UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 7 tháng 4 năm 2003

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành qui trình thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền quản lý, sử dụng nhà đất đối với trụ sở làm việc thuộc sở hữu nhà nước của các cơ quan hành chính sự nghiệp trên địa bàn Tỉnh Thừa Thiên Huế

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/04/1994;

- Căn cứ Nghị định sô 14/1998/NĐ-CP ngày 06/03/1998 của Chính phủ về quản lý tài sản Nhà nước;

- Căn cứ Quyết định số 20/1999/QĐ-BTC ngày 25/02//999 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng trụ sở làm việc tại các cơ quan hành chính sự nghiệp;

- Căn cứ Quyết định số 769/QĐ-UB ngày 24/03/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Theo đề nghị của Tổ công tác thực hiện Quyết định số 20/1999/QĐ-BTC của tỉnh tại công văn số 105/TC-TCT ngày 31/03/2003.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy trình thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền quản lý, sử dụng nhà đất đối với trụ sở làm việc thuộc sở hữu nhà nước của các cơ quan hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế”.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3:Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Tổ công tác thực hiện Quyết định số 20/1999/QĐ-BTC của tỉnh và của các huyện, thành phố Huế; Giám đốc các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Huế và Thủ trưởng các đơn vị HCSN trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Nguyễn Xuân Lý

QUY TRÌNH

thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền quản lý sử dụng nhà đất đối với trụ sở làm việc thuộc sở hữu nhà nước của các cơ quan hành chính sự nghiệp trên địa bàn Tỉnh Thừa Thiên Huế
(Ban hành kèm theo quyết định này số 894/QĐ-BTC

ngày 07/04/2003 của UBND tỉnh)

Căn cứ quyết định số 20/1999/QĐ-BTC ngày 25/2/1999 của Bộ Tài Chính về việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng trụ sở làm việc; Thông tư số 122/1999/TT-BTC ngày 13/10/1999 của Bộ Tài Chính về hướng dẫn kê khai đăng ký trụ sở làm việc và Công văn số 8442TC/QLCS ngày 02/08/2002 của Bộ Tài Chính về việc triển khai cấp giấy chứng nhận cho các đơn vị sự nghiệp. UBND tỉnh quy định trình tự thủ tục kê khai đăng ký và xem xét cấp giấy chứng nhận quyền quản lý, sử dụng nhà đất đối với trụ sở làm việc thuộc sở hữu nhà nước của các cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:

A- NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi

- Các cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị sự nghiệp, các tổ chức đoàn thể, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội ( gợi chung là đơn vị hành chính sự nghiệp - HCSN) thuộc các cấp dự toán ngân sách thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.

-Các đơn vị HCSN Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Đối tượng:

Đối tượng kê khai đăng ký nhà đất thuộc trụ sở làm việc bao gồm:

- Nhà làm việc của các đơn vị hành chính nhà nước;

- Nhà làm việc phục vụ cho các hoạt động sự nghiệp:

+ Bệnh viện, trung tâm y tế, trạm y tế, cơ sở điều dưỡng, phục hồi chức năng…

+ Trạm trại nghiên cứu khoa học, trung tâm nghiên cứu khoa học...

+ Nhà biểu diễn nghệ thuật, trung tâm chiếu phim, nhà văn hóa, thư viện, bảo tồn bảo tàng, đài phát thanh truyền hình, trung tâm thông tin báo chí...

+ Các trung tâm huấn luyện thể dục thể thao, câu lạc bộ TDTT, nhà thi đấu, sân vận động

+ Các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh, các trung tâm dạy nghề, trường trung học phổ thông, trường trung học cơ sở, trường tiểu học, trường mẫu giáo, nhà trẻ.

- Các công trình kiến trúc khác gắn liền với nhà, đất nằm trong khuôn viên đất thuộc trụ sở làn việc của các đơn vị HCSN.

3. Cơ quan chịu trách nhiệm lập thủ tục kê khai đăng ký:

- Cơ quan nào được nhà nước giao trực tiếp quản lý trụ sở làm việc thì cơ quan đó có trách nhiệm kê khai đăng ký.

