BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8926/TCHQ-GSQL
V/v tái xuất hành lý

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2014

Kính gửi: Đại sứ quán Cộng hòaLiên bang Đức tại Hà Nội
(Địa chỉ: 29 Trần Phú, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa ViệtNam kính chào Đại sứ quán Cộng hòa Liên bang Đức tại Hà Nội và xin hân hạnhphúc đáp công hàm số 316/2014 của Đại sứ quán Cộng hòa Liên bang Đức tại Hà Nộivề việc đề nghị cho phép bà Daniela Steyer - Tùy viên Đại sứ quán Cộng hòa Liênbang Đức tại Hà Nội được tái xuất lô hàng hành lý cá nhân trước khi bà DanielaSteyer kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam; chiếc xe ô tô đo bà DanielaSteyer tạm nhập khẩu miễn thuế được ủy quyền cho Đại sứ quán Cộng hòa Liên bangĐức tại Hà Nội bảo quản và thực hiện thủ tục chuyển nhượng như sau:

1. Căn cứ quy định tại Khoản 6 Điều 3 Thông tư số 19/2014/TT-BTC ngày 11/02/2014 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đồng ý để bàDaniela Steyer được tái xuất hành lý về nước và Đại sứ quán Cộng hòa Liên bangĐức tại Hà Nội được thay mặt bà Daniela Steyer hoàn thành thủ tục chuyển nhượngchiếc xe ô tô hiệu Toyota Corolla, 05 chỗ ngồi, sản xuất tại Nhật năm 2003, sốkhung JTDBW23E340072262, số máy 2NZ2914653 mà bà Daniela Steyer đã tạm nhậpkhẩu theo tiêu chuẩn ưu đãi, miễn trừ trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày bàDaniela Steyer kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Giấy ủy quyền giữa bàDaniela Steyer và Đại sứ quán Cộng hòa Liên bang Đức tại Hà Nội phải có nộidung xác nhận của Đại sứ quán về việc bảo quản nguyên trạng chiếc xe ô tô nêutrên và hoàn thành thủ tục chuyển nhượng xe trong thời hạn 06 tháng kể từ ngàybà Daniela Steyer kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam theo quy định tại Khoản6 Điều 3 Thông tư số 19/2014/TT-BTC .

2. Đề nghị Đại sứ quán Cộng hòa Liên bang Đức tại HàNội hướng dẫn bà Daniela Steyer liên hệ với Cục Hải quan thành phố Hà Nội vàChi cục Hải quan cửa khẩu nơi tái xuất hành lý để được hướng dẫn giải quyết thủtục tái xuất theo quy định.

Nhân dịp này, Tổng cục Hải quan nước Cộng hòa Xã hộiChủ nghĩa Việt Nam xin gửi tới Đại sứ quán Cộng hòa Liên bang Đức tại Hà Nộilời chào trân trọng.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Dương Thái