THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 896/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG KINHPHÍ NĂM 2007 CỦA BỘ TƯ PHÁP ĐỂ PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ THI HÀNH ÁN MỚIĐƯỢC THÀNH LẬP.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính công văn số 9039/BTC-HCSN ngày 09 tháng 7 năm 2007

,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.Bổ sung dự toán Ngân sách năm 2007 của Bộ Tư pháp số tiền là 1.890 triệu đồng(Một tỷ tám trăm chín mươi triệu đồng), gồm: Kinh phí mua sắm tài sản ban đầucho các đơn vị thi hành án mới được thành lập là 1.050 triệu đồng; kinh phí xâynhà tạm hoặc thuê trụ sở làm việc là 700 triệu đồng và kinh phí tạm ứng cưỡngchế thi hành án dân sự là 140 triệu đồng. Nguồn kinh phí bố trí từ dự toán chiquản lý hành chính ngân sách Trung ương năm 2007 đã được Quốc hội quyết định

Bộ Tư pháp có trách nhiệm quản lý, sử dụng số kinh phí trêntheo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3.Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Tư pháp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

-Như trên;

- Thủ tướng, các PTTg Chính phủ;

- VPCP: BTCN;

- Các PCN: Nguyễn Xuân Phúc;Nguyễn Quốc Huy; Kiều Đình Thụ.

Các Vụ: TH, Ban XDPL, Website Chính phủ;

- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng