UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 893/2004/QĐ-UB

Hà Nam, ngày 30 tháng 6 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH

V/V QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA TRUNG TÂM THÔNG TIN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH HÀ NAM TRỰC THUỘC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2003/TTLT-BTNMT-BNV ngày 15/7/2003 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp UBND quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường ở địa phương;

Căn cứ Quyết định số 647/2000/QĐ-UB ngày 08/8/2000 của UBND tỉnh Hà Nam về việc phân công, phân cấp, quản lý tổ chức bộ máy cán bộ, công chức và lao động;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm Thông tin Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam như sau:

a- Vị trí chức năng:

Trung tâm Thông tin Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Có chức năng tiếp nhận, phân loại, bảo quản, khai thác, cung cấp thông tin tài nguyên và môi trường; nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao Khoa học công nghệ chuyên ngành, phục vụ công tác quản lý Nhà nước về Tài nguyên và môi trường.

b. Nhiệm vụ và quyền hạn

- Xây dựng chiến lược phát triển: Dài hạn và hàng năm về quản lý hệ thống thông tin chuyên ngành, hệ thống cơ sở dữ liệu; phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin thuộc phạm vi ngành.

- Tổ chức xây dựng, tích hợp, xử lý, bảo quản, cung cấp thông tin thuộc Hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành và tổng hợp, cập nhật vào thư viện điện tử (trang Web) của tỉnh theo quy định.

- Tiếp nhận, phân loại, sắp xếp, phục chế, bảo quản, khai thác và cung cấp các tài liệu dạng hiện vật Tài nguyên và Môi trường theo phân cấp quản lý.

- Nghiên cứu, tiếp nhận, ứng dụng, chuyển giao các dự án và chương trình khoa học công nghệ chuyên ngành và thực hiện các dịch vụ kỹ thuật có liên quan chuyên ngành Tài nguyên và Môi trường.

Tư vấn và thực hiện các công việc sự nghiệp thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường.

- Tổ chức hướng dẫn chỉ đạo và thống nhất quản lý hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu và tư liệu dạng hiện vật về Tài nguyên và Môi trường cho các địa phương trong tỉnh.

- Cung cấp, xác nhận và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin tư liệu cung cấp cấp cho các tổ chức và cá nhân theo quy định của pháp luật.

- Thu phí khai thác cung cấp thông tin và các dịch vụ kỹ thuật theo chế độ chính sách của Nhà nước.

- Quản lý tổ chức cán bộ và lao động, quản lý tài chính, tài sản theo quy định của Nhà nước và phân cấp của Sở.

Điều 2. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các ngành chức năng quy định nhiệm vụ cụ thể cho Trung tâm hoạt động.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các quy định trước đây trái với quyết định này, nay bãi bỏ.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Nội vụ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3
- Lưu VT-NC.

TM. UBND TỈNH HÀ NAM
CHỦ TỊCH
Đinh Văn Cương