

Căn cứ Quyết định số 647/2000/QĐ-UB ngày 08/8/2000 của UBND tỉnh Hà Nam về việc phân công, phân cấp, quản lý tổ chức bộ máy cán bộ, công chức và lao động;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm Quan trắc Phân tích Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam như sau:

a- Vị trí chức năng:

Trung tâm Quan trắc Phân tích Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Có chức năng điều tra, phân tích, đánh giá tài nguyên, môi trường, cung cấp thông tin tài liệu phục vụ công tác quản lý Nhà nước về Tài nguyên và môi trường.

b. Nhiệm vụ và quyền hạn

- Tổ chức mạng lưới quan trắc trên địa bàn tỉnh, định kỳ quan trắc và phân tích các thành phần môi trường, cung cấp cơ sở dữ liệu phục vụ xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường của tỉnh.

- Khảo sát, điều tra tổng hợp đánh giá nguồn tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản phục vụ sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

- Định kỳ báo cáo đánh giá chất lượng môi trường, dự báo diễn biến môi trường trên địa bàn tỉnh; phối hợp với đơn vị trực thuộc Sở đề xuất các biện pháp giảm thiểu và ngăn ngừa ô nhiễm môi trường.

- Nghiên cứu ứng dụng và triển khai công nghệ, kỹ thuật tiên tiến trong việc bảo vệ môi trường và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên; chuyển giao công nghệ xử lý môi trường cho các cơ sở sản xuất kinh doanh và dịch vụ.

- Tham gia thanh tra, kiểm tra về môi trường; tổ chức giám định môi trường khi có yêu cầu của đoàn Thanh tra.

Tổ chức các hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường: Đánh giá tác động môi trường cho các dự án đầu tư, kiểm soát ô nhiễm môi trường cho các cơ sở sản xuất kinh doanh và các dự án đầu tư, kiểm nghiệm các mẫu khoáng sản, tư vấn khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường.

- Hợp tác trong nước và quốc tế trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

- Quản lý về tổ chức cán bộ và lao động, quản lý tài chính, tài sản theo quy định của Nhà nước và phân cấp của tỉnh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Giám đốc Sở giao.

Điều 2. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các ngành chức năng quy định nhiệm vụ cụ thể cho Trung tâm hoạt động.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các quy định trước đây trái với quyết định này, nay bãi bỏ.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Nội vụ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3
- Lưu VT-NC.

TM. UBND TỈNH HÀ NAM
CHỦ TỊCH
Đinh Văn Cương