ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

SỐ: 90/2003/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2003

QUYẾT ĐỊNH

CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ CHO PHÉP THÀNH LẬP TRUNG TÂM TƯ VẤN - DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ CHỢ LỚN TRỰC THUỘC BAN CÔNG TÁC NGƯỜI HOA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Chỉ thị số 13/2002/CT-UB ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai thực hiện công tác người Hoa ở thành phố Hồ Chí Minh ;
Xét đề nghị của Trưởng Ban Công tác người Hoa tại Tờ trình số 32/TT-BCTNH ngày 02 tháng 5 năm 2003 và của Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố tại Tờ trình số 58/TCCQ ngày 19 tháng 5 năm 2003 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay cho phép thành lập Trung tâm Tư vấn - Dịch vụ phát triển Kinh tế Chợ Lớn trực thuộc Ban Công tác người Hoa.

Trung tâm có tên giao dịch tiếng Anh : CHỢ LỚN CONSULTANTS - ECONOMIC DEVELOPMEN SERVICE CENTER ; Tên viết tắt : CEC.

Trung tâm Tư vấn - Dịch vụ phát triển Kinh tế Chợ Lớn là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Ngân hàng và Kho bạc Nhà nước thành phố.

Trụ sở Trung tâm đặt tại số 108, đường Ngô Quyền, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2.- Trung tâm Tư vấn - Dịch vụ phát triển Kinh tế Chợ Lớn có nhiệm vụ :

2.1- Tổ chức các hội nghị, hội thảo trao đổi học tập kinh nghiệm giữa các doanh nghiệp trong nước với các doanh nghiệp người Hoa và Hoa kiều ở các nước ; cung cấp các thông tin về chính sách, chủ trương, đường lối phát triển kinh tế của Đảng và Nhà nước cho các doanh nghiệp có nhu cầu ;

2.2- Tổ chức tư vấn và thực hiện các dịch vụ pháp lý đối với các doanh nghiệp trong các họat động kinh tế.

Điều 3.- Trung tâm Tư vấn - Dịch vụ phát triển Kinh tế Chợ Lớn do Giám đốc phụ trách và có một đến hai Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc.

Trưởng Ban Công tác người Hoa có trách nhiệm chỉ đạo Giám đốc Trung tâm Tư vấn - Dịch vụ phát triển Kinh tế Chợ Lớn sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí nhân sự Trung tâm theo hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao ; giao Trưởng Ban Công tác người Hoa xem xét, quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm, phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 4.- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố, Trưởng Ban Công tác người Hoa, Giám đốc Sở Khoa học-Công nghệ và Môi trường, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá thành phố, Thủ trưởng các sở-ngành thành phố có liên quan và Giám đốc Trung tâm Tư vấn - Dịch vụ phát triển Kinh tế Chợ Lớn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :
- Như điều 5
- Thường trực Thành Ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân TP
- Thường trực Ủy ban nhân dân TP
- Ban Tổ chức Thành Ủy, Ban Dân vận Thành Ủy
- Ủy ban nhân dân Mặt trận Tổ quốc và các
Đoàn thể thành phố
- Ban Tổ chức Chính quyền thành phố (2b)
- Viện Kinh tế, Sở Tư pháp
- Trung tâm Xúc tiến Thương mại và đầu tư
- Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài
- UBND quận-huyện 1, 5, 6, 8, 10, 11,
Tân Bình, Bình Chánh
- Sở-ngành TP, Công an TP (PC13)
- Kho bạc Nhà nước thành phố
- VP HĐ-UB : PVP/VX, KT
- Tổ NC, VX, CNN, TH
- Lưu (VX-Hg)

KT. CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Tài