UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành quy định mức chi phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn, người nghèo từ năm 2010

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 81/2005/QĐ-TTg ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 102/2007/TTLT /BTC-LĐTBXH ngày 20 tháng 8 năm 2007 của Liên Bộ Tài chính - Lao động, Thương binh và Xã hội về hướng dẫn cơ chế tài chính đối với một số dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 44/TTLT /BTC-LĐTBXH ngày 29 tháng 3 năm 2010 của Liên Bộ Tài chính - Lao động, Thương binh và Xã hội về sửa đổi bổ sung Thông tư Liên tịch số 102/2007/TTLT /BTC-LĐTBXH ngày 20 tháng 8 năm 2007 của Liên Bộ Tài chính - Lao động, Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 82/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2010 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn, người nghèo năm 2010;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 1087/STC-SLĐTBXH ngày 10 tháng 5 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay quy định mức chi phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn, người nghèo từ năm 2010 như sau (phụ lục kèm theo):

Mức chi phí đào tạo nghề nêu trên làm cơ sở để lập dự toán các khóa đào tạo, là mức chi tối đa được phép thanh toán trong thực tế.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra giám sát các đơn vị dạy nghề thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Ngô Hòa