NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
______

Số: 896/QĐ-NHPT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung một số quy định về hồ sơ mở tài khoản của khách hàng

____________________

TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

- Căn cứ Nghị định số 64/2001/NĐ-CP ngày 20/9/2001 của Chính phủ về hoạt động thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán;

- Căn cứ Quyết định số 108/2006/QĐ-TTg ngày 19/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ngân hàng phát triển Việt Nam;

- Căn cứ Quyết định số 110/2006/QĐ-TTg ngày 19/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

- Căn cứ Quyết định số 1284/2002/QĐ-NHNN ngày 21/11/2002 của thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành “Quy chế mở và sử dụng tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước và Tổ chức tín dụng”;

- Căn cứ Quyết định số 40/QĐ-HĐQL ngày 29/12/2006 của Hội đồng quản lý Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc ban hành Quy chế hoạt động thanh toán trong nước qua Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

- Căn cứ Quyết định số 606/QĐ-NHPT ngày 09/12/2006 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc ban hành hệ thống tài khoản kế toán và báo cáo tài chính Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

- Căn cứ Quyết định số 652/QĐ-NHPT ngày 27/12/2006 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 606/QĐ-NHPT ;

- Căn cứ Quyết định số 659/QĐ-NHPT ngày 29/12/2006 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam ban hành Quy định mở và sử dụng tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Tài chính Kế toán, Kho quỹ Ngân hàng Phát triển Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Sửa đổi một số quy định về việc mở và sử dụng tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam, cụ thể:

1.1. Sửa đổi quy định về hồ sơ mở tài khoản lần đầu của khách hàng tại Khoản 1 Điều 4 Mục A Chương II Quy định mở và sử dụng tài khoản tiền gửi tại NHPT ban hành kèm theo Quyết định số 659/QĐ-NHPT ngày 29/12/2006 như sau:

Các tổ chức tài chính, tổ chức tín dụng, khách hàng khi mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại NHPT phải nộp hồ sơ xin mở tài khoản gồm các giấy tờ chính sau:

a) Giấy đề nghị mở tài khoản (mẫu đính kèm);

b) Quyết định thành lập, Quyết định về phê duyệt điều lệ, tổ chức hoạt động của các đối tượng quy định tại Điều 2 Chương I Quy định mở và sử dụng tài khoản tiền gửi tại NHPT ban hành kèm theo Quyết định số 659/QĐ-NHPT ngày 29/12/2006 do người có thẩm quyền ban hành (nếu có);

c) Giấy đăng ký kinh doanh;

d) Giấy đăng ký hoạt động xuất nhập khẩu (nếu có);

đ) Quyết định bổ nhiệm Chủ tài khoản, Kế toán trưởng và những người được uỷ quyền (nếu có);

e) Chứng minh nhân dân của các cá nhân nêu tại tiết đ trên đây;

f) Giấy uỷ quyền (nếu có).

1.2. Bãi bỏ quy định về hồ sơ mở tài khoản của chủ đầu tư/ khách hàng là DNNN, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã tại Mục B Phần I - Hướng dẫn mở và sử dụng tài khoản chi tiết ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-NHPT ngày 09/12/2006 và tại Phần I Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 652/QĐ-NHPT ngày 27/12/2006. Hồ sơ mở tài khoản của những đối tượng kể trên thực hiện theo quy định tại Khoản 1.1 Điều 1 Quyết định này.

1.3. Sửa đổi quy định về nội dung Giấy đề nghị mở tài khoản tại Khoản 1 Điều 5 Mục A Chương II Quy định mở và sử dụng tài khoản tiền gửi tại NHPT ban hành kèm theo Quyết định số 659/QĐ-NHPT ngày 29/12/2006 như sau:

Giấy đề nghị mở tài khoản được lập thành ba (03) bản, gồm các yếu tố chính sau:

a) Tên, địa chỉ của tổ chức, khách hàng có yêu cầu mở tài khoản.

b) Số, ngày, tháng, năm của Quyết định thành lập, Quyết định bổ nhiệm các chức danh của chủ tài khoản, kế toán trưởng.

c) Số CMTND, ngày tháng năm cấp, nơi cấp của chủ tài khoản.

d) Mẫu chữ ký của chủ tài khoản sẽ sử dụng trên các chứng từ giao dịch với Ngân hàng và người được uỷ quyền ký thay (nếu có).

đ) Mẫu chữ ký của kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán và những người được người này uỷ quyền ký thay (nếu có ).

Một người không được đồng thời đăng ký chữ ký trong vai trò của chủ tài khoản (người có trách nhiệm ký trên các chứng từ giao dịch với ngân hàng) và người được uỷ quyền.

Trường hợp sử dụng chữ ký điện tử để sử dụng dịch vụ thanh toán thì việc xây dựng, cấp phát, quản lý và sử dụng chữ ký điện tử do Ngân hàng quy định và hướng dẫn cho khách hàng.

e) Mẫu dấu (nếu có) sẽ sử dụng trên các chứng từ giao dịch với Ngân hàng.

g) Giấy đề nghị mở tài khoản do chính chủ tài khoản ký.

NHPT được yêu cầu bổ sung thêm các thông tin khác phục vụ cho yêu cầu quản lý của mình và phù hợp với từng đối tượng khách hàng nếu thấy cần thiết.

1.4. Sửa đổi quy định về việc thay đổi thông tin của khách hàng tại Điều 6 Mục A Chương II Quy định mở và sử dụng tài khoản tiền gửi tại NHPT ban hành kèm theo Quyết định số 659/QĐ-NHPT ngày 29/12/2006 và tại Mục B Phần I – Hướng dẫn mở và sử dụng tài khoản chi tiết ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-NHPT ngày 09/12/2006 như sau:

Khi có bất kỳ sự thay đổi nào về tổ chức, chức năng quyền hạn, mẫu dấu, mẫu chữ ký của những người được quyền ký trên giấy tờ thanh toán giao dịch với Ngân hàng ... của khách hàng mở tài khoản có liên quan đến hồ sơ mở tài khoản trước đây, khách hàng phải lập và gửi ngay tới Ngân hàng “Giấy đề nghị bổ sung, sửa đổi thông tin tài khoản” (mẫu đính kèm) kèm theo những hồ sơ có liên quan đến sự thay đổi và hiệu lực thi hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2009. Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Ngân hàng Phát triển Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Nguyễn Chí Trang