ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 896/QĐ- UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 03 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔSUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hộiđồng nhân dân Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm2003;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày14 tháng 11 năm2008 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của LuậtBảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm2014;

Căn cứ Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm2014 của Chínhphủ quy định chi tiết hướng dẫnthi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;

Căn cứ Quyết định số 2028/QĐ-TTg ngày 10 tháng 11 năm2014 của Thủ tướng Chính phủ về ban hànhKế hoạch triểnkhai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điềucủa Luật Bảo hiểm y tế;

Căn cứ Thông tư liên tịch giữaBộ Y tế Bộ Tài chính số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24 tháng 11 năm2014 hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế;

Căn cứ Kế hoạchsố 998/KH-BYT ngày 22 tháng 9 năm2014 của Bộ Y tế triển khai thi hành Luật Bảo hiểm Y tế;

Xét đề nghị của Sở Y tế Thànhphố tại Tờ trìnhsố 605/TTr-SYT ngày 04 tháng02 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèmtheo Quyết định này Kế hoạch triểnkhai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điềucủa Luật Bảo hiểm y tế trên địa bàn Thànhphố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định nàycó hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòngỦy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc các Sở, Thủtrưởng các ban, ngành, đoàn thể Thành phố,Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyệnchịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Y tế;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND. TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam TP;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH HĐND.TP;
- Các Báo, Đài Thành phố;
- VPUB: Các PVP;
- Phòng VX, THKH;
- Lưu:VT, (VX-P) H.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hứa Ngọc Thuận

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNGMỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 3 năm 2015 củaỦy ban nhân dân Thành phố)

Thực hiện Quyết định số2028/QĐ-TTgngày 10 tháng11 năm 2014 củaThủ tướng Chínhphủ về việc ban hành Kế hoạch triểnkhai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sungmột số điều củaLuật Bảo hiểm y tế (sau đây gọi tắt LuậtBHYT) Công điện số 01/CĐ-TTg ngày 01 tháng01 năm 2015 củaThủ tướng Chínhphủ về việc triển khai thi hành Luậtsửa đổi, bổsung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế đã được Quốc hộikhóa XIII thông qua có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng01 năm 2015; Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạchthực hiện như sau:

I. MỤCĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tuyêntruyền, phổ biến các nội dung của Luật sửa đổi, bổ sungmột số điều củaLuật BHYT đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức lực lượngvũ trang để nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, đơnvị, tổ chức nhân dân vềvị trí vai trò của chính sách BHYT; nâng caoý thức tự giác, chủ động tìm hiểu chấphành pháp luật của cán bộ, nhân dân Thành phố.

- Tổ chức thựchiện Luật BHYT thống nhất, đồng bộ có hiệu quả trên địa bàn Thành phố.

2. Yêu cầu

- Xác định rõ nội dung công việc, đảm bảo chất lượng tiến độ hoàn thành trách nhiệm của các cơquan, đơn vị liên quan trong việctriển khai thi hành Luật Bảo hiểm y tế.

- Trong tổ chứcthực hiện phảibảo đảm sự phối hợp chặt chẽ của các cấpchính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nảy sinh trongquá trình tổchức thực hiện để đảm bảo tiến độ triển khai thi hành Luật BHYT.

II. NHIỆMVỤ GIẢI PHÁP

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách,pháp luật về bảo hiểm y tế

- Đổi mới nộidung thông tin, tuyên truyền, vận động,giáo dục đa dạng, phong phú để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấpchính quyền, các cơ quan, tổ chức, đoànthể nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng BHYT quyền lợi, nghĩa vụ của người dân trongtham gia BHYT theo quy định của Luật BHYT.

- Tổ chức tuyên truyền Luật BHYT đến mọi tầng lớpnhân dân, tập trung những nội dung mới củaLuật, bằng nhiều hình thức phù hợp, hiệuquả: xây dựng cụm panô, áp phích; biên soạn, phát hành tờ rơi tuyêntruyền; viết bài tuyên truyền trên đàiphát thanh, truyền hình của Thành phố quận, huyện. Tổ chức các cuộc đối thoại,toạ đàm theo từng nhóm đối tượng nhằmgiải đáp khó khăn, vướng mắc kịp thời, từđó tăng nhanh được tỷ lệ bao phủ của các nhóm tham gia BHYT.

