ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 893/QĐ-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 04 tháng 5 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCHTHEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀHÀNG GIẢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA- VŨNG TÀU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dânvà Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15tháng 5 năm 2014 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thihành pháp luật;

Thực hiện Quyết định số 227/QĐ-BTP ngày 30tháng 01 năm 2015 của Bộ Tư pháp về ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thihành pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờtrình số 619/TTr-STP ngày 10 tháng 4 năm 2015 về việc phê duyệt quyết định banhành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về chống buôn lậu, gian lậnthương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Banhành kèm theo Quyết định này Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật vềchống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - VũngTàu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. ChánhVăn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủtịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Tịnh

KẾ HOẠCH

THEO DÕITÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 893/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luậtvề chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh;

- Phát hiện và kiến nghị cơ quan có thẩm quyềnsửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, bãi bỏ, các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vựcchống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả có dấu hiệu trái pháp luật vàkhông phù hợp với tình hình phát triển kinh – tế xã hội của địa phương.

2. Yêu cầu

- Thực hiện đầy đủ các nội dung theo dõi thi hànhpháp luật được quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực chốngbuôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các Sở: Tưpháp, Tài chính, Công thương, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn, Y tế, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân cáchuyện thành phố và các tổ chức, cá nhân trong công tác chống buôn lậu, gian lậnthương mại và hàng giả.

- Huy động sự tham gia, phối hợp của Mặt trận Tổquốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, Phòng Thương mại và công nghiệpViệt Nam, Hiệp hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các tổ chức xã hội nghề nghiệp,các hiệp hội và cá nhân, tổ chức khác trong việc theo dõi tình hình thi hànhpháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

- Xác định cụ thế nội dung công việc, thời hạnhoàn thành vạ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc triển khai thựchiện công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Phạm vi thực hiện:

Phạm vi hoạt động theo dõi tình hình thi hànhpháp luật tại Kế hoạch này gồm các nội dung được điều chỉnh bởi hệ thống vănbản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại vàhàng giả như: Bộ luật Dân sự năm 2005, Bộ luật Hình sự năm 1999, Luật Thươngmại năm 2005, Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa năm 2007, Luật Xử lý vi phạmhành chính năm 2012, Luật Hải quan năm 2014, Luật Thuế xuất nhập khẩu năm 2005,Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010, Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹthuật năm 2006, Luật Đo lường năm 2011, Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, các nghịđịnh của Chính phủ, Thông tư của bộ, ngành và văn bản quy phạm pháp luật củatỉnh liên quan đến chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

2. Nội dung theo dõi tìnhhình thi hành pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả:

a) Nội dung xem xét, đánh giá tình hình ban hànhvăn bản quy định chi tiết:

- Tính kịp thời, đầy đủ của việc ban hành vănbản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành;

- Tính thống nhất, đồng bộ của các văn bản quyđịnh chi tiết, hướng dẫn thi hành;

- Tính khả thi của văn bản quy định chi tiết,hướng dẫn thi hành.

b) Nội dung xem xét, đánh giá tình hình bảo đảmcác điều kiện cho thi hành pháp luật:

- Tính kịp thời, đầy đủ, phù hợp và hiệu quả củahoạt động tập huấn, phổ biến pháp luật;

- Tính phù hợp của tổ chức bộ máy; mức độ đápứng về nguồn nhân lực cho thi hành pháp luật;

- Mức độ đáp ứng về kinh phí, cơ sở vật chất bảođảm cho thi hành pháp luật.

c) Nội dung xem xét, đánh giá tình hình tuân thủpháp luật:

+ Tính kịp thời, đầy đủ trong thi hành pháp luậtcủa cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền;

+ Tính chính xác, thống nhất trong hướng dẫn ápdụng pháp luật và trong áp dụng pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩmquyền;

+ Mức độ tuân thủ pháp luật của cơ quan, tổchức, cá nhân.