- Đối với trụ sở có nhiều cơ quan, đơn vị cùng quản lý, sử dụng thì thủ trưởng từng cơ quan thực hiện kê khai đăng ký phần diện tích được sử dụng của cơ quan mình theo các quyết định của cơ quan nhà nước khi giao quyền sử dụng; hoặc theo đúng các biên bản thỏa thuận phân chia nhà đất mà các bên đã thống nhất trong trường hợp quyết định giao quyền sử dụng không phân chia rõ diện tích sử dụng. (Hoặc kê khai theo hiện trạng cơ quan, đơn vị đang sử dụng).

- Trường hợp chưa có sự thống nhất phải báo cáo cơ quan thẩm quyền quyết định xử lý mới tiến hành kê khai.

4. Hồ sơ kê khai đăng ký:

Hồ sơ kê khai đăng ký gồm có:

- Công văn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền quản lý nhà, đất đối với trụ sở làm việc thuộc sở hữu nhà nước, trong đó nêu rõ quá trình quản lý, sử dụng trụ sở làm việc hiện cớ.

- Tờ khai đăng ký quyền quản lý, sử dụng trụ sở làm việc theo mẫu 01 ban hành kèm theo Quyết định số 20/1999 QĐ-BTC của Bộ Tài Chính.

-Bản vẽ hiện trạng vị trí của từng ngôi nhà và khuôn viên đất đang quản lý, sử dụng do Trung tâm kỹ thuật địa chính đo vẽ (có ký duyệt của Sở Địa chính), kèm theo biên bản xác định ranh giới nhà đất có xác nhận của chính quyền địa phương (phường, xã), nơi đóng trụ sở.

- Các giấy tờ liên quan về nhà đất:

+ Quyết định giao nhà, giao đất của cấp có thẩm quyền.

+ Biên bản bàn giao nhà, đất hiện đang sử dụng.

+ Quyết định đầu tư, hồ sơ thiết kế, quyết định phê duyệt dự toán, quyết toán đối với nhà đất xây dựng mới.

- Các giấy tờ khác có liên quan nếu có)

Chú ý: Mỗi cơ sở nhà đất lập một bộ hồ sơ riêng, các đơn vị có nhiều cơ sở nhà đất ở nhiều địa điểm khác nhau thì lập hồ sơ tương ứng cho từng cơ sở đang quản lý, sử dụng.

Hồ sơ kê khai được lập thành 02 bộ có xác nhận của cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp và gửi cho cơ quan cấp giấy chứng nhận.

B/ TRÌNH TỰ THỦ TỤC TIẾP NHẬN, XỬ LÝ VÀ XEM XÉT CẤP GIẤY CHỬNG NHẬN QUYỂN QUẢN LÝ SỬ DỤNG NHÀ ĐẤT ĐỐI VỚI TRỤ SỞ LÀM VIỆC THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC CỦA CÁC ĐƠN VỊ HCSN:

I- Đối với các cơ quan đơn vị thuộc tỉnh, đơn vị TW đóng trên địa bàn:

1. Tiếp nhận hồ sơ:

- Sở Tài chỉnh Vật giá có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ kê khai đăng ký của các đơn vị HCSN trực thuộc tỉnh, các đơn vị HCSN trực thuộc trung ương đóng trên địa bàn tỉnh

2. Trình tự xem xét và cấp giấy chứng nhận:

a, Kiểm tra số liệu trong tờ kê khai đăng ký:

- Tổ công tác có trách nhiệm kiểm tra thực tế tại đơn vị HCSN kê khai đăng ký về các nội dung chủ yếu sau:

- Ranh giới theo bản vẽ hiện trạng, hiện tượng lấn chiếm đất công.

- Sử dụng nhà, đất với mục đích được nhà nước giao như: cho thuê, làm nhà ở,…...

- Số lượng nhà, số tầng, diện tích xây dựng, diện tích sử dụng…giữa tờ khai và thực tế.

