UBND TỈNH PHÚ THỌ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 4 tháng 4 năm 2001

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH PHÚ THỌ

Về việc thành lập Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp

____________________

CHỦ TỊCH UBND TỈNH PHÚ THỌ

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Quyết định số 630/QĐ-TU ngày 16/3/2000 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phân cấp quản lý tổ chức và cán bộ: Kết luận số 72/KL /TU ngày 21/2/2001 của Thường trực Tỉnh ủy;

- Xét đề nghị cúa Trưởng ban quản lý các Khu công nghiệp tại văn bản số 21/TT-BQL ngày 08/3/2001; của Trưởng ban Tổ chức chính quyền tại văn bản số 62/TT-TCCQ ngày 20/3/2001;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp (trực thuộc Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ).

Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp là đơn vị sự nghiệp kinh tế có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khỏan riêng tại Kho bạc Nhà nước tỉnh. Kinh phí hoạt động của Công ty do Ngân sách tỉnh đảm bảo theo chế độ tài chính hiện hành.

Điều 2: Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp có chức năng, nhiệm vụ sau:

1- Lập quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp, cụm công nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh (gọi chung là các khu công nghiệp); Lập các dự án đầu tư phát triển hạ tầng trong và ngoài hàng rào các Khu công nghiệp có liên quan; Lập kế hoạch đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng Khu công nghiệp báo cáo Ban quản lý các Khu công nghiệp Phú Thọ trình UBND tỉnh phê duyệt làm căn cứ vận động khai thác các nguồn vốn và triển khai thực hiện;

2- Tiếp nhận và khai thác các nguồn vốn để thực hiện dự án phát triển các Khu công nghiệp từ khâu đền bù giải phóng mặt bằng, tổ chức đấu thầu, thực hiện đầu tư xây dựng, quản lý và duy tu bảo dưỡng các công trình kết cấu hạ tầng trong và ngoài hàng rào các Khu công nghiệp có liên quan theo quy đinh hiện hành;

3- Vận động thu hút các dự án đầu tư trong và ngoài nước vào các Khu công nghiệp; Ký hợp đồng cho thuê lại đất gắn liền với kết cấu hạ tầng theo quy định của UBND tỉnh;

4- Thực hiện các hoạt động dịch vụ tư vấn đầu tư vào các Khu công nghiệp;

5- Thu, nộp 100% các nguồn thu được UBND tỉnh giao vào ngân sách tỉnh theo quy định;

6- Được bảo lãnh để vay vốn ưu đãi tại Chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển vốn tín dụng ưu đãi trong và ngoài nước, vốn ODA, vốn huy động hợp pháp khác theo quyết định của UBND tỉnh;

7- Thực hiện các nhiệm vụ khác về đầu tư phát triển hạ tầng các Khu công nghiệp và liên quan do Ban quản lý các Khu công nghiệp giao;

8- Báo cáo định kỳ đột xuất theo quy định;

Điều 3: Về tổ chức bộ máy và biên chế: Phó trưởng ban thường trực Ban quản lý các Khu công nghiệp kiêm nhiệm Giám đốc Công ty: Công ty có 1 Phó Giám đốc, Kế toán trưởng; Trước mắt giao cho Công ty: 5 biên chế sự nghiệp.

Giao Ban Tổ chức chính quvền, Ban quản lý các Khu công nghiệp Phú Thọ điều động, tuyển dụng công chức, hợp đồng lao động theo quy định.

Điều 4: Các ông: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá. Trưởng Ban quản lý các Khu công nghiệp. Giám đốc Công ty phát triển hạ tầng các Khu công nghiệp và các ngành có liên quan căn cứ quyết định thực hiện.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Hữu Điền