3. Các hoạt động theo dõitình hình thi hành pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

a) Thu thập thông tin về tình hình thi hành phápluật

- Thu thập thông tin từ báo cáo của các cơ quannhà nước về tình hình thi hành pháp luật (đặc biệt chú ý các loại vi phạm vàdiễn biến qua các năm; số lượng vi phạm được phát hiện, số lượng vi phạm đãđược xử lý, các hình thức xử lý (hành chính, dân sự, hình sự) đối với các chủthể: cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp vi phạm; cán bộ, công chức các cơ quan quảnlý vi phạm.......).

- Thu thập thông tin về tình hình thi hành phápluật được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông tin do tổchức, cá nhân phản ánh, cung cấp.

- Cơ quan thực hiện: Sở: Tư pháp, Tài chính,Công thương, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế,Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện thànhphố.

- Thời gian thực hiện: cả năm 2015.

b) Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật

- SởTư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Công thương, Công an tỉnh, Sở Tài chính, SởKhoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Sở Vănhóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức kiểm traliên ngành theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất về tình hình thi hành pháp luậtvề chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

- SởCông thương, Công an tỉnh, Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủyban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức tổ chức kiểm tra tình hình thi hànhpháp luật theo yêu cầu theo dõi tình hình thi hành pháp luật của cơ quan, địaphương mình.

- Đốitượng kiểm tra liên ngành: Một số cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân sản xuất,kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng hóa.

- Địađiểm kiểm tra liên ngành: Dự kiến thực hiện tại các đơn vị Sở Công thương, SởKhoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân các huyện thành phố.

Việc kiểm tra đột xuất sẽ được tiếnhành căn cứ vào từng vụ việc cụ thể.

- Thờigian kiểm tra: dự kiến vào quý II, III và đầu quý IV năm 2015.

- Kinhphí thực hiện: kinh phí theo dõi thi hành pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh cấp.

- Sảnphẩm đầu ra: thông báo kết luận kiểm tra và các văn bản cần thiết khác trongphạm vi thẩm quyền.

c) Hội thảo, tọa đàm, điều tra, khảo sát về tìnhhình thi hành pháp luật

- GiaoSở Tư pháp chủ trì, phối hợp Sở Công thương, Công an tỉnh, Sở Tài chính, SởKhoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Sở Vănhóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnhtổ chức hội thảo, tọa đàm, điều tra, khảo sát về tình hình thi hành pháp luậtvề chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

- SởCông thương, Công an tỉnh, Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức tổ chức hội thảo, tọa đàm, điều tra, khảosát về tình hình thi hành pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại vàhàng giả theo yêu cầu theo dõi tình hình thi hành pháp luật của cơ quan, địaphương mình.

- Thời gian điều tra, khảo sát: dự kiến vào quý II,III và đầu quý IV năm 2015 (kết hợp với hoạt động kiểm tra);

- Kinhphí thực hiện: Kinh phí theo dõi thi hành pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh cấp.

- Sảnphẩm đầu ra: báo cáo điều tra, khảo sát;

d) Xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hànhpháp luật

- Nếuphát hiện những hạn chế, bất cập trong quá trình thu thập thông tin, kiểm tra,điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về chống buôn lậu, gian lậnthương mại và hàng giả, dẫn đến lợi ích của Nhà nước, của xã hội, quyền và lợiích hợp pháp của tổ chức, cá nhân bị xâm phạm thì Sở Tư pháp phối hợp với SởTài chính, Sở Công thương, Công an tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủyban nhân dân các huyện, thành ph kịp thời xử lý theo quy định tại Điu 14 Nghị địnhs 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ.

- Côngbố công khai kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật về chống buôn lậu,gian lận thương mại và hàng giả bằng nhiều hình thức (ví dụ: niêm yết tại trụsở Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, đăng tải trên website của Ủy ban nhân dân tỉnh, của Sở Tư pháp và các sở liên quan.

4. Cơ quan vàtrách nhiệm thực hiện

a) Tráchnhiệm của Sở Tư pháp:

- Chủtrì, phối hợp với Sở Công thương, Công an tỉnh, Sở Tài chính, Sở Khoa học vàCông nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thểthao và Du lịch, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo dõi tình hình thihành pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

- Thammưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra tìnhhình thi hành pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hành giả;

- Chủtrì, phối hợp với Sở Công thương, Công an tỉnh, Sở Tài chính, Sở Khoa học vàCông nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thểthao và Du lịch, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện khảo sát tìnhhình thi hành pháp luật đối với một số đối tượng cụ thể các đơn vị, địa phương.

- Thuthập, tổng hợp thông tin về tình hình thực hiện pháp luật từ kết quả của cácđoàn kiểm tra, kết quả điều tra, khảo sát và các thông tin khác;

- Xâydựng báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thi hành pháp luật về chốngbuôn lậu, gian lận thương mại, trong đó đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quảthi hành và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về chống buôn lậu, gianlận thương mại và hàng giả trước ngày 30 tháng 11 năm 2015.

b) SởCông thương, Công an tỉnh, Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủyban nhân dân các huyện, thành phố:

- Tổ chức theo dõi tình hình thi phápluật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong phạm vi được giaoquản lý;

- Phối hợp với Sở Tư pháp xây dựngbáo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình thi hành pháp luật về chống buônlậu, gian lận thương mại và hàng giả;

- Cửcán bộ tham gia đoàn kim tra, điều tra, khảo sát liên ngành về tìnhhình thi hành pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

- Gửibáocáo tình hình thực hiện pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại vàhàng giả về Sở Tư pháp trước ngày 30 tháng 10 năm 2015.

c) Trách nhiệm củaỦy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Phốihợp với Sở Tư pháp, các sở, ngành liên quan và đoàn kim tra, khảosát liên ngành thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật về chống buônlậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn do mình quản lý;

- Báocáo tình hình thực hiện pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại vàhàng giả trên địa bàn, gửi Sở Tư pháp trước ngày 30 tháng 10 năm 2015.

III. KINH PHÍ

1. Kinhphí thực hiện các hoạt động kiểm tra, khảo sát liên ngành về theo dõi tình hìnhthi hành pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả do ngânsách nhà nước bảo đảm và được Ủy ban nhân dân tỉnh duyệt cấp cho việc thực hiệnnhiệm vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2015 địa phương.

2. Kinhphí thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật về chống buôn lậu, gian lậnthương mại và hàng giả của Sở Công thương, Công an tỉnh, Sở Tài chính, Sở Khoahọc và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố do ngân sách Nhà nướcbảo đảm và được Ủy ban nhân dân tỉnh duyệt cấp trong năm 2015.

IV. T CHỨC THỰC HIỆN

1. SởTư pháp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạchnày.

2. SởCông thương, Công an tỉnh, Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủyban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo dõitình hình thi hành pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giảthuộc phạm vi quản lý; phối hợp với Sở Tư pháp và Ủy ban nhân dân các huyện,thành phố thực hiện các nội dung trong Kế hoạch này.

3. Ủyban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm thực hiện theo dõi tình hìnhthi hành pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trongphạm vi địa phương do mình quản lý; phối hợp với Sở Tư pháp và các sở, ngànhngành có liên quan thực hiện kiểm tra, khảo sát và các hoạt động khác trong quátrình triển khai thực hiện Kế hoạch này.

4. SởTài chính có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp và các sở, ngành cóliên quan trong việc b trí, sử dụng kinh phí phục vụ công táctriển khai thực hiện Kế hoạch. Hướng dẫn các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc lập dự toán, thanh quyết toán, kinh phí thựchiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo quy định.

Yêu cầu Giám đốc các sở, ngành, Thủtrưởng các đơn vị liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thựchiện tt nhiệm vụ được giao theo kế hoạch. Trong quá trình tổ chứcthực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc kịp thời phản ảnh v Ủy bannhân dân tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) đ được hướng dn, giải quyết theo quy định./.