- Công táctruyền thông, tuyên truyền cần được tiếnhành thường xuyên, liên tục, bảo đảm cácđối tượng củatruyền thông tiếp cận đầy đủ với thông tin vềchính sách, pháp luật BHYT cách thức thamgia, quyền lợi, nghĩa vụ khi tham gia BHYT, đặc biệt hình thức tham gia BHYTtheo hộ gia đình.

- Biểu dương, khen thưởngkịp thời các đơn vị, tổ chức, cá nhân có tinh thần trách nhiệm cao trong thực hiệnchế độ, chính sách BHYT. Có biện pháp xử lýđối với những đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp,cá nhân có hành vi tiêu cực, vi phạm luật BHYT trêncác phương tiện thông tin.

2. Đẩy mạnhthực hiện lộ trình BHYT toàn dân

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chương trình hành động số 32-CTr/TU ngày 08 tháng4 năm 2013 củaThành ủy vềthực hiện Nghịquyết số 21-NQ/TW Quyết định 3651/QĐ- UBND ban hành Kế hoạch thực hiệnChương trìnhhành động số 32-CTrHĐ/TU của Ủy ban nhân dân Thànhphố. Theo đó, đến cuối năm 2015,đạt 76% dân số Thành phố tham gia BHYT đến năm2020 đạt 90% dân số Thành phố tham giaBHYT.

- Đến tháng 10 năm2015, theo lộ trình của Luật BHYT sửađổi, bổ sung, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (gọi chung Ủy ban nhân dân cấp xã) phải thực hiện việclập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT.

- Các cơ quan,tổ chức, doanh nghiệp trên từng địa bàn phảithực hiện lập danh sách tham gia BHYT của các đối tượngtheo quy định của Luật BHYT.

3. Đảm bảoquyền lợi của người tham gia BHYT

- Tiếp tục nângcao chất lượngkhám, chữa bệnh; năng lực cung cấp dịch vụy tế tuyến cơ sở đáp ứng nhu cầu khám bệnh,chữa bệnh của người tham gia BHYT .

- Tổ chức triểnkhai tốt việc khám chữa bệnh BHYT,giám sát việc bảo đảm đầy đủ quyền lợi hợp pháp củangười tham gia BHYT theo quy định củapháp luật; công khai, minh bạch các khoản thu viện phí để người bệnh giám sát kiểm soát;ngăn chặn không để xảy ra tình trạng lạm dụng dịch vụ kỹ thuật, thuốc, trục lợiquỹ BHYT sửdụng quỹ BHYT hiệu quả, đảm bảo cân đối quỹ BHYT trên địa bàn.

4. Xây dựng các vănbản hướng dẫn tổ chức thực hiệntheo quy định của Luật BHYT

Các sở, ban,ngành, tổ chức, đoàn thể Thành phố căn cứchức năng, nhiệm vụ ban hành văn bản hướngdẫn thực hiện chính sách pháp luật về BHYT theo các vănbản hướng dẫn thi hành.

5. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thực hiệnLuật BHYT

Tiếp tục tăngcường kiểmtra, thanh tra liên ngành tại các đơn vịsử dụng lao động, các cơ sở khám chữa bệnh BHYT nhằm kịp thời chấnchỉnh, ngăn chặn xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực để trục lợiquỹ BHYT.

Giải quyết kịp thời, không để tồn đọng các đơn thư khiếunại, tố cáo liên quan đến việc giải quyết chính sách BHYT.

III. TỔCHỨC THỰC HIỆN

1. Bảo hiểmxã hội Thành phố

- Phối hợp vớicác cơ quan báo, đài xây dựng chuyên mụcchính sách BHXH, BHYT. Tổ chức các hoạtđộng tuyên truyền đa dạng hiệu quả trên địa bàn Thànhphố để đảm bảo Luật BHYT sửa đổi, bổ sung đượcphổ biến rộng rãi đến người dân.

- Tổ chức đào tạo, tập huấn chuyên sâu, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ trực tiếp m công tác vềBHYT ; hướng dẫn thực hiện chính sách BHYT lập danh sách tham gia BHYT đến các cơ quan, đơnvị, tổ chức, nhân dân trên địa bàn Thànhphố in cấp thẻ kịp thời.

- Phối hợp vớiỦy ban nhân dân các quận, huyện tổ chức thực hiệnđảm bảo đạt được mục tiêu BHYT toàn dântheo Kế hoạch Ủy ban nhân dân Thành phố đãđề ra.

