THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban quản lý khu công nghiệp Quảng Ninh

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Nghị định số 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ ban hành Quy chế khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao; Để thực hiện Quyết định số 578/TTg ngày 25 tháng 7 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập khu công nghiệp Cái Lân tỉnh Quảng Ninh;

Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Trưởng ban quản lý các khu công nghệp Việt Nam và Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Ban quản lý các khu công nghiệp Quảng Ninh để quản lý các khu công nghiệp (được hình thành theo Nghị định 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Ban quản lý các khu công nghiệp Quảng Ninh thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn quản lý khu công nghiệp theo quy định tai Điều 27 Quy chế khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao ban hành kèm theo Nghị định số 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ.

Ban quản lý các khu công nghiệp Quảng Ninh có tư cách pháp nhân, có tài khoản, có con dấu hình quốc huy, có biên chế và kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp.

Điều 2. Ban quản lý các khu công nghiệp Quảng Ninh có Trưởng ban, một số Phó Trưởng ban, một số uỷ viên và bộ máy giúp việc.

Việc bổ nhiệm Trưởng ban, các Phó trưởng ban, các uỷ viên và quy định bộ máy giúp việc Ban quản lý các khu công nghiệp Quảng Ninh thực hiện theo các Điều 26, 28 của Nghị định số 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp Việt Nam. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và Trưởng ban quản lý các khu công nghiệp Quảng Ninh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Thủ tướng

(Đã ký)

Phan Văn Khải