Sau khi kiểm tra giữa tổ công tác và đơn vị HCSN phải lập biên bản kiểm tra và đề xuất hướng xử lý tra và đề xuất hướng xử lý để đơn vị điều chỉnh bổ sung hồ sơ kê khai đăng ký.

b, Cấp giấy chứng nhận:

- Hồ sơ đã kê khai đúng theo thực tế kiểm tra Tổ công tác đề xuất cấp giấy và chuyển cho cơ quan cấp giấy chứng nhận ký cấp cho đơn vị HCSN.

- Cơ quan cấp giấy chứng nhận căn cứ vào đề xuất của Tổ công tác tiến hành ký cấp giấy chứng nhận, vào sổ đăng ký, lưu một bộ hồ sơ tại cơ quan cấp giấy và chuyển cho đơn vị HCSN được cấp giấy chứng nhận 01 bộ.

3. Xử lý trường học chưa có, không có, hoặc có nhưng đã thất lạc quyết định giao nhà đất của cấp có thẩm quyền:

a, Đối với các đơn vị HCSN chưa có quyết định của cấp có thẩm quyền về giao nhà đất thuộc trụ sở làm việc:

Các đơn vị HCSN đang quản lý nhà đất thuộc trụ sở làm việc nhưng đến nay không có các quyết định về giao nhà đất của cấp có thẩm quyền, có ranh giới ổn định không có tranh chấp về đất đai thì tiến hành các bước thủ tục sau:

- Liên hệ với Trung tâm Kỹ thuật Địa chính để tiến hành đo vẽ hiện trạng vị trí khuôn viên khu nhà đất hiện đang quản lý sử dụng, có xác nhận của Sở Địa chính.

- Lập tờ trình gửi UBND tỉnh, Sở Địa chỉnh, Sở Tài chỉnh Vật giá, báo cáo hiện trạng quản lý sử dụng và xin có quyết định giao nhà đất để quản lý theo quy định

- Tổ công tác sẽ xem xét trình UBND tỉnh ra quyết định giao nhà, đất cho đơn vị HCSN.

b, Đối với các đơn vị HCSN đã có quyết định giao nhà, đất của cấp có thẩm quyền nhưng đến nay đã bị thất lạc:

- Trường hợp đơn vị còn lưu lại số, ngày của quyết định giao nhà đất của cấp có thẩm quyền thì lập tờ trình báo cáo cấp quyết định giao nhà đất cho phép sao lưu lại các quyết định nói trên.

- Trường hợp các đơn vị không thể sao lưu lại các quyết định giao nhà đất hoặc không có lưu lại số, ngày của quyết định giao nhà đất của cấp có thẩm quyền thì tiến hành các bước như điểm a nêu trên.

c, Đối với các đơn vị HCSN đã có quyết định giao nhà nhưng không có quyết định giao đất, hiện đang quản lý đất theo ranh giới tạm thời chưa được xác định đầy đủ ranh giới mang tính pháp lý, thì tiến hành các bước sau:

- Liên hệ với Trung tâm Kỹ thuật Địa chính để tiến hành đo vẽ hiện trạng vị trí khuôn viên khu nhà, đất hiện đang quản lý sử dụng, có xác nhận của Sở Địa chính

- Lập tờ trình gửi UBND tỉnh, Sở Địa chính báo cáo hiện trạng quản 1ý sử dụng và xin có quyết định giao đất để quản lý giao đất theo quy định.

- Tổ công tác sẽ xem xét tham mưu cho UBND tỉnh ra quyết định giao đất cho đơn vị HCSN.

II/ Đối với các cơ quan, đơn vị thuộc các huyện, Thành phố Huế.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Huế kịp thời thành lập Tổ công tác thực hiện Quyết định số 20/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chỉnh, để triển khai theo kế hoạch thực hiện của Tổ công tác của tỉnh.

Tổ công tác của huyện, thành phố Huế bao gồm các phòng: Tài chính Kế hoạch; NN&PTNT; Công nghiệp Xây dựng (gọi chung là Tổ công tác cấp huyện)

Tổ công tác cấp huyện, thành phố có những nhiệm vụ chủ yếu sau:

1/. Tiếp nhận hồ sơ.

- Tổ công tác cấp huyện, thành phố có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ kê khai đăng ký của các đơn vị HCSN trực thuộc huyện, Thành phố, đóng trên địa bàn.