- Phối hợp Sở Y tế các cơ sở khám chữa bệnh BHYT đảm bảoquyền lợi hợp pháp của ngườitham gia BHYT theo quy định của Luật BHYT sửađổi, bổ sung.

- Tăng cường công tác giám định BHYT, đảm bảo quyền lợi hợppháp của người tham gia BHYT tăng cường kiểm traphòng chống trục lợi, lạm dụng quỹ BHYT, đảm bảo cân đối quỹ BHYT trên địa bàn.

- Chủ động phối hợp vớicác cơ sở khám chữa bệnh BHYT tổ chức thanh quyếttoán chi phí khám chữa bệnh BHYT tạm ứng kinhphí khám chữa bệnh BHYT đúng quy định củaLuật BHYT.

- Tiếp tục đẩymạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướngchuyên nghiệp, đảm bảo thuận lợi nhất cho ngườitham gia BHYT.

2. Sở Y tế

- Tổ chức phổ biến, hướng dẫn thực hiện LuậtBHYT các vănbản pháp liên quan đến các đơn vị, các cơ sởy tế trực thuộc.

- Chỉ đạo các cơsở y tế đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách pháp luật về BHYT đến ngườibệnh, người nhà bệnh nhân nhân dân trênđịa bàn Thành phố.

- Triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượngkhám bệnh, chữa bệnh BHYT; cải cách thủ tục hành chính, cải tiến quy trình khám bệnh, chữa bệnh BHYT giảm thời gian chờ đợi, giảm phiền hà cho người bệnh.

- Tăng cường kiểm tra,giám sát quy chế chuyên môn để nâng cao chấtlượng khám chữa bệnh đảm bảo đầy đủ quyền lợi của ngườitham gia BHYT theo quy định. Thực hiệnnghiêm túc Chỉ thị số 06/CT -BYTngày 13 tháng6 năm 2014 củaBộ trưởng Bộ Y tế về tăng cường công tácthanh tra, kiểm tra phòng chống hành vi gianlận, trục lợi quỹ BHYT tại các cơ sở khámchữa bệnh.

- Đào tạo, bồidưỡng, nâng cao trình độ năng lực, y đức cho cán bộ y tế, đảm bảo chất lượngphục vụ sự hài lòng của ngườibệnh. Xử lý nghiêm những trường hợp thiếu tinh thần trách nhiệm, gâyphiền hà cho người bệnh để tiêu cực, vụlợi cá nhân

3. Sở Laođộng - Thương binh Xã hội

- Tổ chức tuyên truyền, giới thiệu đến mọi người lao động trênđịa bàn Thành phố về chính sách pháp luậtBHYT.

- Tăng cường thanh tra, kiểmtra về trách nhiệm tham gia BHXH -BHYT của đơnvị sử dụng lao động cho người lao động theo quyđịnh của Luật BHYT.

- Chỉ đạo, hướngdẫn tổ chức thựchiện việc xác định, quản lý,lập danh sách các đối tượng do Sở Lao độngThương binh Xã hội quản lý theo quy định củaLuật BHYT, đảm bảo đúng thời gian, đúng đủđối tượng.

4. Sở Giáodục Đào tạo

- Chỉ đạo các nhà trườngđẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng tính nhân văn,tính cộng đồng của chính sách BHYT, tráchnhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi khi tham gia BHYT củahọc sinh, sinh viên theo quy định của Luật BHYT. Xác định việc tổ chức thu BHYT học sinh trách nhiệm củamỗi nhà trường, đảm bảo từ năm 2015, 100% các trường có 100% học sinh tham gia BHYT.

- Chỉ đạo, hướngdẫn các trường học thực hiện việclập danh sách tham gia BHYT của các đối tượng quy địnhcủa Luật BHYT.

- Chủ trì phối hợp vớiSở Y tế, Sở Nội vụ Bảo hiểm xã hội Thành phố thành lập, kiện toàn hệ thống y tế trườnghọc để chăm sóc sức khỏe ban đầu đối với trẻ em, học sinh, sinh viên.

- Đưa chỉ tiêutham gia BHYT học sinh, sinh viên mộtchỉ tiêu đánh giá thi đua hàng năm của các trườnghọc.

