THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 896-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 1996

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ sung nhiệm vụ Hội đồng thẩm định Nhà nước về các dự án đầu tư

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Điều 20 Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Quyết định số 784/TTg ngày 02 tháng 12 năm 1995 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước về các dự án đầu tư;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Hội đồng thẩm định Nhà nước về các dự án đầu tư thêm nhiệm vụ thẩm định các dự án quy hoạch quan trọng theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm bố trí địa điểm làm việc, kinh phí, phương tiện hoạt động và bộ máy giúp việc Hội đồng thẩm định Nhà nước về các dự án đầu tư.

Điều 3.Quyết định này có hiệu lực từ ngày ban hành. Bãi bỏ các quy định trong Quyết định số 784/TTg, ngày 02 tháng 12 năm 1995 của Thủ tướng Chính phủ trái với Quyết định này.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Hội đồng thẩm định Nhà nước về các dự án đầu tư, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

Phan Văn Khải