UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 7 tháng 4 năm 2003

QUYẾT ĐỊNH

Về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đo đạc Địa chính

_________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/06/1994;

- Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí ngày 28/08/2001, Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/06/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh và Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/07/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí;

- Căn cứ Nghị quyết số 8c/ 2003/NQ /HĐND4 của HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 8- khoá IV ngày 27/01/2003, về thu, quản lý, sử dụng các loại phí;

- Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính Vật giá tại công văn số 475/CV-TCVG ngày 10/03/2003,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đo đạc địa chính trên địa bàn tỉnh như sau:

1- Đối tượng thu:

- Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khi vẽ, lập bản đồ địa chính thì ngoài việc phải nộp lệ phí đại chính theo quy định tại Thông tư 93/2002/TT-BTC ngày 21/10/2002 của Bộ Tài chính còn phải nộp cho cơ quan đo đạc địa chính phí đo đạc địa chính.

- Không thu phí đo đạc địa chính khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với những nơi mà nhà nước đã đầu tư thành lập bản đồ địa chính; trường hợp do nguyên nhân khách quan mà trong quá trình lập bản đồ địa chính phải đo bao nhiều thửa đất thì khi đo vẽ chi tiết từng thửa đất để phục vụ cấp giấy, người được cấp giấy vẫn phải nộp phí đo đạc địa chính theo quy định tại quyết định này.

- Miễn 100% phí đo đạc địa chính cho các hộ Bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang và các hộ thuộc diện đói và giảm 50% phí đo đạc địa chính cho các hộ thuộc diện nghèo; gia đình thương binh , liệt sĩ điều kiện được miễn giảm là phải có giấy xác nhận của Phòng Lao động thương binh xã hội huyện (hoặc thành phố).

2- Mức thu phí đo đạc được quy định như sau:

(Theo phụ lục chi tiết đính kèm)

3- Tổ chức thu nộp, quản lý và sử dụng:

3.1- Cơ quan địa chính được giao nhiệm vụ đo đạc địa chính có trách nhiệm:

a) Tổ chức thu, nộp phí đo đạc địa chính theo đúng quy định tại quyết định này. Thông báo (hoặc niêm yết công khai) mức thu phí đo đạc địa chính tại trụ sở và địa điểm tổ chức thu phí. Khi thu phải cấp biên lai thu phí do Cục Thuế nhà nước tỉnh phát hành cho người nộp tiền.

b) Mở sổ kế toán theo dõi số thu, nộp phí thu được theo đúng chế độ kế toán thống kê hiện hành.

c) Đăng ký, kê khai, nộp phí đo đạc địa chính theo quy định tại thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/07/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy định pháp luật về phí và lệ phí.

d) Thực hiện thanh toán, quyết toán biên lai thu phí và quyết toán thu, nộp phí với cơ quan Thuế trực tiếp quản lý theo chế độ quản lý biên lai, ấn chỉ của Bộ Tài chính.

3.2- Tiền thu phí đo đạc địa chính được quản lý sử dụng như sau:

a) Cơ quan thu phí đo đạc địa chính được để lại 90% (Chín mươi phần trăm) trên tổng số phí đo đạc địa chính thực thu được trước khi nộp vào ngân sách để chi phí theo các nội dung sau:

- Chi các khoản tiền lương, tiền công, phụ cấp, các khoản đóng góp theo tiền lương, tiền công theo chế độ hiện hành cho người lao động trực tiếp đo, vẽ và thu phí. Trường hợp đơn vị đã được ngân sách nhà nước cấp kinh phí trả lương cho cán bộ công nhân viên trong biên chế thì chỉ được chi trả tiền công cho lao động thuê ngoài để thực hiện việc đo đạc địa chính.

- Chi bổ sung chênh lệch lương tăng thêm theo quy định hàng năm của Chính phủ và của Bộ Tài chính.

- Chi phí trực tiếp phục vụ cho việc đo đạc địa chính,và thu phí như: Văn phong phẩm, vật tư, điện thoại, điện, nước, công tác phí...

- Chi cho hội nghị, hội thảo, tập huấn, đào tạo nghiệp vụ.

- Chi sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn tài sản, máy móc, thiết bị trực tiếp phục vụ đo đạc địa chính.

- Chi mua sắm vật tư, máy móc, thiết bị, dụng cụ trực tiếp phục vụ đo đạc địa chính.

- Trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi cho cán bộ, nhân viên trực tiếp đo đạc địa chính. Mức trích lập 2 quỹ khen thưởng và phúc lợi bình quân một năm một người kháng quá 03 (ba) tháng lương thực hiện nếu số thu cao hơn năm trước và bằng 02 (hai) tháng lương thực hiện nếu số thu thấp hơn hoặc bằng năm trước.

Trường hợp cơ quan đo đạc là đơn vị sự nghiệp có thu thì việc quản lý sử dụng 90% tổng số phí đo đạc địa chính để lại được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho các đơn vị sự nghiệp có thu và Thông tư sớ 25/2002/TT-BTC ngày 21/03/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 của Chính phủ.

b) Nộp ngân sách nhà nước phần tiền phí còn lại l0% (Mười phần trăm) trên tổng sổ tiền phí thực thu theo quy định sau đây:

- Cơ quan thu phí địa chính thực hiện kê khai tiền phí thu được từng tháng theo mẫu quy định và nộp cho cơ quan Thuế trực tiếp quản lý trong 05 ngày đầu của tháng tiếp theo

- Thời hạn nộp tiền vào ngân sách nhà nước chậm nhất không quá 15 ngày của tháng tiếp theo (theo chương, loại, khoản, mục, tiểu mục tương ứng); cơ quan đo vẽ địa chính thuộc cấp nào quản lý thì nộp vào ngân sách cấp đó.

- Cơ quan Thuế trực tiếp quản lý có nhiệm vụ kiểm tra tờ khai, đối chiếu với số biên lai thu đã phát hành và đã sử dụng để xác định chính xác số tiền phí đã thu, số phải nộp và thông báo cho đơn vị thu phí đo đạc địa chính.

- Cơ quan thu phí đo đạc địa chính thực hiện thanh toán số phải nộp ngân sách theo thông báo của cơ quan Thuế, nếu nộp chưa đủ thì phải nộp tiếp số còn thiếu vào ngân sách theo thời hạn ghi trong thông báo, nếu nộp thừa thì được trừ và số nộp của kỳ tiếp sau.

Điều 2: Giao trách nhiệm cho Giám đốc Sở Tài chính Vật giá, Giám đốc Sở Địa chính và Cục trưởng Cục Thuế tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình hướng dẫn các đơn vị có thu phí đo đạc địa chính trên địa bàn tỉnh thực hiện quyết định này.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/04/2003 .Tất cả các quy định trước đây của UBND tỉnh trái với quyết định này đều không còn hiệu lực thi hành.

Điều 4: Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính Vật giá, Giám đốc Sở Địa chính, Cục trưởng Cục Thuế Nhà nước tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật địa chính tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện và thành phố Huế, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết này./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Văn Mễ