2/ Kiểm tra số liệu trong tờ kê khai đăng ký:

Tổ công tác cấp huyện, thành phố có trách nhiệm kiểm tra thực tế tại đơn vị HCSN kê khai đăng ký về các nội dung chủ yếu sau:

- Ranh giới theo bản vẽ hiện trạng, hiện tượng lấn chiếm đất công.

- Sử dụng nhà đất trái với mục đích được nhà nước giao như: cho thuê, làm nhà ở,...

- Số lượng nhà, số tầng, diện tích xây dựng, diện tích sử dụng... giữa tờ khai và thực tế.

Sau khi kiểm tra, giữa Tổ công tác cấp huyện, thành phố và đơn vị HCSN phải lập biên bản kiểm tra và đề xuất hướng xử lý để đơn vị điều chỉnh bổ sung hồ sơ kê khai đăng ký.

Tổ công tác cấp huyện, thành phố chỉ thực hiện tiếp nhận hồ sơ của các đơn vị HCSN khi đã có đầy đủ các giấy tờ theo yêu cầu tại Điểm 4 Mục A nêu trên. Các đơn vị chưa có đầy đủ các thủ tục, cơ quan tiếp nhận hướng dẫn các đơn vị hoàn tất các thủ tục theo yêu cầu để tiến hành đăng ký cấp giấy chứng nhận theo đúng quy định của nhà nước.

3/ Thủ tục chuyển hồ sơ đăng ký kê khai:

- Các đơn vị HCSN thuộc địa phương khi đã hoàn tất thủ tục, Tổ công tác cấp huyện, thành phố tổng hợp gửi về Tổ Công tác cấp tỉnh để xem xét trình cấp giấy chứng nhận (Sở Tài chỉnh Vật giá Thừa Thiên Huế).

- Các đơn vị HCSN chưa đầy đủ hồ sơ kê khai theo quy định, Tổ công tác cấp huyện, thành phố có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị thực hiện theo tiêu mục 4 điểm II mục B nêu trên. Và tổng hợp gửi về Tổ công tác cấp tỉnh để xem xét kiểm tra trình cấp giấy chứng nhận.

III/ Các trường hợp chưa xem xét cấp giấy chứng nhận quyền quản lý, sử dụng nhà đất đối với trụ sở làm việc thuộc sở hữu nhà nước:

1/ Đất đai có tranh chấp:

Các đơn vị HCSN đang quản lý và sử dụng khuôn viên đất hiện đang có tranh chấp với các tổ chức và cá nhân khác thì tạm dừng việc cấp giấy chứng nhận. Đơn vị HCSN có trách nhiệm lập tờ trình báo cáo các cơ quan chức năng liên quan: Sở Địa chính (thuộc thẩm quyền cấp tỉnh), UBND huyện (thuộc thẩm quyền cấp huyện, thành phố ) và liên hệ với các cơ quan chức năng để có hướng giải quyết dứt điểm.

2/ Sử dụng nhà đất không đúng mục đích được giao:

- Các đơn vị HCSN hiện đang có nhà đất sử dụng trái với mục đích được như: cho thuê, làm nhà ở, liên doanh liên kết sản xuất kinh doanh... thì chưa xem xét cấp giấy chứng nhận, đơn vị HCSN phải chấm dứt ngay các hợp đồng cho thuê, liên doanh liên kết... Đến khi nào đơn vị xử lý xong có văn bản báo cáo UBND tỉnh Tổ công tác mới xem xét trình cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận cho các đơn vị.

- Trường hợp không có nhu cầu sử dụng đất thì báo cáo cấp thẩm quyền để lập thủ tục thu hồi nhà đất theo quy định, để giao đơn vị khác sử dụng theo kế hoạch.

Các đơn vị HCSN trực thuộc tỉnh, các đơn vị HCSN trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và các đơn vị HCSN trực thuộc các huyện, TP Huế căn cứ quy trình cấp giấy chứng nhận này để thực hiện việc kê khai đăng ký theo đúng yêu cầu và thời gian quy định./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Xuân Lý