5. Sở Tài chính

Hàng năm, xây dựngdự toán để đảm bảo mua thẻ BHYT cho các đối tượngthuộc Ngân sách Nhà nước đóng, hỗ trợ mua BHYT theo quy định các đối tượng khó khăn khác được Thành phố hỗ trợ mua thẻ. Thựchiện chuyển kinh phí ngân sách hỗtrợ mức đóng BHYT của các đối tượng theo quy định.

6. Sở Thông tin Truyền thông

Chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan thôngtin truyền thông của Thành phố dành chuyên trang, chuyên mục thời lượngphù hợp phổ biến Luật BHYT trên các phươngtiện thông tin đại chúng với nhiều hình thức (Đăng tải các bài viết, nộidung tuyên truyền Luật BHYT, cập nhật kịp thời những thay đổi về chính sách BHYT trên các báo, Cổng Giao tiếp điện tử của Thành phố, Website các đơn vị trực thuộc…).

7. Sở Tưpháp

- Chủ trì phối hợp vớiBHXH Thành phố các ngành liên quan có kế hoạchphổ biến Luật BHYT đến các đơn vị sử dụng lao động người lao động trên địa bàn Thành phố (thôngqua Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật Thành phố).

- Chỉ đạo phòng Tư pháp các quận, huyện tuyêntruyền, phổ biến chính sách, pháp luật vềBHYT đến mọi người dân Thành phố.

8. Công an Thành phố

văn bản chỉ đạocông an xã, phường, thị trấn thực hiện các thủ tục tạm trú, tạm vắng xác nhận tạm trú, tạm vắng một cách thuận lợi,nhanh chóng giúp người dân tham gia BHYThộ gia đình theo quy định của Luật BHYT.

9. Các sở,ban, ngành

- Tổ chức phổ biến Luật BHYT các văn bảnhướng dẫn thi hành cho đối tượng công chức, viên chức, người lao động trongđơn vị nhân dân thuộc địa bàn quản lý.

- Có tráchnhiệm tổ chức thực hiện Luật BHYT bảo đảm kịp thời, hiệu quả.

10. Ủy ban nhân dân các quận, huyện

- Chỉ đạo Ủy bannhân dân cấp xã có trách nhiệm lập danhsách tham gia BHYT trên địa bàn cho cácđối tượng theo quy định của Luật BHYT; lậpdanh sách đề nghị cấp thẻ BHYT cho trẻ emđồng thời với việc cấp giấy khai sinh, gửi Bảo hiểm xã hội các quận, huyện (gọi chungBHXH cấp huyện), cụ thể:

+ Năm 2015, Ủy bannhân dân cấp xã lập danh sách tham giaBHYT trên địa bàn gửi 01 bản danh sách về Bảo hiểm xã hội cấp huyện trước ngày 01 tháng10 năm 2015.

+ Từ năm 2016, hàng thángỦy ban nhân dân cấp xã lập danh sách tăng, giảm đối tượng tham gia BHYT trên địabàn gửi01 bản danh sách về Bảo hiểm xã hội cấp huyện để thựchiện việc điều chỉnh, kịp thời in thẻ, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia.

- Chỉ đạo các phòng chức năng, Ủy ban nhân dân cấpthực hiện tốt công tác tuyên truyền,phổ biến pháp luật về BHYT; phối hợp vớicơ quan Bảo hiểm xã hội cấp huyện thực hiện phát triểnđối tượng tham gia, giải quyết đảm bảo quyền lợi cho các đối tượng hưởngchế độ BHYT kịp thời, đúng quy định.

- Tiếp tục chỉ đạo quyếtliệt thực hiện Quyết định số3651/QĐ-UBND ban hành Kế hoạchthực hiện Chươngtrình hành động số 32-CTrHĐ/TU củaỦy ban nhân dân Thành phố, để đạt được mụctiêu năm 2015 có từ 76% đến năm2020 ít nhất 90% dân số Thành phố thamgia BHYT.

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố, Ủyban nhân dân các quận, huyện nghiêm túc tổchức thực hiện Kế hoạch này; báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch vềSở Y tế trước ngày 05 tháng 01 hàng năm để tổng hợp,báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố ongày 25 tháng01. Giao Sở Y tế phối hợp với Vănphòng Ủy ban nhân dân Thành phố theo dõi, đôn đốc các sở, ngành, đoànthể, Ủy ban nhân dân các quận, huyện thực hiện ./.