BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 896/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THỪA NHẬNPHÒNG ĐO KIỂM

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổchức của Bộ Thông tin và Truyền thông và Nghị định số 50/2011/NĐ-CP ngày24/6/2011 sửa đổi Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 172/2003/QĐ-BBCVT ngày29/10/2003 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin vàTruyền thông) quy định về việc thừa nhận các Phòng đo kiểm đã được các Bên thamgia Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về đánh giá hợp chuẩn thiết bị viễn thông vớiViệt Nam chỉ định;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Côngnghệ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thừa nhận phòng đo kiểm:

Compliance Management Group (CMG) - US0155

Địa chỉ: 257 Simarano Drive, Marlborough, MA 01752USA

(đã được Viện tiêu chuẩn và công nghệ quốc gia HoaKỳ (NIST) chỉ định và đề nghị thừa nhận) đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về việcthừa nhận các Phòng đo kiểm đã được các Bên tham gia Thỏa thuận thừa nhận lẫnnhau về đánh giá hợp chuẩn thiết bị viễn thông với Việt Nam chỉ định theo Quyếtđịnh số 172/2003/QĐ-BBCVT với phạm vi thừa nhận kèm theo Quyết định này.

Điều 2.Phòng đo kiểm có tên tại Điều 1 cócác quyền lợi và nghĩa vụ theo quy định tại Quyết định số 172/2003/QĐ-BBCVT.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực đến ngày31/05/2015.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoahọc và Công nghệ, Phòng đo kiểm có tên tại Điều 1 và các cơ quan, tổ chức cóliên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:- Như điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Trung tâm Thông tin (để đăng webiste);
- Các Tổ chức chứng nhận hợp quy (để th/hiện);
- Lưu: VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Hưng

PHỤ LỤC

PHẠM VI ĐƯỢC THỪANHẬN
(Kèm theo Quyết định số 896/QĐ-BTTTT ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng BộThông tin và Truyền thông)

1. Thông tin về Phòng đo kiểm

Tên phòng đo kiểm:

Compliance Management Group (CMG) - US0155

Địa chỉ:

257 Simarano Drive, Marlborough, MA 01752 USA

Người liên lạc:

Mr. Mike Morrow

Điện thoại:

+1 (508)-460-1400

Email:

[email protected]

2. Phạm vi được thừa nhận

TT

Tên sản phẩm

Quy định kỹ thuật

1.

Thiết bị công nghệ thông tin

1.1

Máy tính cá nhân để bàn, máy chủ (desktop, server)

TCVN 7189:2009

1.2

Máy tính xách tay (laptop and portable computer)

TCVN 7189:2009

1.3

Thiết bị trợ giúp cá nhân (PDA)

TCVN 7189:2009

1.4

Thiết bị định tuyến (router)

TCVN 7189:2009

1.5

Thiết bị tập trung (hub)

TCVN 7189:2009

1.6

Thiết bị chuyển mạch (switch)

TCVN 7189:2009

1.7

Thiết bị cổng (gateway)

TCVN 7189:2009

1.8

Thiết bị cầu (bridge)

TCVN 7189:2009

1.9

Thiết bị tường lửa (firewall)

TCVN 7189:2009